Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Registratie dienstverleners aan vennootschappen

Registratie dienstverleners aan vennootschappen

Registratie dienstverleners aan vennootschappen

 • On 31/10/2019

Kent u de regels omtrent de registratieverplichting voor dienstverleners aan vennootschappen nog? Wij brengen in herinnering wie zich dient te registreren, onder welke voorwaarden en hoe. Dit is van belang aangezien het verlenen van deze welbepaalde diensten zonder registratie beboet kan worden en uit de praktijk blijkt dat er nog werk aan de winkel is.

Achtergrond. Sinds 1 september 2018 zijn dienstverleners aan vennootschappen onderworpen aan twee nieuwe verplichtingen: het respecteren van de algemene antiwitwaswetgeving en het laten registreren van de gegevens bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid bij de FOD Economie. In dit artikel gaan we dieper in op de tweede verplichting.

Wie dient zich te registreren? Dienstverleners aan vennootschappen. Het betreft hier een natuurlijk of rechtspersoon die beroepsmatig één van onderstaande diensten aanbiedt:

 • een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Voorbeeld: Domiciliëringsondernemingen, zij stellen een adres ter beschikking aan een onderneming dat als maatschappelijke zetel dient. Facultatief kunnen zij ook andere diensten aanbieden zoals het behandelen van briefwisseling of aangepaste secretariaatsdiensten (bv. het houden van algemene vergaderingen). Om te verzekeren dat de domiciliëringsondernemingen geen gewone postbussen zijn, dient diegene die domiciliëringsdiensten aanbiedt eveneens te bewijzen dat:

o   aan gedomicilieerde personen lokalen ter beschikking worden gesteld met een gedeelte dat de privacy verzekert en toelaat om regelmatig te vergaderen.

o   de aanbieder van domiciliëringsdiensten de ter beschikking gestelde lokalen rechtmatig bezit of huurt.

o   er een overeenkomst is gesloten die de voorwaarden van de bezetting van de lokalen vastlegt.

 • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Voorbeeld:Bedrijvencentra, verschaffers van co-working spaces. Het gaat hier om diensten die een link hebben met het functioneren van de onderneming als juridische entiteit, zoals bijvoorbeeld juridische diensten of financiële adviezen.

 • deelnemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen.

Voorbeeld: Tussenpersonen in een bedrijfsoverdracht.

Aan welke voorwaarden dient een geregistreerde dienstverlener te voldoen?

De voorwaarden verschillen naargelang de dienstverlener aan vennootschappen een natuurlijk of rechtspersoon is.

A.Natuurlijk persoon

 • Ingeschreven in de KBO;
 • Niet ontzet uit zijn politieke of burgerlijke rechten;
 • Niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben verkregen;
 • Niet strafrechtelijk veroordeeld voor faillissement, beroepsverbod of witwassen van geld.

B. Rechtspersoon

 • Ingeschreven in de KBO;
 • Een wettelijk bestuursorgaan hebben dat enkel samengesteld is uit personen die voldoen aan de laatste drie voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • Een werkelijke leiding hebben dat enkel samengesteld is uit personen die voldoen aan de laatste drie voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • Uiteindelijke begunstigden die voldoen aan de laatste drie voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen. 

Hoe? Er dient een registratieformulier te worden ingediend bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie. Dit dient te gebeuren vooraleer u start met uw activiteit.

De bevoegde ambtenaar zal binnen de zestig dagen na ontvangst van het volledige dossier beslissen over de aanvraag tot registratie.

De registratieformulieren kunnen op de website van de overheid gevonden worden.

Wat als je niet geregistreerd bent? Het verlenen van de diensten zonder dat ze geregistreerd zijn worden bestraft met een geldboete van 250 tot 100.000 euro.

De uiteindelijke begunstigden, zaakvoerders en bestuurders, van rechtspersonen kunnen hiervoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat ze elk voor de volledige boete kunnen worden aangesproken.

Meer info. Refibo bvba helpt u graag bij vragen omtrent deze registratieverplichting.

U kan ons steeds contacteren op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of via volgend mailadres: studiedienst@refibo.be