Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De zesde staatshervorming: wat heeft Michel I na Di Rupo voor ons in petto ?

De zesde staatshervorming: wat heeft Michel I na Di Rupo voor ons in petto ?

  • On 27/11/2014

Di Rupo gaf ons onder meer, tot nu toe, de laatste kans tot fiscale regularisatie, verhoging van de roerende voorheffing, hervorming van de notionele intrestaftrek en afschaffing van de interne pensioenvoorzieningen. Besparingsmaatregelen die een impact hebben op zowel grote als kleine ondernemingen alsook op de modale burger die zich wenst te voorzien van zijn appeltje voor de dorst. Wat heeft de regering Michel I voor ons in petto? Wij lichten een tipje van de sluier en doen een aantal maatregelen voor u uit de doeken.

Kan u nog beroep doen op een belastingvermindering voor uitgaven van woningen tegen diefstal en brand in 2015 (ontwerp van programmadecreet)? Bepaalde personen hebben recht op een belastingvermindering voor investeringen in beveiliging tegen diefstal en brand van privéwoningen. Onder meer de eigenaar, de blote eigenaar en de huurder kunnen genieten van deze maatregel. Het betreft investeringen van alarmsystemen, de levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen (inbraakwerend glas, gepantserde deuren, …). Deze uitgaven geven recht op een belastingvermindering in het jaar waarin de betaling is verricht. Hierbij telt de datum van betaling en is de datum van de uitvoering van de werken van geen belang. Deze investeringen kunnen dus nog voor het inkomstenjaar 2014 – aanslagjaar 2015 aanleiding geven tot een belastingvermindering van 30% van de gedane uitgaven, met een maximum van € 760 per woning en per belastbaar tijdperk.

Indien u van plan bent om nog te investeren in uitgaven ter beveiliging van diefstal en/of brand kunnen wij u aanraden om dit nog in 2014 te doen. Gezien u van deze belastingvermindering niet meer kan genieten vanaf inkomstenjaar 2015. Niet de factuurdatum, maar de betaaldatum is bepalend. Indien u bijvoorbeeld een investering laat uitvoeren eind december en u de factuur pas in 2015 betaalt, zal u niet meer van de belastingvermindering kunnen genieten.

Kan u nog een bouwgrond schenken aan het verlaagde tarief (ontwerp van programmadecreet)? Sinds 2003 zijn de schenkingsrechten voor bouwgronden verlaagd tegenover de schenkingsrechten op andere onroerende goederen. Deze tariefvermindering zou eind 2011 ten einde lopen maar werd verlengd tot en met 31 december 2014. De mate waarin de schenkingsrechten precies dalen, hangt af van de graad van verwantschap tussen de begiftigde en de schenker. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 2019. Het verlaagd tarief voor de schenking van een bouwgrond zal nu gelden voor schenkingen waarvan de akte verleden wordt tot en met 31 december 2019.

Kan u nog steeds een aanslag geheime commissielonen van 309% ontvangen (federaal regeerakkoord)? Tot op heden is de geheime commissielonenaanslag een sanctie indien de vennootschap nalaat om bepaalde fiches op te stellen. Een geheim commissieloon van € 100 kost een vennootschap in totaal € 409 zijnde € 100 commissieloon en € 309 bijzondere aanslag. In het verleden werd deze sanctionerende maatregel reeds versoepeld en werd de nadruk gelegd op het belasten bij de verkrijger. Tot op vandaag maakt het niet regelmatig indienen van de betreffende fiches op zich de aanslag verschuldigd. Het is de bedoeling om naar de toekomst toe de aanslag niet afhankelijk te maken van het niet (regelmatig) indienen van de fiches, maar wel van het feit dat de identiteit van de genieter niet (tijdig) is bekend gemaakt aan de Administratie en deze bijgevolg de genieter niet meer kan belasten. Daarnaast is het de bedoeling om van deze maatregel een uitzonderingsmaatregel te maken door de uitvoering van de aanslag afhankelijk te maken van volgende voorwaarde: de bijzondere aanslag kan slechts toepassing vinden indien het geheim commissieloon niet kan worden belast in hoofde van de genieter. De nieuwe regering wenst tevens af te stappen van het hoge tarief van de aanslag ten belope van 309% en zou zich tevreden stellen met een lager tarief ten belope van 103% of 51,5% indien de genieter een vennootschap betreft die aan de vennootschapsbelasting onderworpen is.