Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De CORONA-steunmaatregelen voor ondernemingen

De CORONA-steunmaatregelen voor ondernemingen

 • On 09/06/2020

Ondanks het afbouwplan dat werd gelanceerd en de versoepeling van de maatregelen zijn er voor heel wat ondernemingen nog steeds strikte maatregelen van kracht dit ter vermijding van een heropflakkering van het CORONA-virus. Deze maatregelen hebben nog steeds een blijvende impact op de economie, waardoor de steunmaatregelen die voorheen bestonden, nog steeds van kracht zijn.

Automatische maatregelen

 • Betalingsuitstel: 
  • Btw: automatisch uitstel van twee maanden zonder toekennen boetes en interesten
   • Maandaangifte februari: uiterlijk 20 mei 2020
   • Maandaangifte maart: uiterlijk 20 juni 2020
   • Maandaangifte april: uiterlijk 20 juli 2020
   • Kwartaalaangifte Q1: uiterlijk 20 juni 2020     
  • Bedrijfsvoorheffing: automatisch uitstel van twee maanden zonder interesten
   • Maandaangifte februari: 13 mei 2020
   • Maandaangifte maart: 15 juni 2020
   • Maandaangifte april: 15 juli 2020
   • Kwartaalaangifte Q1: 15 juni 2020
  • Personenbelasting en vennootschapsbelasting:
   • Voor inkohieringen vanaf 12 maart 2020 wordt boven de normale betaaltermijn voorzien in een bijkomende termijn van 2 maanden (zonder toekennen nalatigheidsinteresten).
  • Onroerende voorheffing:
   • De aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing voor ondernemingen zullen later worden uitgezonden. De aanslagbiljetten zullen pas vanaf september worden uitgezonden. Reken hierbij de betalingstermijn van ongeveer 2 maanden, waardoor er quasi uitstel is tot eind november.
   • Niet geldig voor onroerende voorheffing voor particulieren.
  • Verkeersbelasting:
   • Alle ondernemingen krijgen, bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, een bijkomend uitstel van betaling gedurende vier maanden.
   • Praktisch:
    • Aanslagbiljet verzonden vanaf 26/03/2020: verlengde termijn van 6 maanden staat automatisch opgenomen op het aanslagbiljet.
    • Andere recent verzonden aanslagbiljetten: belastingplichtige mag zelf 4 maanden bijtellen bij de uiterste betaaltermijn, zodat ook zij een betaaltermijn van 6 maanden hebben.
  • Sociale werkgeversbijdragen:
   • Alle sectoren die verplicht moeten sluiten genieten automatisch uitstel van betaling van de werkgeversbijdragen tot 15 december 2020.
  • Versnelde btw-teruggave: 
   • Wat: ondernemingen die voor 4 april hun btw-aangifte van februari indienen, zullen hun btw tegoed uiterlijk op 30 april 2020 ontvangen. Dit houdt een versnelde terugbetaling van 2 maanden in, aangezien deze normaliter pas op 30 juni 2020 worden terugbetaald. Dit biedt de ondernemers wat meer ademruimte.
   • Bijkomende voorwaarden: minimale teruggave van 245 euro, alle aangiftes reeds ingediend en rekeningnummer is gekend bij de administratie.
  • Vrijstelling waardevermindering handelsvorderingen:
   • Waardeverminderingen op openstaande vorderingen worden door de fiscus aanvaardt (enkel omwille van de coronacrisis)
   • Opgelet: in belastingaangifte dient de waardevermindering duidelijk te worden onderbouwd. 
 • Maatregelen inzake faillissement/falingen
  • Geen nieuw bewarend of uitvoerend beslag en bestaande procedures worden geschorst
  • Geen nieuwe dagvaardingen in faillissement
  • Termijnen reorganisatie (WCO) worden verlengd

Zelf aan te vragen maatregelen

1) Vlaams niveau

 • Crisiswaarborg:
  • Meer informatie kan u hier terugvinden.
 • Hinderpremie : zelfstandigen die getroffen zijn door het CORONA-virus kunnen een hinderpremie aanvragen (alle ondernemingen en niet enkel horeca)
  • Ondernemingen die volledig gesloten zijn: eenmalige premie van 4.000 euro (vaste premie voor sluitingen tot 05/04/2020) en daarna een vergoeding van 160 euro per gesloten dag.
   • Ook voor bv. kappers, restaurants die overschakelen op afhaal, etc.
   • Opmerking: ondernemingen bv. restaurants die beslissen om niet te heropenen vanaf 08/06/2020 zullen GEEN recht meer hebben op de hinderpremie.
  • Belastbaar? Op heden zou de hinderpremie niet aanzien worden als een belastbaar inkomen, maar de toekomst zal hierover meer uitwijzen.
  • Opmerkingen:
   • Per vestigingseenheid? De vergoeding geldt per vestigingseenheid op voorwaarde dat er in de bijkomende vestiging minstens één personeelslid ter beschikking werd gesteld (max. 5 vestigingseenheden per onderneming).
   • Niet bij vrijwillige sluiting: u komt als ondernemer enkel in aanmerking voor de hinderpremie als u door middel van de federale maatregelen verplicht geheel of gedeeltelijk uw onderneming dient te sluiten.
  • Aanvraag indienen:
   • Verplichte online aanvraag.
   • Op volgende website is de applicatie voor het aanvragen van de hinderpremie beschikbaar: www.aanvraagcoronapremie.be.
   • Aanvraag uiterlijk 13 juni 2020 in te dienen
 • Eenmalige compensatiepremie
  • Wat: ondernemers die kunnen werken (en dus niet verplicht moeten sluiten), maar die zware omzetverliezen lijden kunnen aanspraak maken op deze eenmalige premie [1]
  • Voorwaarde: omzet tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 ligt minstens 60% lager dan de omzet tijdens dezelfde periode in 2019 (of voor starters zoals voorzien in het neergelegde financiële plan)
  • Hoe:
   • Digitale aanvraagmodule via VLAIO.
   • Aanvraag in te dienen tot 30 juni 2020.
  • Wie:
   • Ondernemers in hoofdberoep
   • Ondernemers in bijberoep die evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep
   • Vennootschap met rechtspersoonlijkheid (of buitenlandse vennootschap met gelijkaardig statuut) met minstens 1 VTE werkende vennoot of personeelslid
   • Vereniging of vzw met economische activiteit en minstens 1 VTE personeelslid
  • Opmerking: Ondernemers in bijberoep die minder sociale bijdragen betalen dan ondernemers in hoofdberoep, maar die niet meer dan 80% te werk gesteld zijn als werknemer, kunnen aanspraak maken op een premie van 1.500 euro.
  • Beperking: Geen combinatie mogelijk met hinderpremie.
 • Achtergestelde leningen: de regering maakt 250 miljoen euro vrij voor achtergestelde leningen op 3 jaar met een lage interestvoet (voornamelijk voor start-ups)

2) Federaal niveau

 • Sociale bijdragen
  • Uitstel van betaling en kwijtschelding van verhogingen: zelfstandigen in hoofd -of bijberoep die getroffen zijn door de gevolgen van het CORONA-virus, kunnen een aanvraag tot uitstel indienen 
   • Welke sociale bijdragen:
    • Q2 2020
    • Regularisatieberichten (periode 2018) met betaaldatum 25/06/2020 of 25/09/2020
   • Wanneer:
    • Aanvragen voor 15 juni 2020
   • Wat:
    • Uitstel voor 1 jaar zonder dat hieraan interesten zijn verbonden m.a.w. uitstel betaling Q2 2020 tot 30/06/2021 en regularisatieberichten (periode 2018) tot 25/06/2021.
   • NIET voor reeds betaalde bijdragen.
  • Vermindering voorlopige bijdragen: er kan een vrijstelling worden aangevraagd als het inkomen lager ligt dan bepaalde inkomstendrempels (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen)
  • Vrijstelling: ondernemingen die hun sociale bijdragen niet meer kunnen betalen kunnen een vrijstelling aanvragen via de RSVZ. Deze vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk worden toegestaan.
  • Opmerking: gedurende de uitstelperiode/verlagingsperiode blijven alle sociale rechten gelden.
 • Fiscale maatregelen: zie ook nieuwsbericht 11/03/2020 
 • Aanvraag vervangingsinkomen zelfstandige (overbruggingsrecht):
  • Wat: 
   • Voor elke gedwongen onderbreking (omwille van federale maatregelen) of elke vrijwillige onderbreking van min. 7 werkdagen (mits voldaan aan andere voorwaarden bv. aanzienlijke daling omzet) kan een aanvraag tot verkrijgen van een vervangingsinkomen worden ingediend.
  • Waar aanvragen: bij sociaal verzekeringsfonds zelfstandigen
  • Hoeveel: 1.291,69 euro per maand (of 1.614,10 euro mits gezinslast)
  • Opmerking:
   • Overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met hinderpremie en bezoldiging/VAA die bestuurder ontvangt uit onderneming
   • Via overbruggingsrecht blijven uw sociale rechten gegarandeerd.
   • Overbruggingsrecht is wel degelijk een belastbaar inkomen!
  • Halve uitkeringen overbruggingsrecht:
   • Zelfstandigen in bijberoep en actief gepensioneerde zelfstandigen kunnen nu ook aanspraak maken op een overbruggingsrecht (halve uitkering)
   • Uitkering: 645,85 euro (zonder gezinslast) en 807,05 euro (met gezinslast)
 • Voorafbetalingen
  • Vermindering: de ondernemer die vaststelt dat zijn inkomsten lager liggen dan het bedrag dat gebruikt wordt voor de berekening van de voorafbetalingen, kunnen een vermindering aanvragen.
  • Uitstel: geen officieel uitstel voor voorafbetalingen (termijnen blijven gelden), maar wel verhoging van de voordelen van derde en vierde voorafbetalingen. Het uitstellen van de voorafbetalingen is hierdoor minder nadelig. De gehanteerde percentages vindt u hieronder:
  Personenbelasting VennB (geen dividenduitkering) VennB (wel dividenduitkering)
VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,25% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%
 • Uitstel van betaling leningen en kredieten: meer informatie hierover kan u hier terugvinden.
 • Uitstel betaling sociale werkgeversbijdragen
 • Aanmoedigingspremiewerknemers
  • Wat: ondernemingen kunnen een aanmoedigingspremie ontvangen voor het in dienst houden van werknemers ondanks de dalende productie, omzet of bestellingen.
  • Vergoeding: tussen 68 en 172 euro per werknemer
  • Voorwaarde: minimale productiedaling van 20%

Arbeidsongeschiktheid.

Als u als zelfstandige langer dan 7 dagen ziek bent ten gevolge van het CORONA-virus, kan u genieten van een uitkering. De bedragen van de uitkering zijn afhankelijk van uw gezinssituatie, met name:

Gezinssituatie Uitkering
Zelfstandige met gezinslast 62,08 euro per dag
Alleenstaande 49,68 euro per dag
Samenwonende 38,10 euro per dag

Uiteraard heeft niet iedere zelfstandige zich hierop beroepen; Enkel zelfstandigen in hoofdberoep (tenzij ze verminderde sociale bijdragen betalen onder het statuut ‘gelijkstelling met een bijberoep’) en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut. Uiteraard is ook vereist dat u in regel bent met de sociale bijdragen en deze correct betaalt.

Deze uitkering kan worden aangevraagd op basis van een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ ingevuld door de vaststellende geneesheer. Deze aanvraag moet u indienen binnen de 8 dagen bij het aangesloten ziekenfonds, op straffe van vermindering van de daguitkering met 10%. Doch aanvaardt men dat de CORONA-crisis een situatie is van overmacht waardoor het attest laattijdig kan worden ingediend.

Verzekering gewaarborgd inkomen.

Als u ziek bent ten gevolge van een CORONA-besmetting, zal u als ondernemer aanspraak kunnen maken op uw verzekering gewaarborgd inkomen conform de dekkingsvoorwaarden. Een epidemie (of pandemie) is normaliter niet uitgesloten uit dergelijke contracten, maar dit dient uiteraard polisgericht te worden bekeken. Preventieve quarantaine maatregelen geven daarentegen geen recht op een uitkering vanwege de verzekering gewaarborgd inkomen.

Tijdelijke werkloosheid.

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid kan u hier terugvinden

Faillissement.

Vele ondernemers vrezen, vaak terecht, dat ze het einde van de CORONA-crisis als onderneming niet zullen halen dit omwille van zware betalingsproblemen of zelfs risico op faillissement. De kosten van ondernemers lopen namelijk door, daar waar er, ondanks de vele steunmaatregelen geen of weinig opbrengsten zijn. Daarom  heeft de regering ervoor geopteerd om ondernemers bijkomend te beschermen tegen inbeslagname en faillissement, door handhavingsmaatregelen tussen 18 maart en 17 juni op te schorten. Ondernemers kunnen genieten van deze bescherming op voorwaarde dat ze voor 18 maart 2020 nog gezond waren.

Auteursrechten.

Sabam en Unisono hebben een akkoord gesloten met de horecafederaties, UNIZO en UCM om te voorzien in een soort van solidariteitsbijdrage. Dit veronderstelt dat horeca- en handelszaken vanaf 4 mei en tot uiterlijk 30 juni 2020 één maand gratis auteursrechten kunnen aanvragen. Deze aanvraag gebeurt via een creditnota (die u ontvangt indien u uw factuur reeds heeft ontvangen van Sabam of Unisono). Indien u de jaarlijkse factuur nog niet heeft ontvangen, kan u deze solidariteitsbijdrage via uw persoonlijk account op de betreffende website aanvragen. 

Bijkomende maatregelen.

Sommige steden en gemeenten (bv. Gent) geven bijkomende steunmaatregelen. Voor meer informatie hieromtrent kan u zich steeds wenden tot de website van de betrekkelijke gemeente/stad.

Meer info. Refibo BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent de steunmaatregelen mbt het CORONA-virus en het effect van de genomen maatregelen op uw onderneming. 

Contacteer ons gerust via mail op het mailadres studiedienst@refibo.be of telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54. 

[1]Opmerking: de hoofdactiviteit van de onderneming behoort op 13/03/2020 tot één van de volgende categorieën: (1) eventsector, (2) (para)medische sector of technische controle, (3) dienstenleveranciers, (4) leveranciers van essentiële diensten of (5) andere sector, mits substantiële exploitatiebeperking.