Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Gevolgen van een onvolledige of onjuiste inschrijving KBO?

Gevolgen van een onvolledige of onjuiste inschrijving KBO?

Gevolgen van een onvolledige of onjuiste inschrijving KBO?

  • On 24/04/2019

U inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is één van de eerste administratieve taken en verplichtingen als zelfstandige of als onderneming. Een correcte en volledige inschrijving kan u veel zorgen gedurende de rit besparen. Waar moet u op letten?

Inschrijving. Elke onderneming die een economische activiteit uitoefent in België dient ingeschreven te zijn in de KBO. Door de inschrijving in de KBO wordt een ondernemingsnummer toegekend. Het is wettelijk verplicht om dit unieke identificatienummer te gebruiken in het handelsverkeer.

Gegevens. In de KBO is het ondernemingsnummer, de status van de onderneming (actief of stopgezet), de begindatum, het adres, de rechtsvorm, de functiehouders, de informatie over de beroepsbekwaamheid en de basiskennis bedrijfsbeheer, de hoedanigheid, de toelatingen, de datum van de jaarvergadering, etc. opgenomen. Bovendien moeten uw activiteiten volledig en correct ingeschreven worden.

Verplicht. Een inschrijving met de juiste gegevens is verplicht. De wetgever voorziet burgerlijke en strafsancties wanneer dit niet het geval is. De ondernemingsrechtbank gaat op vandaag tevens heel streng controleren of de gegevens in uw statuten en in het KBO correct zijn. Een correcte inschrijving is dus essentieel.

Gevolgen niet ingeschreven. Stel dat uw onderneming niet ingeschreven is in de KBO en u stelt een gerechtelijke vordering in voor bijvoorbeeld een factuur die niet wordt betaald. In dit geval moet de rechter ambtshalve besluiten tot de onontvankelijkheid van uw vordering zonder enig onderzoek. De vordering wordt bovendien definitief afgewezen door de rechter omwille van het feit dat uw onderneming niet is ingeschreven in de KBO. Als verzoekende partij kan u geen nieuwe vordering instellen, ook niet indien u zich naderhand toch nog heeft ingeschreven in de KBO. U zal de verschuldigde som m.a.w. niet kunnen opeisen.

Gevolgen niet correct ingeschreven. In tegenstelling tot de voorgaande paragraaf zal u als ondernemer waarschijnlijk wel ingeschreven zijn in de KBO. Stel uzelf echter de vraag of u correct en volledig ingeschreven bent. Alle uitgevoerde activiteiten dienen in de vorm van de juiste NACEBEL-codes opgenomen te zijn in de KBO. Indien u een vordering instelt op basis van een activiteit waarvoor u op de datum van de inleiding van de vordering niet bent ingeschreven in de KBO, kan uw vordering tevens onontvankelijk worden verklaard door de rechter.

Voorbeeld. U schrijft een factuur uit met betrekking tot het herstellen van een auto. Maar, in de KBO staan enkel ICT-gerelateerde activiteiten opgenomen voor uw onderneming. De werkelijk uitgevoerde activiteit is duidelijk niet gerelateerd met de activiteiten opgenomen in de KBO. De vordering van de ondernemer betreffende de betaling van de factuur kan dus onontvankelijk verklaard worden.

Nuancering. Wanneer uw activiteiten onjuist of onvolledig zijn ingeschreven, dient de verwerende partij, zijnde bijvoorbeeld de “wanbetaler”, de onontvankelijkheid van de vordering zelf op te werpen. De rechter kan de onontvankelijkheid in dit geval niet op eigen initiatief oproepen. Bovendien moet de verwerende partij de onontvankelijkheid inroepen vooraleer hij andere verweermiddelen (zoals bijvoorbeeld het niet correct, nefast laattijdig of niet uitvoeren van de gevraagde werken) aanhaalt. Indien de verwerende partij de onontvankelijkheid omwille van een onjuiste of onvolledige inschrijving pas later in de rechtszaak inroept, moet de rechtbank de onontvankelijkheid afwijzen.

Tijdens het geding kan u als verzoekende onderneming uw situatie niet meer rechtzetten. Pas na het geding en na het rechtzetten van uw inschrijving in de KBO, kan u opnieuw uw vordering instellen voor dezelfde rechtbank. In deze optie heeft u de kans om bijvoorbeeld de verschuldigde som op te eisen.

Tip! Alvorens u een vordering wenst in te stellen, is het raadzaam om uw inschrijving in de KBO te controleren op haar juistheid. Zo kan u, indien nodig, de vereiste aanpassingen doorvoeren vooraleer u een vordering instelt.

Welke activiteiten? Het is te allen tijde de bedoelding dat u enkel die NACEBEL-codes selecteert die u daadwerkelijk uitoefent of binnen een korte termijn naar alle waarschijnlijkheid zal uitoefenen.

Kostprijs. Hou er rekening mee dat de KBO voor een aanpassing een bedrag rekent van € 88,50[1].

Meer info. REFIBO bvba helpt u graag bij uw aangifte en het doorvoeren van eventuele aanpassingen in de KBO.

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.


[1] Tarief van toepassing in 2019.