Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

BTW-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

BTW-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

  • On 04/04/2014

Het drempelbedrag in het kader van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wordt vanaf 1 april 2014 verhoogd tot € 15 000. Indien u onder deze vrijstellingsregeling valt, vermindert dit uw fiscale en administratieve lasten. Kan u genieten van deze btw-vrijstellingsregeling?

Kleine onderneming. Dit is een belastingplichtige waarvan het jaarlijks omzetcijfer een bepaald bedrag niet overschrijdt. Voorheen was dit drempelbedrag € 5 580 maar sinds 1 april 2014 bedraagt het nieuwe drempelbedrag € 15 000.

Welke ondernemingen komen in aanmerking? Uw onderneming mag om het even welke juridische vorm hebben zoals een eenmanszaak, bvba, nv, vzw of openbare instelling.

Uitsluiting. Echter kunnen btw-eenheden hiervan geen gebruik maken. Tevens zijn enkele sectoren die op niet-incidentele wijze (lees: regelmatige basis) bepaalde handelingen verrichten voor hun volledige activiteit uitgesloten van de btw-vrijstellingsregeling. Dit is onder andere het geval voor ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten. Bovendien zijn ondernemingen die levering van goederen en diensten in de horecasector verrichten, waarvoor zij gehouden zijn aan de klant een kasticket uit te reiken uit een geregistreerde kassa, tevens hiervan uitgesloten. Daarnaast zijn ook bepaalde handelingen uitgesloten van de btw-vrijstelling. Het betreft handelingen van een toevallige belastingplichtige zoals de overdracht onder bezwarende titel van nieuwe gebouwen opgericht met toepassing van de btw en de vestiging of (weder)overdracht van zakelijke rechten, andere dan de eigendomsoverdracht, op onroerende goederen.

Bepaling omzetcijfer. Het omzetcijfer wordt gevormd door de omzet van alle handelingen (exclusief btw) met inbegrip van de vrijgestelde handelingen zoals uitvoer en intracommunautaire leveringen. Tenzij deze vrijgestelde handelingen bijkomstig zijn, dienen ook de handelingen mbt onroerende goederen, financiële handelingen en handelingen van (her)verzekering opgenomen te worden bij de berekening om de omzet te bepalen. Een aantal handelingen worden echter expliciet uitgesloten in de bepaling van de omzet. Zoals de overdracht van (on)lichamelijke bedrijfsmiddelen, handelingen die plaatsvinden in het buitenland en handelingen die door het btw-wetboek zijn vrijgesteld en niet zijn opgenomen in bovenstaande handelingen.

Vanaf wanneer? Het voorgaand kalenderjaar dient in beschouwing genomen te worden voor de berekening van het omzetcijfer. Dit betekent dat als u voldoet aan alle voorwaarden en tijdens 2013 een jaaromzet hebt gerealiseerd van maximaal € 15 000, u vanaf 1 juli 2014 automatisch onderworpen zal worden aan de vrijstellingsregeling. Merk op dat u als kleine onderneming niet verplicht bent om deze vrijstellingsregeling toe te passen. U kan nog steeds kiezen voor de normale btw-regeling door deze keuze door te geven aan uw bevoegde btw-controlekantoor. Hou er rekening mee dat dit dient te gebeuren vóór 1 juni 2014 door middel van een aangetekende brief.

Indien uw jaaromzet tijdens 2013 echter hoger was dan het drempelbedrag maar uw omzet van 2014 maximaal € 15 000 bedraagt, dan kan u de vrijstellingsregeling aanvragen in de loop van het laatste kwartaal van 2014, maar uiterlijk tegen 15 december 2014. De vrijstellingsregeling zal dan van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015.

Formaliteiten. Door de btw-vrijstellingsregeling dient u opmerkelijk minder fiscale en administratieve verplichtingen na te leven. Zo zal u geen periodieke btw-aangiften moeten indienen en dient u geen inkomend en uitgaand factuurboek bij te houden. Daarnaast moet u ook geen btw aanrekenen aan uw klanten waardoor er geen btw dient doorgestort te worden aan de Schatkist. Indien u kan genieten van de vrijstellingsregeling, betekent dit echter niet dat u volledig vrijgesteld bent van btw-formaliteiten. Er zijn nog een aantal verplichtingen waaraan u zal moeten voldoen:

  • Indienen van een aangifte bij aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid.
  • Indienen van een klantenlisting vóór 31 maart van ieder jaar.
  • Opmaken van facturen met inachtneming van de normale factuurregels maar zonder btw in rekening te brengen. In plaats daarvan dient er volgende vermelding te worden aangebracht: “Bijzondere vrijstellingsregeling – kleine ondernemingen”.
  • Bewaren en nummeren van de ontvangen en uitgereikte facturen.
  • Bijhouden van een dagboek van ontvangsten.
  • Bijhouden van een tabel van bedrijfsmiddelen.
  • Meedelen van BE-identificatienummer aan uw klanten en leveranciers. Bij intracommunautaire verwervingen van goederen mag u slechts uw BE-identificatienummer meedelen als u vooraf aangifte hebt gedaan van het overschrijden van het drempelbedrag van € 11 200 of als u ervoor heeft gekozen om de intracommunautaire verwervingen onmiddellijk aan de btw te onderwerpen.
  • Indienen van een opgave van intracommunautaire handelingen (indien van toepassing).
  • Indienen van een bijzondere btw-aangifte indien uw onderneming een goed of dienst heeft ontvangen waarvoor ze de btw verschuldigd is als medecontractant.

Gevolgen van de overgang. Belangrijk is dat indien u kiest voor de btw-vrijstellingsregeling, u de btw die u heeft betaald aan uw leveranciers niet meer in aftrek kan brengen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met eventuele herzieningen van de aftrek van de btw op uw bedrijfsmiddelen. Ook met betrekking tot andere goederen dan bedrijfsmiddelen, die nog niet werden vervreemd en van de diensten die nog niet werden gebruikt op het moment van de overgang, dient de btw te worden terugbetaald. Hiervoor dient er een inventaris van de goederen in twee exemplaren te worden toegestuurd naar het btw-controlekantoor en dit binnen een maand na de overgang.

Zoals reeds voorheen vermeld, is de vrijstellingsregeling facultatief. U kan als kleine onderneming nog steeds kiezen voor de normale regeling. Dit kan interessant zijn om voorgaande herzieningen te vermijden. Indien u onlangs investeringen hebt gedaan in bedrijfsmiddelen, dan kan het interessant zijn om te wachten totdat de herzieningstermijn van deze bedrijfsmiddelen is verlopen vooraleer over te stappen naar de vrijstellingsregeling.

Opgelet! Als uw omzet het drempelbedrag van € 15 000 overschrijdt dan kan u geen gebruik meer maken van deze vrijstellingsregeling en dit vanaf de eerste handeling waarvoor de grens is overschreden. Indien u echter uitzonderlijk de grens overschrijdt, met maximaal 10%, blijft de vrijstellingsregeling behouden.

Hou er rekening mee dat de wetteksten omtrent deze wetswijziging nog niet gepubliceerd zijn, waardoor er eventueel nog enkele wijzigingen mogelijk zijn. Wij houden dit in het oog voor u!

 


Bronnen

“Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”, FOD Financiën
“Kleine ondernemingen : nieuwe drempel geldt voor omzet 2013”, Fiscoloog editie 1377
“De kleine ondernemingen”, Btw in de praktijk