Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De CORONA-steunmaatregelen voor particulieren

De CORONA-steunmaatregelen voor particulieren

  • On 09/06/2020

De CORONA-crisis heeft niet enkel impact op de ondernemingen maar uiteraard ook op de particulieren en de bedrijfsleiders. De overheid heeft daarom ook voor hen voorzien in een aantal steunmaatregelen. We lijsten deze graag voor u op.

Tijdelijke werkloosheid. Werknemers die zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden kunnen genieten van een uitkering ten belope van 70% van hun brutoloon. Daarenboven hebben ze recht op een bijkomende compensatie ten belope van 5,63 euro per dag (op maandbasis is dit ongeveer 150 euro). Meer informatie over tijdelijke werkloosheid vindt u hier.

Overbruggingsrecht zelfstandigen/bedrijfsleiders. Als zelfstandige of bedrijfsleider heeft u geen recht op een uitkering inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dit is enkel voor arbeiders en bedienden. Echter kan u wel een vervagingsinkomen als zelfstandige/bedrijfsleider aanvragen. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Uitstel kredietaflossingen. Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële terugslag hebben gekend door het CORONA-virus, kunnen aan de bank verzoeken om een uitstel van hun krediet te verkrijgen voor maximaal 6 maanden en tot uiterlijk 31 oktober 2020. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezinnen waarbij één of beide partners getroffen zijn door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor dit uitstel mogen de banken geen extra kosten aanrekenen.

Voorwaarden:

  • Daling of wegvallen van het inkomen
  • Geen betalingsachterstand sinds 1 februari 2020
  • Lening enige woning
  • Op moment van aanvraag is het roerend vermogen (zicht -en spaarrekening, beleggingsportefeuille, ..) van de kredietnemer niet groter dan 25 000 euro.

Energie, water en gas.  De Vlaamse overheid begrijpt dat het ontvangen van een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor sommige gezinnen een serieuze economische terugval is. Om die reden voorziet de Vlaamse overheid in een eenmalige tegemoetkoming in de water- en energiefactuur.

Werknemers die getroffen zijn door tijdelijke werkloosheid zullen gedurende 1 maand hun gas, water en elektriciteitsrekening niet moeten betalen. De tegemoetkoming van 202,68 euro (per persoon die tijdelijk werkloos is) wordt automatisch op de rekening van de werknemer gestort als hij in het Vlaams Gewest woont en tijdelijk of deeltijds tijdelijk werkloos is (minimum 1 dag).

Daarnaast bevestigd de Vlaamse overheid dat ze gedurende de volledige periode waarin strenge maatregelen gelden geen afsluitingen van water, gas en elektriciteit zullen doorvoeren. Uiteraard betekent dit niet dat u als werknemer, die een normaal inkomen behoudt, uw laars moet lappen aan die facturen. Deze maatregelen veronderstellen uiteraard een zekere solidariteitszin.

Telewerken. Van iedere Belg wordt verwacht dat hij zo veel mogelijk thuis blijft en contact met anderen (buiten het gezin) vermijdt. Dit veronderstelt dat u, indien telewerken mogelijk is, verplicht bent van thuis uit te werken. Normaliter zijn er strikte voorwaarden verbonden aan het toestaan van telewerken, zoals een clausule in de arbeidsovereenkomst (of een addendum aan deze overeenkomst), maar deze vallen in deze CORONA-tijden voorlopig weg.

Uiteraard kan thuiswerken extra kosten met zich meebrengen. Denk hierbij aan elektriciteit (bv. gebruik computer), verwarming (niemand wil in een koud huis werken), internet, etc. Hiervoor kan u een vergoeding ‘eigen kosten van de werkgever voor thuiswerk’ (hierna: KEWT) ontvangen van uw werkgever. Uiteraard rees de vraag of dit een belastbare vergoeding uitmaakt. Om definitief antwoord te kunnen bieden kan er gekeken worden naar diverse, recente rulings of kan uw werkgever zelf via een ontwerpakte een ruling indienen. Momenteel kan een ruling worden aangevraagd, zonder enige motivering, voor een tijdelijke thuiswerkvergoeding. Normaliter zal het antwoord zijn dat de vergoeding niet belastbaar is in de personenbelasting (werknemer) en aanleiding geeft tot volledige aftrek voor de werkgever.

Echter, het toekennen van deze KEWT is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel, waaraan twee beperkingen zijn verbonden, namelijk:

  • Maximaal bedrag: alle werknemers ontvangen eenzelfde bedrag (maximum van 129,48 euro- geïndexeerd bedrag vanaf 01/04/2020).
  • Geen dubbel gebruik: indien u als werknemer reeds een bestaande maandelijkse thuisvergoeding ontvangt, zal u hiervan afstand moeten doen om KEWT te kunnen ontvangen.

Kinderopvang. De overheid voorziet in gratis kinderopvang voor kinderen tussen 3 jaar en 12 jaar gedurende de volledige paasvakantie. De aanbieders van de zorg zullen hiervoor een compensatie ontvangen.

CORONA-Ouderschapsverlof. Vanaf 04/05/2020 starten heel wat bedrijven terug (gedeeltelijk) op, toch blijven de scholen nog gesloten tot 18/05/2020. Dit zorgt dat heel wat ouders een goede balans moeten zoeken tussen werken en zorg voor de kinderen. Daarom wordt voorzien in een bijkomende vorm van verlof, namelijk het ‘CORONA-ouderschapsverlof’.

Elke ouder met een kind minder dan 12 jaar en een minimale anciënniteit van 1 maand kan zijn arbeidsprestaties met 1/5 of zelfs ½ reduceren om te kunnen zorgen voor de kinderen. De opgenomen dagen worden niet in mindering gebracht van het gewone ouderschapsverlof. Uiteraard krijgt de ouder voor dit verlof een vergoeding, die zelfs 25% hoger ligt dan de normale uitkering voor ouderschapsverlof.

Het CORONA-ouderschapsverlof kan worden aangevraagd tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020.

Het CORONA-ouderschapsverlof kan recent ook worden aangevraagd door zelfstandigen die hun activiteiten dienen te onderbreken om de zorg van hun kinderen op zich te nemen. Indien u hiervan gebruik maakt, heeft u recht op een uitkering van 532,24 euro (875 euro voor alleenstaande). Let wel op, een combinatie met het overbruggingsrecht is niet mogelijk.  

Bijzondere regeling inzake extra arbeid. Heel wat mensen zullen in de voorbije en de komende periode heel wat uren werkuren verrichten. De overheid heeft daarom diverse regelingen voor deze perioden uitgewerkt. Wij lichten de voornaamste kort toe.

  • Studenten. Alle uren die studenten verrichten tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 zullen niet meegeteld worden in het maximum aantal uren van die student (475 uur), waardoor deze kan inspringen om de heropstartende sectoren te steunen zonder rekening te moeten houden met diens uren.
  • Overuren in essentiële sectoren. Heel wat werknemers en vrijwilligers zullen in deze periode vrijwillige overuren hebben gepresteerd. Normaliter hebben deze personen recht op 100 vrijwillige overuren, maar nu mogen die bijkomend 120 extra vrijwillige overuren uitvoeren. Deze overuren geven geen recht op inhaalrust of overloon, maar zullen betaald worden aan het gewone uurloon.

Maaltijd- en andere cheques. Gelet op het feit dat er momenteel nog geen officiële einddatum van de maatregelen is voorzien, is de vraag naar een verlenging van alle cheques die de werknemer heeft ontvangen van zijn werkgever. De Nationale Arbeidsraad heeft om die reden gevraagd om te voorzien in een automatische verlenging van die cheques, zoals maaltijdcheques, die verstrijken in maart, april en mei, met een termijn van 6 maanden vanaf de datum van verstrijken.

Meer info. Refibo BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent steunmaatregelen voor particulieren.

Contacteer ons gerust telefonisch via het nummer +32 9 223 31 54 of via het e-mailadres studiedienst@refibo.be.