Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Mag u geld dat uw werknemer aan u verschuldigd is van zijn loon afhouden?

Mag u geld dat uw werknemer aan u verschuldigd is van zijn loon afhouden?

  • On 28/10/2009

Stel dat uw werknemer geld aan u verschuldigd is, bijvoorbeeld omdat u hem te veel betaald heeft. De loonbeschermingswet bepaalt dat u dit bedrag slechts in 5 specifieke gevallen van zijn loon afhouden.

Deze gevallen zijn de volgende:

1. Het eerste geval omvat de inhoudingen van belasting (meer specifiek de bedrijfsvoorheffing, de wettelijke sociale zekerheidsbijdragen en de overige sociale bijdragen uit een overeenkomst (individueel of CAO), zoals een werknemersbijdrage voor groepsverzekering.

2. De boetes die in het arbeidsreglement opgenomen zijn die de werknemer moet betalen mogen ook van het loon worden ingehouden. Het arbeidsreglement moet dan wel duidelijk vermelden voor welke feiten die boetes kunnen worden opgelegd, wat het bedrag is van de boetes en wat de bestemming is van de boetes (wat gebeurt er met het geld?).

3. Ook de schadevergoedingen die de werknemer verschuldigd is uit hoofde van zijn aansprakelijkheid wegens zware fout, opzettelijke fout of wegens herhaaldelijk lichte fout (de werknemer kan immers enkel voor die drie soorten fouten aansprakelijk worden gesteld) mogen van zijn loon worden afgehouden.

4. De voorschotten die de werkgever aan de werknemer heeft gestort op een nog niet verdiend loon mogen worden ingehouden van zijn loon, wat vrij logisch is.

5. Ten slotte kan de werkgever de borgen die de werknemer gesteld heeft voor het nakomen van zijn verbintenissen afhouden van diens loon.

De inhoudingen onder punt 2 tot en met 5 moeten gebeuren van het nettoloon in contanten, dus na volledige inhouding van hetgeen bepaald onder punt 1 (belastingen en RSZ), en mogen bovendien niet meer bedragen dan 20 % van dat nettoloon in contanten dat bij elke betaling verschuldigd is behalve bij bedrog van de werknemer, bij vrijwillige beëindiging door de werknemer van de arbeidsovereenkomst of wanneer de werknemer ermee toestemt.

Bovendien zijn andere inhoudingen ook mogelijk als dit met toestemming van de werknemer gebeurt.

Bron: Artikel 23 van de Loonbeschermingswet