Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wie wint bij een Winwinlening?

Wie wint bij een Winwinlening?

  • On 01/02/2017

Wanneer een ondernemer niet kan rekenen op klassieke financieringsmiddelen, heeft hij de mogelijkheid om terug te vallen op private initiatieven. Zo kunnen er bijvoorbeeld middelen verzameld worden via een Winwinlening. Voor wie geldt deze “win-win” situatie?

Doel. De Winwinlening is in het leven geroepen als hulp voor startende of bestaande ondernemers. In tegenstelling tot de klassieke bancaire financiering wordt er bij een Winwinlening krediet vertrekt door particulieren: familieleden, vrienden of kennissen.

Technisch. De Winwinlening is een achtergestelde lening [1] met een vaste looptijd van acht jaar. Een kredietnemer kan via de lening maximum € 200 000 lenen en iedere kredietgever kan maximum € 50 000 euro ontlenen.

Let op! Deze maximumbedragen gelden ook indien de kredietgever en/of –nemer meerdere Winwinleningen heeft afgesloten.

De rentevoet bedraagt maximum 2 % en minimum 1 % in 2017.

De interesten moeten betaald worden op de overeengekomen vervaldagen. Ze worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de overeenkomst. De overeengekomen rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die op het moment van de sluiting van de Winwinlening van kracht is. De overeengekomen rentevoet mag ook niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet.

De kredietnemer. De mogelijke kredietnemers zijn kmo’s die voldoen aan de Europese kmo-definitie [2] en gevestigd zijn in Vlaanderen. Het is hierbij noodzakelijk dat de kmo een economische activiteit uitoefent. In dit opzicht kunnen vzw’s ook krediet opnemen indien zij minstens gedeeltelijk commerciële activiteiten uitoefenen.

De kredietgever. De kredietgever op zijn beurt moet een natuurlijk persoon zijn die geld ontleent buiten het kader van een eventuele handels- of beroepsactiviteit.

Ook voor de kredietgever geldt dat hij in Vlaanderen moet gevestigd zijn [3].

Bijkomend geldt dat de kredietgever geen werknemer mag zijn van de kredietnemer. In geval dat de kredietnemer een zelfstandige is, mag de kredietverstrekker niet zijn of haar levenspartner zijn.

Bovendien mag de kredietvertrekker geen aandeelhouder, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen een vennootschap. De echtgenoot of wettelijke samenwonende partner van de kredietgever mag evenmin deze functies uitoefenen binnen de behoeftige rechtspersoon.

Let op! Een kredietgever mag niet gelijktijdig een kredietnemer zijn in het kader van een andere Winwinlening.

Fiscaal voordeel. Het fiscaal voordeel voor de kredietgever is tweeledig.

Vooreerst geniet de kredietgever van een jaarlijks belastingkrediet gedurende de periode van de lening. Alle uitgeleende bedragen gedurende het belastbare tijdperk gelden als berekeningsbasis. Dit uitgeleend bedrag mag in het kader van een Winwinlening maximum € 50 000 bedragen per belastingplichtige. De belastingkorting bedraagt dus maximum 2 % [4] van de berekeningsbasis, met andere woorden maximum € 1 000 per jaar.

Bijkomend heeft de kredietgever recht op een eenmalig belastingkrediet ingeval een deel van de Winwinlening niet kan worden terugbetaald. Het belastingkrediet is gelijk aan 30 % van de lening die definitief is verloren gegaan (door faillissement, ontbinding, vereffening, etc.).

Praktische voorwaarden. Het uitgeleende kapitaal kan worden afgelost volgens verschillende modaliteiten. Het kapitaal kan worden terugbetaald in één keer na de termijn van acht jaar of maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks worden afgelost.

Tevens is het ook mogelijk dat het openstaande bedrag in één keer vervroegd wordt terugbetaald.

Aanvraagprocedure. De lening moet worden opgemaakt volgens het model beschikbaar op de website http://winwin.pmv.eu/default.aspx. De akte en aflossingstabel moeten in drie exemplaren worden opgemaakt: één bestemd voor elke partij en één bestemd voor Waarborgbeheer nv. Het derde origineel exemplaar moet binnen de drie maanden na het afsluiten van de lening worden bezorgd aan Waarborgbeheer nv. Waarborgbeheer nv, gaat op haar beurt binnen de maand na ontvangst van deze akte na of aan alle voorwaarden is voldaan. Indien dit zo is gaat Waarborgbeheer nv over tot registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de lening in een register. Binnen een week na de registratie van de akte zal Participatiemaatschappij Vlaanderen (afgekort, PMV) de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van de registratie.

Tip! Spreek onderling af dat de kredietgever, de kredietnemer informeert over de registratie.

Crowdfunding. Via crowdfunding kunnen tevens fondsen worden binnengehaald van private initiatieven. Lees er hier meer over.  

Refibo bvba. Refibo helpt u graag bij de opmaak van de akte en bijhorende aflossingstabel. U kan vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie.


Bronnen:
[1] Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van uitwinning of van faillissement van zijn schuldenaar wordt achtergesteld. De achtergestelde schuldeiser komt bij de bepaling van de volgorde bij verdeling van het actief achteraan te staan, na de hypothecaire, na de bevoorrechte en na de gewone schuldeisers.
[2] Een middelgrote onderneming:

  • telt minder dan 250 werknemers;
  • heeft een jaaromzet lager dan € 50 miljoen;
  • of heeft een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen.

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner-ondernemingen. Data van gerelateerde ondernemingen moeten samengeteld worden.
Bijkomend geldt dat vanaf één van deze criteria wordt overschreden de onderneming als “groot” wordt beschouwd.
[3] Indien de kredietgever een inwoner is van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, moet hij voor de personenbelasting van niet-inwoners gelokaliseerd zijn in het Vlaamse Gewest.
[4] Percentage geldig in 2017.