Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Een vzw is niet automatisch vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Een vzw is niet automatisch vrijgesteld van vennootschapsbelasting

  • On 20/06/2011

Elke binnenlandse vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (art. 179 WIB 1992). De definitie van een vennootschap benadrukt hierbij dat het gaat om vennootschappen die zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard (art. 2, §1, 5°, a WIB 1992). Specifiek voor vzw’s en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven worden volgende activiteiten niet beschouwd als verrichtingen van winstgevende aard (art. 182 WIB 1992):

  • Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen
  • Verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht
  • Verrichtingen die bestaan uit een bedrijvigheid
    • die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels-of landbouwverrichtingen betrekking heeft of
    • een bedrijvigheid die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd

Technisch gezien is het dus niet uitgesloten dan vzw’s onderworpen kunnen worden aan de vennootschapsbelasting. Immers wanneer een vzw verrichtingen uitvoert die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zullen deze beschouwd worden als activiteiten van winstgevende aard.

Alhoewel de wet vrij duidelijke voorwaarden stelt, is het in praktijk niet altijd duidelijk of een vzw al dan niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Immers het feit of een bedrijvigheid al dan niet bijkomstig betrekking heeft op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen is in essentie een feitenkwestie. Ook de vraag of een vzw al dan niet handel volgens nijverheids- of handelsmethodes, vergt verder onderzoek. Hiervoor moeten de methodes die de vzw toepast vergeleken worden met de methodes die gebruikt worden door ondernemingen uit dezelfde sector. Wanneer blijkt dat een vzw dezelfde methodes gebruikt als een gewone onderneming dan zal ook de vzw onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om dezelfde manier van reclamevoering, distributie, verkoop, enz. Daarnaast is ook de grens tussen een uitzonderlijke en een gewone verrichting soms zeer vaag.

Voor vzw’s houdt deze regel extra oplettendheid in met betrekking tot de gebruikte methodes, maar algemeen moet deze regel beschouwd worden als positief. Immers op deze manier worden ondernemingen die gelijk handelen, ook gelijk behandelt, althans wat betref de vennootschapsbelasting.