Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hoe helpt u klanten met betalingsmoeilijkheden?

Hoe helpt u klanten met betalingsmoeilijkheden?

  • On 03/05/2017

Heeft uw klant betalingsmoeilijkheden? Uit goodwill of sympathie uitstel toestaan of toch maar beter niet?

Situatieschets. Vroeg of laat krijgt elke onderneming te kampen met klanten die moeilijk of niet betalen. Hoe gaat u daarmee om? Bent u verplicht om een afbetalingsplan toe te staan of niet?

Verplicht afbetalingsplan? U bent in de regel niet automatisch verplicht om uw klanten-consumenten (B2C) een uitstel van hun betaling(en) toe te staan. U kan uiteraard uit goodwill uw klanten hulp bieden en een afbetalingsplan voorzien. Echter, dit kan nooit een verplichting vormen. Enkel een rechterlijke uitspraak kan een afbetalingsplan afdwingen.

Vrijwillig toestaan. U heeft twee mogelijkheden wanneer u vrijwillig een betalingsuitstel toestaat. U kan in een kosteloos uitstel voorzien of u kan het uitstel koppelen aan een verschuldigde vergoeding.

Kosteloos. Een kosteloos uitstel toestaan, kan op een eenvoudige manier gebeuren. Een kosteloos uitstel houdt in dat u geen vergoedingen in de vorm van interest, dossierkosten, etc. zal aanrekenen aan de consument. Bovendien is vereist dat het krediet door de consument binnen de twee maanden wordt terugbetaald en dat u op maandbasis geen hogere kosten mag aanrekenen dan € 4,17 [1] per maand.

Mits vergoeding. Indien u uitstel van betaling wenst toe te staan aan uw klanten mits een vergoeding, zijn een hele resem aan wettelijke bepalingen van toepassing. De wetgever beschouwt deze handeling als een “consumentenkrediet”.

Implicaties consumentenkrediet. Indien u verkoopt op afbetaling en u hiervoor een som rekent bovenop de verkoopprijs dient u rekening te houden met de volgende twee zaken:

  • u dient uw klant zijn kredietwaardigheid te beoordelen; en
  • er geldt een strenge informatieplicht.

Kredietwaardigheid. Vooreerst moet u als kredietverstrekker de financiële toestand van de consument onderzoeken. Als kredietgever mag u namelijk geen krediet verlenen aan een consument wanneer u denkt dat hij/zij het geleende bedrag naar alle waarschijnlijkheid niet zal kunnen terug betalen. De kredietgever vormt een beeld door vragen te stellen aan de consument over zijn inkomsten, zijn lasten, etc. De consument moet hier eerlijk op antwoorden. Als kredietgever controleert u de kredietwaardigheid van de betreffende consument ook aan de hand van uw interne dossierinformatie en via de Centrale voor Kredieten van Particulieren van de Nationale Bank van België.

SECCI. Bijkomend bent u als kredietgever verplicht om inlichtingen te geven over al de kenmerken en de financiële gegevens (bedrag, looptijd, jaarlijkse kostenpercentage, terugbetalingsmodaliteiten) van de kredietovereenkomst. Deze informatie wordt gegeven aan de hand van het “Europees standaardinformatieformulier inzake consumentenkrediet”. Het SECCI-formulier dient te worden overhandigd voor het afsluiten van de kredietovereenkomst in kwestie.

Samengevat. Indien een consument een product of dienst bij u aankoopt, kan u betalingsuitstel voor het product of de dienst aan hem of haar toestaan. Let wel, u bent hier niet toe verplicht. Wanneer u het uitstel kosteloos of voor slechts een heel beperkte vergoeding toestaat, kan deze procedure heel eenvoudig verlopen. Indien u hiervoor een hogere vergoeding vraagt, wordt het betalingsuitstel als een consumentenkrediet aanzien. Aan het consumentenkrediet zijn twee verplichtingen verbonden voor de kredietgever. Denk twee keer na of u al dan niet krediet toestaat en onder welke voorwaarden u dit zal doen.

REFIBO. REFIBO kan u helpen bij het opvolgen van uw betalingen en haar kennis inzake afbetalingsplannen met u delen.


Opmerking:

[1] Te indexeren bedrag.