Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uw vennootschap als uw huurder, kan dit?

Uw vennootschap als uw huurder, kan dit?

  • On 05/11/2015

Wist u dat u als bedrijfsleider een deel van uw woning kan verhuren aan uw eigen vennootschap? Of dat deze huurovereenkomst fiscaal gunstig is voor zowel uzelf als uw vennootschap? Hoe ver mag u daarbij gaan? 

Voordeel vennootschap-huurder. In hoofde van de vennootschap zijn de betaalde huurgelden aftrekbare kosten. De winst van de vennootschap die aan belasting onderworpen is, wordt op die manier verminderd.

Voordeel bedrijfsleider-verhuurder. Door een onroerend goed aan uw vennootschap te verhuren, kan u op een fiscaal voordelige manier geld uit uw vennootschap halen. Het huurgeld dat de bedrijfsleider ontvangt, is namelijk een belastbaar onroerend inkomen in plaats van een beroepsinkomen.

Het voordeel schuilt er hem in dat onroerend inkomen minder zwaar wordt belast dan beroepsinkomsten. Het onroerend inkomen is gelijk aan de volledige huurprijs plus de huurvoordelen. Forfaitair mag 40 % van het huurbedrag voor kosten worden afgetrokken. Daartegenover staan de bezoldigingen die u als bedrijfsleider ontvangt, waar u slechts 3 % forfaitair mag aftrekken voor kosten. 

Onroerend inkomen wordt bovendien niet mee in rekening gebracht om de verschuldigde sociale zekerheidsbijdrage te berekenen.

Voorlopige conclusie. Concluderend kunnen we stellen dat er tweemaal voordeel kan worden genoten. De huurgelden kunnen in de vennootschap voor 100 % worden afgetrokken en in de personenbelasting wordt slechts 60 % van de huurgelden belast. Dit gegeven zou er u toe kunnen verleiden om de huurprijs op te drijven zodat u meer kosten genereert in de vennootschap en u zo minder belastingen moet betalen.

Plafondbedrag. Om te vermijden dat u als bedrijfsleider een te hoge huur aan uw vennootschap zou vragen, heeft de fiscus een plafondbedrag opgelegd. De door de vennootschap betaalde huur mag niet hoger zijn dan het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (KI) van de verhuurde woning vermenigvuldigd met 5/3de en met de ‘revalorisatiecoëfficiënt’. Deze coëfficiënt wordt elk jaar geïndexeerd en is voor het aanslagjaar 2015 vastgesteld op 4,23.

Niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (KI) x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt

Overschrijden beperking. Huur wordt geherkwalificeerd als loon indien deze hoger is dan het plafondbedrag. Dit surplus wordt met andere woorden bijgerekend bij het andere belastbare beroepsinkomen. Deze bezoldiging wordt dan belast aan het progressief tarief van de personenbelasting. Deze kan in de hoogste schijven oplopen tot 50 % vermeerdert met gemeentebelasting. De bezoldiging wordt mede in rekening gebracht voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen en kan niet worden verminderd met bijvoorbeeld interesten van een lening waarmee het goed verkregen werd.

Toepassingsgebied [1]. Deze regeling geldt enkel voor bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars en gelijksoortige functies. Bedrijfsleiders die een leidende functie van commerciële, technische of financiële aard hebben, blijven buiten toepassing. De herkwalificatie geldt bovendien enkel voor gebouwde onroerende goederen die verhuurd worden. Terreinen en gronden blijven op hun beurt buiten beschouwing.

Tip! De herkwalificering blijft steeds beperkt tot het eigendomsaandeel van de bedrijfsleider in het onroerend goed. Indien het onroerend goed behoort tot het gemeenschappelijk vermogen, zal enkel het deel van de bedrijfsleider voor herkwalificatie als huurinkomst in aanmerking komen. Indien de eigendom uitsluitend toebehoort aan het eigen vermogen van de partner, zal bovenstaande herkwalificatie niet worden toegepast. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uw echtgeno(o)t(e) geen enkele connectie mag hebben met de vennootschap. Het is dus noodzakelijk dat uw partner geen enkele werkzaamheid voor de vennootschap verricht, noch vermeld staat in de statuten van de vennootschap.

Onderverhuring. Sommige bedrijfsleiders proberen aan deze herkwalificatie te ontsnappen door een huur-onderverhuurconstructie op te zetten. Dit gaat op de volgende manier in zijn werk: men verhuurt een onroerend goed aan een natuurlijke persoon of een tweede vennootschap die het onroerend goed vervolgens onderverhuurt aan uw vennootschap. Men tracht hier het gevaar voor ‘herkwalificatie’ te omzeilen doordat de bedrijfsleider niet zelf aan zijn vennootschap verhuurt, maar aan een ‘derde’.

Opgelet! De belastingadministratie doorziet dit soort constructies meestal en verwerpt ze dan ook resoluut door ofwel aan te tonen dat er sprake is van misbruik, ofwel de constructie te herkwalificeren als een rechtstreekse huurovereenkomst.


Bronnen: 
[1] Art. 32 WIB 1992.