Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Belastingverlaging biedt soelaas voor werkgever en werknemer

Belastingverlaging biedt soelaas voor werkgever en werknemer

  • On 02/03/2016

De koopkracht van uw medewerkers stijgt zonder dat u, als werkgever, bijkomende financiële inspanningen levert. Sinds 2016 is de te betalen bedrijfsvoorheffing gedaald waardoor er netto meer wordt verdiend. Hoeveel bedraagt het voordeel? Geniet elke werknemer hetzelfde bedrag?

Nettoloon. Het bedrag dat een werknemer effectief in handen krijgt, is het nettoloon. Dit bedrag wordt eenvoudig berekend aan de hand van de volgende formule:

    

Brutoloon

  –  

RSZ-bijdrage

  =  

Bruto belastbaar loon

  –  

Bedrijfsvoorheffing

  =  

Nettoloon

Het brutoloon is het bedrag dat de werkgever betaald voor de prestaties geleverd door zijn werknemer. Het brutoloon is bepalend voor eventuele opzegtermijnen en/of een verbrekingsvergoeding, het gewaarborgd loon, de werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, het deel van het loon dat vatbaar is voor beslag, etc.

De bijdrage voor de bedienden aan de sociale zekerheid is vastgesteld op 13,07 % van het brutoloon aan 100 %. Voor arbeiders geldt 13,07 % van het brutoloon aan 108 %. De verplichte bijdrage dient om loonverlies te dekken indien een werknemer geconfronteerd wordt met een ongeval, ziekte, einde loopbaan, etc.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting. Het bedrag wordt door de werkgever ingehouden op het bruto belastbaar loon. De hoogte van het bedrag wordt individueel berekend en is afhankelijk van de gezinstoestand, de loonschaal, etc.

Bedrijfsvoorheffing algemeen. De bedragen van de bedrijfsvoorheffing zijn vervat in bijlage III bij het KB van het WIB 92. Ze worden minstens 1 maal per jaar aangepast om in overeenstemming te zijn met de kosten van het levensonderhoud [1].

Invloed tax shift. Naast de algemene indexering van de bedragen werkt de tax shift voor een 1ste maal door in dit gebied. De regering wil de koopkracht van de bevolking verhogen door de volgende maatregelen over verschillende jaren te combineren:

  •          geleidelijke afschaffing van het tarief van 30 % bedrijfsvoorheffing;
  •          een verhoging van de forfaitaire beroepskosten;
  •          een verhoging van de belastingvrije som.

Reeds voelbaar. De belastingmaatregelen zijn reeds verrekend. Elke werknemer geniet hierdoor voordeel voor inkomsten verkregen vanaf 2016.

Daling. Dankzij de nieuwe bedragen zullen uw medewerkers minder bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn in vergelijking met voorgaande jaren.

Brutoloon 
(in €)

RSZ-bijdrage
(-)

Bruto belastbaar loon

Bv 2015
(-)

Bv 2016
(-)

Netto-verhoging

Nettoloon
2015

Nettoloon
2016

1 500

196,05

1 303,95

149,68

114,09

35,59

1154,27

1189,86

2 000

261,4

1 738,60

325,83

281,90

43,93

1412,77

1456,7

2 500

326,75

2 173,25

529

483,45

45,55

1644,25

1689,8

3 000

392,1

2 607,90

738,63

693,08

45,55

1869,27

1914,82


Bronnen:
[1] De bedragen van de bedrijfsvoorheffing van toepassing op de inkomsten toegekend of betaald vanaf 1 januari 2016 zijn op 21 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.