Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Moet u een controle van de fiscus vrezen?

Moet u een controle van de fiscus vrezen?

  • On 21/06/2013

Op hun website kondigt de FOD Financiën aan waar de fiscus in 2013 haar aandacht op zal vestigen tijdens de controles. Moet u zich zorgen maken?

Loopt u in het vizier van de fiscus? Op 17 juni 2013 plaatste de FOD Financiën een bericht op haar website om een aantal lopende of nog te verwachten controleacties aan te kondigen. Dit met als doel u beter te informeren over de kans op een fiscale controle, de reden waarom u mogelijk controle krijgt en natuurlijk ook om u aan te zetten om in de toekomst uw fiscale verplichtingen correct te vervullen.

In 2013 besteedt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tijdens controles extra aandacht aan:

  • Niet-indiening van aangiften. Indien u voor het eerst uw aangifte niet invult, krijgt u slechts een waarschuwing. Pas wanneer u daarna nogmaals nalaat de aangifte in te dienen, krijgt u een boete opgelegd. De hoogte van de boete hangt af van de inbreuk, maar fluctueert tussen € 50 en € 1 250, met een mogelijke belastingverhoging van 10 % tot 200 % door de lokale belastingdienst. Daarbovenop komt een aanslag van ambtswege, waarbij de bewijslast verschuift naar u als belastingplichtige. De fiscus zal dan zelf op basis van haar eigen berekeningen een belasting vestigen. Bent u het hiermee oneens, dan moet u bewijzen dat de fiscus fout zit.
  • Splitsing van eigendomsrecht (fiscaal misbruik van het vruchtgebruik om personenbelasting of vennootschapsbelasting te ontwijken). De fiscus zal hier vooral willen nagaan of u als bedrijfsleider wel voldoende belast wordt op het voordeel dat u geniet van de woning waar de vennootschap vruchtgebruiker is en u als bedrijfsleider de naakte eigenaar bent. Vennootschappen die het vruchtgebruik van de woning bezitten, laten de bedrijfsleider toe de aankoopsom fiscaal in te brengen en de kosten van de renovatie van de woning door de vennootschap te laten dragen.
  • Verrekenprijzen[1] (berekening en facturatie). Binnen groepen van ondernemingen kunnen vele transacties worden uitgevoerd: verkoop van goederen, kredietopeningen en andere financiële verrichtingen, dienstprestaties, overdrachten en concessies van technologie (octrooi, know-how, enz.) en kostenbijdrageregelingen. De vergoedingen die voor deze transacties worden betaald, geven omwille van bijvoorbeeld fiscale redenen, niet altijd de normale prijs van de geleverde prestaties weer. De prijzen toegepast binnen een groep van ondernemingen kan worden aangepast in functie van het belang van de groep en min of meer verschillen van die welke worden toegepast tussen onafhankelijke ondernemingen. Een multinationale onderneming kan bijvoorbeeld geneigd zijn om door middel van verrekenprijzen de belastinggrondslag te verplaatsen naar het fiscale rechtsgebied waar de belasting voor haar het meest voordelig is.
  • Misbruik van vennootschapsstructuren om personenbelasting te ontwijken. Vennootschappen zijn immers aan een belasting van 33,99 % onderworpen, wat beduidend lager is dan in de personenbelasting waar de hoogste belastingschijf aan 50 % is. Daarnaast zal er gelet worden op overdreven of fictieve kosten die de belastbare winst van de vennootschap verminderen.
  • Horeca (controle van o.a. btw-tarieven en omzet). De horecasector wordt al langer met argusogen bekeken. Niet alleen m.b.t. zwartwerk, maar ook inzake btw-tarieven. Er wordt nl. minder btw gerekend op meeneemmaaltijden (6% btw) dan op maaltijden die ter plaatse worden genuttigd (12% btw) en verkoop van dranken (21% btw). Het misbruik kan erin bestaan de opbrengsten uit meeneemmaaltijden te overdrijven.
  • Buitenlandse vennootschappen actief in de bouwsector (controle van o.a. bedrijfsvoorheffing op lonen en van de aanwezigheid van een vaste inrichting). Deze bouwbedrijven zouden belastingen ontwijken door te laten uitschijnen dat ze geen zetel of kantoor in België hebben.
  • Gebrek aan samenhang tussen de aangiftegegevens van rechtspersonen. Op basis van de btw-listing bijvoorbeeld. Elk jaar moet elke btw-belastingplichtige aan de btw-administratie een lijst bezorgen met daarop alle klanten aan wie er in totaal voor meer dan € 250 gefactureerd werd in het afgelopen jaar. Zo kan de administratie uw klanten controleren.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert Financiën uiteraard ook algemene controles van de fiscale situatie van de belastingplichtigen uit.

Bronnen:

Website FOD Financiën

Netto (18/06/2013), “Krijgt u een extra controle van de fiscus?”

De Standaard (23/04/2013), “Fiscus schrijft 11.000 boetes uit”


[1] Circulaire nr. AFZ/98-0003 dd. 28.06.1999