Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000 vanaf 2016!

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000 vanaf 2016!

  • On 03/12/2015

REFIBO heeft goed nieuws voor u! Het wetsontwerp van 4 september 2015 verhoogt de omzetdrempel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000. Let wel, om vanaf 1 januari 2016 reeds van de vrijstelling te kunnen genieten, dient u die uiterlijk 15 december 2015 aan te vragen.

Doelgroep. De kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer (per kalenderjaar) een bepaald drempelbedrag niet overschrijdt. Voorheen bedroeg dit drempelbedrag € 5 580, sinds 1 april 2014 is dit opgetrokken tot € 15 000 en nu zal het bedrag nogmaals worden verhoogd naar € 25 000. De kleine onderneming die een btw-vrijstelling geniet, mag om het even welke juridische vorm hebben: een eenmanszaak, bvba, nv, vzw, vereniging of openbare instelling.

Oorsprong. Op grond van een Europese richtlijn [1] is het mogelijk maatregelen te nemen om de belastinginning te vereenvoudigen. België heeft in dit kader via een uitvoeringsbesluit [2] het plafond van de jaaromzet voor de vrijstellingsregel verhoogd tot € 25 000. 

Omwille van de budgettaire weerslag van deze maatregel werd de drempel vanaf 1 april 2014 slechts op € 15 000 vastgesteld. Aangezien het communautair besluit slechts tot december 2015 geldt, is het noodzakelijk voor België dat deze verlengd wordt om de drempel van € 25 000 te kunnen instellen vanaf 1 januari 2016.

Ratio legis. De regering wil met deze uitbreiding van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en verenigingen ondersteunen omdat deze verhoudingsgewijs veel administratieve druk ervaren. De vrijstelling verhoogt hun competitiviteit, de werkgelegenheid en zorgt bijgevolg voor een opleving van de economie. Bij benadering zullen 28 000 kleine ondernemingen kunnen genieten van de vrijstelling.

Voordelen. Concreet is het voordeel van de btw-vrijstelling drieledig: er dient geen btw aangerekend te worden aan de klant, er moet geen btw worden doorgestort aan de Schatkist en er moeten geen periodieke btw-aangiften worden ingediend. Dit alles zorgt voor een aanzienlijke daling van de fiscale en administratieve verplichtingen.

Nadeel. Als kleine onderneming heeft u geen recht op btw-aftrek.

Facultatief. De vrijstellingsregeling is in hoofde van de kleine ondernemer facultatief. Een kleine onderneming kan met andere woorden steeds opteren voor de normale btw-regeling. Indien zij niet overstapt naar de vrijstellingsregeling, vermijdt zij bovendien eventuele herzieningen.

Overschrijding drempel. Als de omzet van de kleine onderneming het drempelbedrag (tot en met 31 december 2015 €  15 000 en vanaf 1 januari 2016 € 25 000) overschrijdt, kan ze geen gebruik meer maken van de btw-vrijstellingsregeling vanaf de eerste overschrijdende handeling. Indien echter uitzonderlijk de grens overschreden wordt met maximaal 10 %, blijft de vrijstellingsregeling behouden.

Uitzonderingen. Voor de bouw- en horecasector blijft de huidige regeling van kracht om te vermijden dat oneerlijke concurrentie door zelfstandigen in bijberoep zich nog verder uitbreidt.

Inwerkingtreding. De uitbreiding van de vrijstelling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Praktisch 1 januari 2016. Een onderneming die in de loop van het jaar 2015 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal € 15 000 (excl. btw) kan, indien zij dit wenst, genieten van de vrijstellingsregeling vanaf 1 januari 2016. Een onderneming die in de loop van het jaar 2015 een omzet heeft gerealiseerd hoger dan € 15 000, maar lager dan € 25 000, kan indien zij dit wenst en bij wijze van administratieve toegeving, ook genieten van de vrijstellingsregeling vanaf 1 januari 2016.

De onderneming moet haar keuze tegen uiterlijk 15 december 2015 meedelen aan het voor haar bevoegd controlekantoor door middel van een formulier. Het betreffende formulier en meer info kan u terugvinden op http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling.

1 juli 2016. De onderneming die in 2015 een omzet heeft gerealiseerd van max. € 25 000 kan vóór 1 juni 2016 opteren voor de vrijstellingsregeling met ingang van 1 juli 2016.

1 januari 2017. De onderneming kan in de loop van het laatste kwartaal van 2016, maar vóór 15 december 2016, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen met ingang van 1 januari 2017.


Bronnen:
[1] Artikel 395 van de richtlijn 2006/112/ EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde.
[2] Uitvoeringsbesluit van de Raad van 22 januari 2013 (PBEG L 22/13).