Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Onroerend goed verkocht? Gespreide taxatie van meerwaarde is een piste

Onroerend goed verkocht? Gespreide taxatie van meerwaarde is een piste

Onroerend goed verkocht? Gespreide taxatie van meerwaarde is een piste

  • On 14/08/2019

Wat als u een bedrijfspand verkoopt? De gerealiseerde meerwaarde is belastbaar, u hoeft de belasting hierop echter niet onmiddellijk te betalen. U heeft namelijk de keuze tussen het onmiddellijk belasten van de meerwaarde en de gespreide taxatie.

Meerwaarde. Bij de verkoop van een bedrijfspand zal u normaliter meerwaarde creëren. Wat is deze gecreëerde meerwaarde?

De meerwaarde bestaat uit het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde. Dit laatste is het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de afschrijvingen.

Opmerking. De meerwaardecreatie kan vrijwillig of gedwongen zijn.

  • Vrijwillige meerwaarde = de vennootschap heeft zelf beslist om het gebouw te verkopen waardoor een meerwaarde wordt gecreëerd.
  • Gedwongen meerwaarde = bepaalde omstandigheden doen zich voor waardoor een verkoop noodzakelijk is. Denk hierbij aan onteigeningen, schadegevallen…

Belastbare meerwaarde. De gecreëerde meerwaarde is belastbaar. U heeft hierbij de keuze om deze meerwaarde onmiddellijk te laten belasten, maar daarnaast kan u er ook voor opteren om de meerwaarde gespreid te laten belasten.

Als u ervoor opteert om de meerwaarde onmiddellijk te laten belasten, dan zal deze belast worden in het jaar van de verkoop van het onroerend goed.Na het betalen van de belastingen van dat jaar, is de kous af.

Gespreide taxatie daarentegen zorgt ervoor dat de meerwaarde niet onmiddellijk belast wordt, maar slechts geleidelijk aan.Dit evenredig met het afschrijvingsritme van de nieuwe activa.

Voorwaarden gespreide taxatie. Opdat u van een gespreide taxatie kan genieten, dient de volledige verkoopprijs van het bedrijfspand herbelegd te worden. Herbeleggen van de meerwaarde is niet voldoende om aanspraak te kunnen maken op het regime van de gespreide taxatie.

Wanneer kan gespreide taxatie? Het goed waarop een meerwaarde werd gecreëerd moet minstens 5 jaar gebruikt zijn voor beroepswerkzaamheden en er moeten afschrijvingen op het goed zijn gebeurd. Enkel als aan deze twee voorwaarden is voldaan, kan een gespreide taxatie worden uitgevoerd.

Waarin herbeleggen? U kan herbeleggen in een actief dat voldoet aan volgende voorwaarden. Eerst en vooral moet er sprake zijn van een afschrijfbaar actief dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Het actief mag zowel onroerend als roerend zijn, maar moet wel voor de volle 100% voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. Herbeleggen in een bedrijfspand is mogelijk, terwijl herbeleggen in een voertuig delicater zal zijn omwille van het 100% beroepsmatig gebruik.

Termijn herbeleggen. De termijn waarin u moet overgaan tot de herbelegging is wettelijk gereglementeerd. Het aanvangspunt verschilt naargelang het handelt over een vrijwillige of gedwongen meerwaarde.

Bij een vrijwillige meerwaarde heeft u drie jaar de tijd om te herbeleggen vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt. Opgelet: de termijn wordt naar 5 jaar verlengd bij een vrijwillige meerwaarde ingeval van herbelegging in een gebouwd onroerend goed, een vaartuig of een vliegtuig.

Bij de gedwongen meerwaarde loopt de termijn van drie jaar vanaf het einde van het belastbaar tijdperk waarin de schadevergoeding werd ontvangen.

Taxatie. Als u opteert voor een gespreide taxatie, is de meerwaardebelasting overeenkomstig het afschrijvingsritme van het herbelegde activa. Dit impliceert niet dat de meerwaarde onbelastbaar is. Wel integendeel, het veronderstelt een loutere spreiding van de taxatie in de tijd.

Voorbeeld. U heeft een bedrijfspand verkocht voor 1.200.000 euro met een meerwaarde van 100.000 euro. U wenst dit gespreid te taxeren en koopt een andere pand aan, voor 1.400.000 euro. De volledige verkoopsom werd herbelegd en u schrijft het nieuw gebouw af op 33 jaar. Jaarlijks zal u op 1/33e van de meerwaarde worden belast (of: 3.030,30 euro).

Meer info. Wenst u meer te weten of de gespreide taxatie en de voordelen die hieraan verbonden zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Wij staan steeds voor u ter beschikking op het telefoonnummer +32 (0) 9 223 31 54 of het volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be