Refibo

Financiële en operationele lease vergeleken

Begrippen

Leasing: een overeenkomst waarbij de lessor voor een overeengekomen periode het gebruiksrecht van een bedrijfsmiddel overdraagt aan een lessee in ruil voor een betaling of reeks betalingen. De bedoelde bedrijfsmiddelen zijn voornamelijk voertuigen, maar ook andere roerende goederen en onroerende goederen kunnen door middel van een leasingovereenkomst gefinancierd worden.

Lessor: persoon die het bedrijfsmiddel ter beschikking stelt.

Lessee: persoon die het bedrijfsmiddel gebruikt.

Sale and lease back: vorm van leasing: u verkoopt goederen die uw eigendom zijn aan een leasemaatschappij en zij leasen het terug aan u. Het doel hiervan is geïnvesteerd kapitaal vrijmaken om het elders nuttiger aan te wenden.

Het is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de operationele leasing en de financiële leasing. Onderstaande tabel schetst het verschil:

 

Financiële leasing

Operationele leasing

Doel

Uiteindelijk kopen van het leaseobject.
Koop op afbetaling.

Gebruik van het object gedurende een bepaalde periode.

Aankoopoptie

Ja: vb. voertuigen 5 % van het investeringsbedrag, ICT 1 %, andere 3 %. Wettelijk maximum 15 %.

Bij roerende leasing aankoopoptie enkel mogelijk indien deze meer bedraagt dan 15 % gedane investeringen door lessor.

Contract opzegbaar

Nee.

Ja.

Juridische/economische eigenaar

Lessor blijft gedurende de leasingtermijn juridisch eigenaar van het object. De lessee is de economische eigenaar. De kosten zijn eigen aan de economische eigenaar (vb. onderhoud, verzekering, ...)

Lessor is economische én juridische eigenaar.
De kosten zijn eigen aan de economische eigenaar (vb. onderhoud, verzekering, …)

Risico's

Voor de lessee. Indien het geleasede object voor de afloop van het contract defect raakt of schade oploopt, heeft de lessor niet de plicht om een nieuw object ter beschikking te stellen.

Voor de lessor.

Verzekering

Aangeraden voor defecten.

Niet nodig. De verzekering wordt gedragen door de economische eigenaar (hier: de lessor).

Balanspositie

De lessee mag het goed in zijn balans activeren en afschrijven volgens de wettelijk bepaalde regels.
Wordt opgenomen onder actief.

Object verschijnt niet op de balans.

Resultatenrekening

Het interestgedeelte van de leasevergoeding wordt als financiële kosten geboekt in de resultatenrekening.

Huurtermijnen worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening.
Interesten worden als financiële kost beschouwd.

Afschrijvingen

Ja, volgens normale gebruiksduur van het goed, niet volgens de looptijd van het contract.

Nee (kosten i.p.v. afschrijvingen).

Terugbetaling

Maandelijks of driemaandelijks.

Maandelijks of driemaandelijks.

Restwaarde

≤ 15% van het investeringsbedrag.

> 15% van het investeringsbedrag.

Periode

Meestal lang.

Meestal kort.

Voordeel van notionele interestaftrek bij sale-and-lease-back?

Niet voordelig: de meerwaarden door de verkoop worden opgenomen in de overlopende rekeningen en worden elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van dit geleasde vast actief voor het betrokken jaar (art 63 KB van 30 januari 2001).

Voordelig: bij een sale-and-lease-back met een koopoptie van > 15 % dienen de meerwaarden direct in het resultaat geboekt te worden. Dit zorgt voor een hoger eigen vermogen en is interessant in het kader van een optimalisatie van de notionele interestaftrek.

Voordelen

- Rentetoelage (leasingpremie).
- Investeringsaftrek.
- Versnelde afschrijvingen, aangezien de leaseperiode meestal lang is en er mag worden afgeschreven volgens de normale gebruiksduur.
- Goedkoper.
- Interest voor 100% fiscaal aftrekbaar.

- All-in formule.
- Balansratio’s worden niet negatief beïnvloed.
- Kosten sneller opnemen in het resultaat.
- Verhouding EV en VV wordt verbeterd door "off-balance financiering".
- Interest voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Nadelen

- Opname schuld.
- Onverwachte elementen.

- Geen investeringsstimulansen zoals rentetoelage en investeringsaftrek.
- Duurder.

Opmerking

Bedrag balans = investering - restwaarde

Het is aangeraden de looptijd van een contract bij voorkeur korter te nemen dan de vermoedelijke levensduur van het goed.

Boeking

Bij afsluiting contract:
25 Vast actief in leasing D
@ 17 Schulden > 1 jaar C

Jaarlijks > 1 jaar naar < 1 jaar:
17 Schulden > 1 jaar D
@ 42 Schulden < 1 jaar C

Bij ontvangst factuur:
42 Schulden < 1 jaar D
@ 65 Financiële kosten C

Bij ontvangst factuur:
61 Diensten en diverse goederen D
65 Financiële kosten D
41 Terug te vorderen btw D
@ 44 Handelsschulden C

Verschil operationele leasing en renting

Renting leunt zeer dicht aan bij operationele leasing. Soms worden de beide begrippen door elkaar gebruikt. Een operationele lease is een all-in formule waarbij het gebruik van het goed en een aanvullend dienstenpakket inbegrepen zijn, renting daarentegen slaat enkel op het gebruiken van het materieel.

Geen investeringsaftrek voor:

 • vaste activa die niet worden afgeschreven;
 • goederen die niet als vaste activa kunnen worden geboekt omdat ze geen investeringsgoederen maar handelsgoederen zijn; zo zijn er bijvoorbeeld onroerende goederen die door vastgoedhandelaars zijn verkregen met het oog op wederverkoop, machines die bestemd zijn om te worden verkocht, enz. Deze goederen zijn geen vaste activa maar voorraden (Com. IB 68/22 en Antwerpen dd. 13.02.2001 bevestigd door Cassatie dd. 16.05.2003).
 • vaste activa waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken wordt gespreid;
 • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en lichte vrachtauto's zoals bedoeld in art. 4, § 3 WIGB.
  • uitzonderingen: de investeringsaftrek is wel van toepassing op:
   • autovoertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder;
   • autovoertuigen die in een erkende autorijschool uitsluitend worden gebruikt voor onderricht en die daartoe speciaal zijn uitgerust (lesauto's).
 • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten;
 • vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht om het gebruiksrecht ervan aan een derde te verlenen krachtens een leasingcontract of een overeenkomst van erfpacht, van opstal, of gelijkaardige onroerende rechten;
 • vaste activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
  • gemengd gebruikte activa (privé- en beroepsgebruik);
  • activa ter beschikking gesteld aan bedrijfsleider (voor privégebruik).
 • vaste activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan (door verhuring of ten kosteloze titel) tenzij die afstand is gedaan aan een belastingplichtige die winst of baten behaalt en die het gebruik van die vaste activa bestemt voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid in België zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

Lees ook ons actualiteitsitem: http://refibo.be/nieuws/2017/operationele-of-financi%C3%ABle-leasing/

Laatste revisie
03/08/2017 10u06

Meer info