Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Het toegenomen belang van een financieel plan

Het toegenomen belang van een financieel plan

Het toegenomen belang van een financieel plan

  • On 03/06/2019

Bij de opstart van een vennootschap moet reeds sinds lange tijd een financieel plan worden opgemaakt. Dit plan heeft echter enorm aan belang gewonnen in het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangezien de wetgever het minimumkapitaal bij een bvba en coöperatieve vennootschap heeft afgeschaft en bijkomend bepaalde wettelijke vereisten heeft gekoppeld aan het financieel plan.

Financieel plan. Het financieel plan is een document dat moet worden opgemaakt door een startende vennootschap met daarin een aantal verplichte elementen. Het moet worden bewaard bij de notaris. Het financieel plan dient tot verantwoording van het toereikend aanvangsvermogen waarover de vennootschap moet beschikken.

Doel. Het financieel heeft nog steeds een dubbele doelstelling.  

  1. Het financieel plan moet ervoor zorgen dat de oprichters niet te snel of te licht overgaan tot het oprichten van een vennootschap.  De stelling  ‘bezint eer ge begint’ komt hier volledig tot zijn recht.
  2. Daarnaast is het financieel plan een goede basis voor de rechter om later te oordelen over de oprichtersaansprakelijkheid in het geval de vennootschap binnen de twee jaar na oprichting failliet gaat.

Inhoud. Voorheen was de inhoud van een financieel plan niet wettelijk bepaald, maar vanaf 1 mei 2019 moeten startende vennootschappen bij het opstellen van hun financieel plan rekening houden met een bepaalde wettelijke minimuminhoud. Wat moet worden opgenomen in een financieel plan?

  1. Een nauwkeurige omschrijving van de voorgenomen activiteiten. In dit luik moeten de oprichters gedetailleerd opnemen welke activiteiten de vennootschap zal verrichten.

Tip: de nacebelcodes zijn hiertoe een handige tool.

  1. Een overzicht van financieringsbronnen en zekerheden. In dit luik zal moeten worden opgenomen hoe de onderneming haar voorgenomen activiteiten zal financieren. Hierbij kan ze bijvoorbeeld opnemen dat de oprichters elk 10 000 euro aan eigen gelden gaan inbrengen in de vennootschap en eventuele leningen bij de bank. Daarnaast moeten de afgesloten zekerheden ook worden opgenomen onder dit luik.
  2. Een openingsbalans en geprojecteerde balansen over een periode van 12 en 24 maanden. De openingsbalans bevat de eerder in het financieel plan opgenomen financieringsbronnen en de eventuele andere elementen die bij de start zullen aanwezig zijn zoals een onroerend goed waar de vennootschap haar activiteiten zal uitvoeren. Daarnaast moeten de oprichters een geprojecteerd overzicht opmaken van de activa en passiva op zowel 12 maanden als 24 maanden.
  3. Een geprojecteerde resultatenrekening op 12 en 24 maanden. Net zoals bij de balansen zullen de oprichters hier een projectie moeten maken naar de toekomst toe van de kosten en opbrengsten, aangezien ze op 12 maanden en 24 maanden een resultatenrekening moeten opstellen.
  4. Een begroting van inkomsten en uitgaven voor minstens twee jaar. In dit onderdeel moeten de oprichters opnemen wat de verwachte inkomsten zullen zijn over een periode van twee jaar en tevens wat de verwachte uitgaven zullen zijn.
  5. De beschrijving en hypotheses qua verwachte omzet en verwachte rendabiliteit. In het financieel plan moet een luik worden gewijd aan de verwachte omzet en de verwachte rendabiliteit. Hierbij wordt van de oprichters verondersteld dat ze nadenken over de groeikansen van hun onderneming qua omzet en rendabiliteit.
  6. De naam van de externe deskundige. Indien de oprichters de hulp hebben ingeroepen van een externe deskundige zoals een boekhouder of accountant dient zijn naam te worden opgenomen in het financieel plan. Het is echter niet verplicht de hulp in te schakelen van een externe deskundige en de oprichters kunnen dus opteren zelf het financieel plan op te stellen.

Tip. Gezien het grote belang van het financieel plan is het vaak ten zeerste aan te raden professionele hulp in te roepen bij opstellen hiervan. Dit onder de motto ‘beter voorkomen, dan genezen’ .

Meer info. REFIBO bvba beantwoordt graag alle bijkomende vragen.  

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.