Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Btw-vrijstelling bij contract van uitgave en een contract van overdracht?

Btw-vrijstelling bij contract van uitgave en een contract van overdracht?

Btw-vrijstelling bij contract van uitgave en een contract van overdracht?

  • On 24/04/2019

Een auteur van letterkundige werken is een btw-plichtige die 6% btw dient te betalen op zijn facturen of valt hij toch onder de btw-vrijstellingsregeling?

Dit alles is afhankelijk van het type contract dat de auteur sluit en de daarin opgenomen clausules en voorwaarden.

Een contract van uitgave. Een contract van uitgave is een contract gesloten tussen een natuurlijke persoon (auteur) en een rechtspersoon (uitgever) waarbij de auteur bepaalde letterkundige werken of kunstwerken uitleent of overdraagt aan de uitgever voor distributie op een duurzame drager aan een groot publiek. Een contract van uitgave is vrijgesteld van btw, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Vrijstellingsvoorwaarden. De vrijstelling met betrekking tot een contract van uitgave is enkel van toepassing indien aan alle van de volgende voorwaarden voldaan is.   

  1. De auteur is een natuurlijke persoon (particulier of eenmanszaak). De btw vrijstelling is enkel aanvaard door de administratie als degene die het contract sluit (auteur) een natuurlijke persoon is. Indien de auteur een rechtspersoon (bv. een bvba) is, geldt de btw vrijstelling niet.
  2. De uitgever is een vennootschap die de werken, die worden uitgeleend of overgedragen door de auteur, gaat vermenigvuldigen op een duurzame drager en ter beschikking te stellen aan het publiek.
  3. Opstellen van een contract van uitgave: Opdat een auteur kan genieten van de btw vrijstelling moet een contract van uitgave worden opgemaakt, wat een auteursrecht veronderstelt in hoofde van de auteur.

Voorbeeld. Een natuurfotograaf (particulier) sluit een contract van uitgave met vennootschap X.  De natuurfoto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen worden gekwalificeerd als letterkundige werken of kunstwerken. De vennootschap verbindt er zich toe om de foto’s te gebruiken posters en gebruiksvoorwerpen en deze te verkopen op zijn website. Hier is voldaan aan alle voorwaarden voor de btw vrijstelling, want er is een contract van uitgave, de auteur is een natuurlijke persoon die beschikt over een auteursrecht op letterkundige werken of kunstwerken en de uitgever verbindt er zich toe om de werken te vermenigvuldigen op een duurzame drager en ter beschikking te stellen aan het publiek. De auteur is bijgevolg geen btw verschuldigd op de ontvangen vergoedingen.

Roerende voorheffing. Een belangrijke actie in deze context is dat de uitgever bij een contract van uitgave gehouden is om roerende voorheffing in te houden op de vergoeding van de auteur en tevens een aangifte roerende voorheffing in te dienen. De vergoeding die de auteur dus ontvangt op zijn rekening is de bruto vergoeding verminderd met de roerende voorheffing die vandaag 15% betreft.

Een contract van overdracht auteursrechten. Een contract van overdracht auteursrechten is een overeenkomst gesloten tussen twee rechtspersonen waarbij de auteur aan de andere vennootschap bepaalde letterkundige werken of kunstwerken uitleent of overdraagt voor distributie.

Een contract van overdracht auteursrechten en een contract van uitgave dat niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden is onderworpen aan de btw-plicht. In dat geval is het verlaagde tarief van 6% btw verschuldigd op de betaalde vergoedingen.

Een voorbeeld. Een fotograaf verkoopt via zijn bvba enkele foto’s aan een andere vennootschap die deze laatstgenoemde vennootschap gebruikt op posters en gebruiksvoorwerpen. Hier gaat het om twee rechtspersonen die met elkaar een contract sluiten. Ook al zouden ze het hier de naam contract van uitgave geven, toch is het niet vrijgesteld van btw en is op de vergoeding van de fotograaf 6% btw verschuldigd.

Factuur. Bij een contract van overdracht auteursrechten gaat het over twee rechtspersonen en is er geen sprake van verschuldigde roerende voorheffing. In dat geval is de vennootschap die de auteursvergoedingen ontvangt zelf verantwoordelijk is voor de daarop verschuldigde belastingen. Teves dient de vennootschap die de auteursrechten ontvangt een factuur op te maken hiervoor.

Meer info. REFIBO bvba helpt u graag verder met het verstrekken van bijkomende inlichtingen of het opstellen van dergelijke overeenkomsten.

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.