Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Heet van de naald, WCO en faillissementswetgeving worden hervormd

Heet van de naald, WCO en faillissementswetgeving worden hervormd

  • On 03/05/2017

Op dit ogenblik wordt er gestemd over het wetsontwerp van 20 april 2017. De wijziging wil de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) en de faillissementswet rationaliseren, doeltreffender en efficiënter maken. Welke wijzigingen liggen er concreet op tafel?

Te hervormen wetten. Het wetsontwerp doelt op een hervorming van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.

Ontwerp. De regering heeft het wetsontwerp recent ingediend op 20 april 2017. De vergaderingen over het ontwerp zijn gestart op 26 april 2017. Momenteel is de wet dus nog niet effectief van kracht.

WER. De hervormingen worden gebundeld en opgenomen in boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek van economisch recht (WER).

Primair doel. Het wetsontwerp beoogt hoofdzakelijk alle wetgeving betreffende insolvabiliteit samen te brengen en als een rationeel geheel in te voegen in het Wetboek van economisch recht. Eveneens wenst de regering het bestaande insolventierecht geheel te moderniseren en aan te passen aan de Europese normen.

Krachtlijnen. De volgende wijzigingen worden vooropgesteld:

  • De betreffende wetten in een apart en nieuw boek van het Wetboek van economisch recht invoegen, om op deze manier de wetgeving omtrent insolventie samenhangender, duidelijker en leesbaarder te maken.
  • Het insolventiedossier moderniseren dankzij een volledige elektronische procedure.
  • Het toepassingsgebied van de insolventieprocedure uitbreiden om beter aan te kunnen sluiten bij de economische realiteit van de onderneming.
  • Een “stil” faillissement invoeren om een onderneming de mogelijkheid te bieden om op discrete wijze en zonder publiciteitsmaatregel een echt faillissement voor te bereiden.
  • Een tweede kans bevorderen om het ondernemerschap aan te moedigen en een nieuwe start mogelijk te maken.
  • Een informele procedure invoeren om het afsluiten van minnelijke akkoorden buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie aan te moedigen. De partijen zijn in de mogelijkheid om zo een akkoord te bekrachtigen en uitvoerbaar te verklaren.
  • Een samenhangend geheel van regels inzake de aansprakelijkheid van de bestuurders invoeren.
  • Het in aanmerking nemen van de internationale dimensie van de insolventie.
  • Het verbeteren van de zwakke punten in beide wetteksten.

Wijzigingen samengevat. De hoofdaspecten van de nieuwe wetgeving zijn het invoeren van een volledige elektronische procedure, de vereenvoudiging van de werkprocessen en de uitbreiding van het toepassingsveld van het insolventierecht naar alle ondernemingen. Dit voorontwerp beoogt eveneens om het stelsel van de verschoonbaarheid te vervangen door een stelsel van schuldkwijtschelding, om de buitengerechtelijke vormen om insolventie af te wikkelen en om de tweede kans te bevorderen.

Dit laatste wordt onder meer dankzij het preventief systeem van de gerechtelijke reorganisatie, de onbeslagbaarheid van het inkomen gelinkt aan een nieuwe economische activiteit en de kwijtschelding van schulden. Op deze manier kan de ondernemer zijn activiteiten “herstellen” of een nieuwe zaak opstarten.


Bronnen:

Het wetsontwerp, de bijhorende memorie van toelichting, de impactanalyse en het advies van de Raad van State kan u terugvinden op de website van de kamer.be.