Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Lenen bij uw vennootschap?

Lenen bij uw vennootschap?

  • On 19/03/2018

Uw eigen vennootschap kent u een lening toe? Indien u hier geen of een te verwaarlozen rente op betaalt, geldt dit als voordeel van alle aard. Hoe vermijdt u extra kosten?

Lenen bij uw bedrijf. Als bedrijfsleider kan u lenen bijuw onderneming. Indien u geen of slechts een te verwaarlozen rente op het ontleende bedrag betaalt, dan wordt de lening beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA).

Voordeel van alle aard. Het (belastbaar) voordeel van alle aard is gelijk aan het verschil tussen de rentevoet die de ontlener moet betalen en het tarief van de referentierentevoet.

VAA = te betalen rentevoet – tarief referentierentevoet

Referentierentevoet. Elk jaar bepaalt de fiscus de percentages met betrekking tot de VAA. Afhankelijk van het type van de lening wordt een ander tarief gehanteerd.

De interestenpercentages worden kenbaar gemaakt via het Belgisch Staatsblad. Hiertoe wordt jaarlijks het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd dat artikel 18 van het KB/WIB 92[1] wijzigt. Deze publicatie vindt doorgaans plaats in de eerste maanden van het daaropvolgende jaar.

Verschillende VAA. Het KB onderscheidt verschillende voordelen. Voor elk soort voordeel geldt een andere referentierentevoet:

  • niet-hypothecaire leningen, voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via de rekening-courant;
  • niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor de financiering van een wagen of andere niet-hypothecaire leningen;
  • hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering of andere hypothecaire leningen.

Berekening belasting. De berekening van de belasting op het VAA gebeurt per boekjaar. Een boekjaar duurt voor de meeste ondernemingen 12 maanden. Het is hierbij van belang om te weten dat het boekjaar al dan niet gelijk kan lopen met het kalenderjaar (1 januari tot 31 december). Indien het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar is er sprake van een gebroken boekjaar.

Let op! Zoals eerder vermeld, worden de jaarlijkse interesten vrij laat gepubliceerd. Dit zorgt voor praktische problemen bij een gebroken boekjaar. Zo is het niet mogelijk om vanaf het begin van het boekjaar het correcte tarief toe te passen.

Concrete toepassing. Zo geldt een interestpercentage van 9,27 % voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) en een percentage van 8,78 % voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) op de voordelen die voortvloeien uit ontvangen voorschotten via rekening-courant.

De ondernemingen waarbij het boekjaar werd afgesloten in 2017 hebben ten onrechte het tarief van 9,27 % toegepast op het volledige boekjaar. Concreet diende een interestpercentage van 8,78 % te worden toegepast voor het gedeelte van het boekjaar dat zich in 2017 situeerde.

Voorbeeld. 
Boekjaar 01/08/2016 – 31/07/2017
De debetstand rekening-courant bedrijfsleider van 01/01/2017-31/07/2017: € 100 000
Het te veel betaalde bedrag aan interesten bedraagt: € 100 000 x (9,27 % – 8,78 %) x 7/12 = € 285,83

Correctie interesten. Indien de rentevoet correct wordt toegepast bij de opmaak van de fiche 281.20 (bezoldigingen bedrijfsleiders) is het mogelijk in het lopende boekjaar een boekhoudkundige correctie te (laten) maken van de geboekte interesten over het reeds afgesloten boekjaar.

Indien de rentevoet niet correct wordt toegepast bij de opmaak van de fiche 281.20 en er met andere woorden te veel of te weinig wordt aangerekend als voordeel van alle aard kan dit tevens worden gecorrigeerd. Zo bijvoorbeeld worden de teveel aangerekende interesten als tegoed opgenomen op de rekening-courant van de bedrijfsleider.

REFIBO. REFIBO helpt u graag in het bijzonder bij het bepalen van het correcte bedrag van uw VAA en bij het voeren van uw boekhouding in het algemeen.


[1] Art. 18 KB/WIB ’92 betreffende de forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard.