Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

30 juni 2014, deadline om historische btw terug te krijgen !

30 juni 2014, deadline om historische btw terug te krijgen !

  • On 26/06/2014

De invoering van btw voor advocaten brengt met zich mee dat advocaten de historische btw op hun bedrijfsmiddelen waarvan de herzieningstermijn nog niet is verlopen en de historische btw op ontvangen goederen en diensten die nog niet werden gebruikt /verbruikt op 1 januari 2014 kunnen recupereren. Let wel, de laatste kans om de historische btw terug te vragen is dichtbij!

Wanneer? Advocaten die kwartaalaangever zijn inzake btw en zogenaamde historische btw in aftrek willen brengen, moesten in principe uiterlijk op 1 april 2014 hun btw- controlekantoor een inventaris bezorgen waarop alle bedrijfsmiddelen en andere goederen/diensten voorkomen die voor de historische aftrek in aanmerking komen. In dat geval mochten ze hun historische aftrek uitoefenen in de aangifte over het eerste kwartaal 2014, die ze uiterlijk op 20 april 2014 moesten indienen. Maar indien u in de eerste aangifte uw recht op aftrek van de historische btw nog niet heeft uitgeoefend – en alleen dan – mag u de inventaris nog tot 30 juni 2014 bezorgen aan uw btw- controlekantoor. U zal dan de historische aftrek pas in uw tweede aangifte (in te dienen uiterlijk 22 juli 2014) kunnen uitoefenen. Ook advocaten die maandaangiftes indienen, mogen hun recht op aftrek van historische btw nog uitoefenen in de aangifte van juni 2014 (in te dienen uiterlijk 22 juli 2014) en in voorkomend geval moet u uw inventaris bezorgen aan het bevoegd btw- controlekantoor uiterlijk 30 juni 2014.

Btw op bedrijfsmiddelen? Indien een investering werd gedaan vóór 2014 op naam van de advocaat (factuur op naam van de advocaat), met name dient het te gaan om de aanschaffing, omvorming of verbetering van een bedrijfsmiddel, dan is de btw hierop deels terugvorderbaar. Onder een bedrijfsmiddel moet volgens het btw –wetboek worden verstaan, de lichamelijke goederen, de zakelijke rechten en de diensten die bestemd zijn om op een duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen. We denken hierbij onder andere aan gebouwen en meubilair. Klein materieel, klein gereedschap en kantoorbenodigdheden, waarvan de prijs vóór 1 januari 2014 ,of bij ontstentenis van een prijs de normale waarde, per in de handel gebruikelijke eenheid, lager was dan 250 euro worden hier niet bedoeld. Let wel dat deze grens vanaf 1 januari opgetrokken wordt naar 1 000 euro. De nieuwe drempel geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die vanaf 2014 zijn geleverd. Gezien het hier gaat om historische btw van bedrijfsmiddelen die geleverd zijn vóór 2014 zal u nog moeten rekening houden met de oude grens van 250 euro.

U als advocaat zal dus een lijst moeten opmaken van de bedrijfsmiddelen die u had vóór 2014 die op 1 januari 2014 nog bestaan en nog bruikbaar zijn en waarvan de herzieningstermijn nog niet is verstreken. In de regel bedraagt de herzieningstermijn 5 jaar en 15 jaar voor onroerende goederen. De toe te passen herziening bedraagt daarbij zoveel vijfden of vijftienden als er nog jaren te lopen zijn van de herzieningstermijn.

Voorbeeld: Advocatenkantoor volledige belastingplichtige vanaf 1 januari 2014. In 2011 aankoop van meubilair: 1.000 + 210 btw (toen niet aftrekbaar). Herzieningstermijn loopt van 2011 tot 2015. In 2014: 210 *(2/5) = 84 te herzien in vak [62] als aftrekbare btw, op te nemen in de btw- aangifte van 30 juni 2014 (in te dienen uiterlijk 22 juli 2014) + verzenden inventaris uiterlijk 30 juni 2014.

Voor wat betreft de herziening van onroerende bedrijfsmiddelen wordt de oefening iets moeilijker. Hierbij zal de beginlooptijd van de herzieningstermijn immers verschillen naargelang de ingebruikname van het onroerend bedrijfsmiddel plaatsvond voor -of na 1 januari 2012. Voor de onroerende bedrijfsmiddelen die in gebruik zijn genomen sinds 1 januari 2012 begint de herzieningstermijn te lopen vanaf de 1e januari van het jaar waarin die bedrijfsmiddelen door de belastingplichtige in gebruik worden genomen. Voor de onroerende bedrijfsmiddelen die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2012 zal de herzieningstermijn beginnen te lopen vanaf het jaar waarin de btw- aftrek is ontstaan. Indien u de historische btw op heden nog niet in aftrek heeft gebracht en de inventaris met betrekking tot historische btw nog niet heeft ingediend, kan u een verzoek tot vergunning aanvragen aan het btw- kantoor teneinde de beginlooptijd van de herzieningstermijn te laten ingaan vanaf het jaar van ingebruikname. Dit kan nuttig zijn indien bijvoorbeeld de bouw van een bedrijfsgebouw langer duurde dan één jaar. Dit verzoek dient uiterlijk op 30 juni 2014 samen met de inventaris ingediend te worden.

Btw op nog niet verbruikte goederen en diensten? Daarnaast mag u als advocaat ook de btw voor goederen en diensten die nog niet werden gebruikt of verbruikt op 1 januari 2014 herzien. We denken hierbij bijvoorbeeld aan klein materieel zoals papierwaren en schrijfgerief. Hierbij komt de btw van algemene onkosten (telefoon, energie, water,…) niet in aanmerking. Gezien de verjaring m.b.t. de aftrekbaarheid van btw 3 jaar bedraagt, gaat het om bedrijfsmiddelen aangeschaft vanaf 1 januari 2011 die zich op 1 januari 2014 nog in de onderneming bevinden. Hier mag de btw die opeisbaar is geworden in de loop van 2011 alsnog worden gerecupereerd in de btw- aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december 2014 of van het vierde kwartaal 2014, in te dienen uiterlijk 20 januari 2015. Dezelfde redenering kan doorgetrokken worden voor wat betreft de btw betaald in 2012 (uiterlijk in te dienen in de aangifte van 20 januari 2016) enz..

Teruggaaf ? De te herziene btw kan niet worden teruggevraagd, maar enkel per aangifteperiode worden verminderd met de verschuldigde btw (rooster 71) van die periode. U zal hierbij moeten opletten bij het invullen van de aangifte. Het overschot mag dan overgedragen worden naar een volgende aangifteperiode. Enig restant mag wel volledig worden opgenomen in de laatste aangifte van 2014. Uiteraard kan uw boekhouder u bijstaan bij het vervullen van bovenstaande formaliteiten.