Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Eén in plaats van acht btw-voorschotten!

Eén in plaats van acht btw-voorschotten!

  • On 01/03/2017

Vanaf 1 april 2017 betaalt u als kwartaalaangever nog slechts één in plaats van acht btw-voorschotten. Voortaan moet u enkel nog het effectief verschuldigde btw-bedrag op het einde van elk kwartaal voldoen.

Btw-aangifte. Elke btw-plichtige (rechts)persoon met recht op aftrek moet per maand of kwartaal een btw-aangifte indienen. De periodieke btw-aangifte heeft als doel de administratie op de hoogte te brengen van het verschil tussen uw verschuldigde en uw aftrekbare btw.

Maandelijks of per kwartaal. Afhankelijk van het jaarlijkse omzetcijfer van uw onderneming moet de btw-aangifte maandelijks of per kwartaal gebeuren [1]. Indien het jaarlijks omzetcijfer van uw onderneming hoger is dan € 2 500 000 (excl. btw) moet er maandelijks een btw-aangifte worden ingediend [2]. Indien het jaarlijks omzetcijfer van uw onderneming daarentegen hoogstens € 2 500 000 (excl. btw) bedraagt, kan u van de regeling van btw-kwartaalaangiften genieten. Deze regeling is echter niet verplicht. U kan dus te allen tijde kiezen om maandelijks een aangifte in te dienen.

Btw-voorschot maandaangever. Wanneer uit de maandelijkse btw-aangifte blijkt dat uw onderneming btw verschuldigd is aan de overheid, dient u ten laatste de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft het saldo te betalen.

Een onderneming-maandaangever dient enkel een btw-voorschot te betalen voor de periode van 1 tot 20 december van het lopende jaar [3]. Dit voorschot dient ten laatste 24 december betaald te worden.

Bedrag. Het bedrag van het voorschot kan forfaitair worden vastgelegd op basis van de belasting die verschuldigd was voor de handelingen van de maand november van dat jaar.

Btw-kwartaalaangifte. Elke kwartaalaangifte moet worden ingediend ten laatste de 20ste van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarop deze betrekking heeft. Het btw-saldo moet ook binnen deze termijn worden gestort.

Situatie tot 31 maart 2017. Tot 31 maart 2017 dienen btw-kwartaalaangevers uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot te voldoen. Dit is een voorschot op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit de aangifte zal blijken.

Concreet impliceert dit volgende voorschotten:

  • voor het 1ste kwartaal van het jaar: uiterlijk op 20 februari en 20 maart;
  • voor het 2de kwartaal van het jaar: uiterlijk op 20 mei en 20 juni;
  • voor het 3de kwartaal van het jaar: uiterlijk op 20 augustus en 20 september;
  • voor het 4de kwartaal van het jaar: uiterlijk op 20 november en 20 december.

Gedaan met btw-voorschotten. Vanaf 1 april 2017 worden de verplichte btw-voorschotten voor kwartaalaangevers afgeschaft. U moet geen voorschotten meer betalen in de loop van een kwartaal en u loopt bijgevolg ook geen kans meer op interest door een laattijdige betaling. Enkel de effectief verschuldigde btw moet nog betaald worden op het einde van elk kwartaal.

Wat voor 2017? Op 20 maart 2017 dient u uw laatste voorschot nog te voldoen. Daarna mag u de maandelijkse voorschotten van uw agenda schrappen.

Het koninklijk besluit dat de wijziging officieel maakt, is gepubliceerd op 23 februari 2017 [4].

Toch nog één voorschot. Evident dat alle belastingplichtigen die periodieke btw-aangiften indienen op een billijke wijze behandeld dienen te worden. Daarom zal de belastingplichtige die btw-kwartaalaangiften indient uiterlijk op 22 december van elk kalenderjaar toch nog gehouden zijn om een voorschot te betalen. Het betreft een voorschot op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. Deze verplichting bestaat immers ook voor de belastingplichtige die maandaangiften indient.

Let op! Uw administratieve verplichtingen als kwartaalaangever zullen drastisch dalen. Als keerzijde van de medaille dient u er wel rekening mee te houden dat u per kwartaal het te betalen belastingbedrag in één keer moet ophoesten.

Tip! Pin alvast 22 december vast in uw agenda zodat u het enige nog te betalen voorschot niet uit het oog verliest.


Bronnen:
[1] Beslissing btw, nr. E.T.125.313 van 28 januari 2014.
[2] Uitzonderlijk moeten er ook maandelijks btw-aangiften worden ingediend als het omzetcijfer van een bepaalde onderneming meer dan € 250 000 bedraagt. Dit bedrag geldt voor het geheel van de leveringen van:

  • energieproducten;
  • toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
  • landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de inschrijving.

Als laatste dient er maandelijks een btw-aangifte te gebeuren wanneer er reeds maandelijkse btw-opgaven moeten ingediend worden van de intracommunautaire handelingen. Dit wil zeggen dat het kwartaalbedrag van de leveringen van die intracommunautaire goederen hoger is dan € 50 000 in het kwartaal in kwestie of in één van de vorige vier kwartalen.
[3] Art. 19 §1 KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
[4] KB van 16 februari 2017 tot wijziging van de KB’s nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient.