Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Besteed voldoende aandacht aan uw credit rekening-courant

Besteed voldoende aandacht aan uw credit rekening-courant

Besteed voldoende aandacht aan uw credit rekening-courant

  • On 14/08/2019

Heeft u als bedrijfsleider al vennootschapsuitgaven betaald met privé-inkomsten of gelden? Dergelijke uitgaven komen op een credit rekening-courant terecht. Deze credit rekening-courant heeft, in tegenstelling tot een debet rekening-courant, heel wat voordelen voor u als bedrijfsleider. Daarnaast zijn er ook enkele wettelijke spelregels waaraan u zich dient te houden.

Wat is een rekening-courant. Er bestaan twee types (vanuit het standpunt van de vennootschap), met name een rekening-courant in debet en een rekening-courant in credit.

  • Een rekening-courant in debet = een vordering van de vennootschap tegenover de bedrijfsleider. De bedrijfsleider is geld verschuldigd aan de vennootschap. De vennootschap heeft bepaalde privé-uitgaven betaald of de vennootschap heeft geld gegeven aan de bedrijfsleider.
  • Een rekening-courant in credit = een schuld van de vennootschap tegenover de bedrijfsleider. De vennootschap is geld verschuldigd aan de bedrijfsleider. De bedrijfsleider heeft bepaalde uitgaven gedaan die principieel ten laste van de vennootschap zijn of de bedrijfsleider heeft geld geleend aan de vennootschap.

Voordelen van een credit rekening-courant. Een credit rekening-courant veronderstelt een schuld van de vennootschap bij de bedrijfsleider, maar wat zijn de voordelen hier nu van?

De voordelen van een credit rekening-courant zijn tweeledig. Enerzijds zijn aan de rekening-courant creditinteresten verbonden. Anderzijds is de credit rekening-courant een goedkope manier om een kapitaalverhoging door te voeren.

Creditinteresten. Een rekening-courant in credit kan een fiscaal interessante belegging zijn voor u als bedrijfsleider.  De vennootschap mag u namelijk interesten toekennen op de rekening-courant in credit. Deze interesten zijn voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar, terwijl ze voor u als bedrijfsleider een fiscaal voordelig inkomen zijn. De ontvangen interesten worden namelijk onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%, terwijl een gewone bezoldiging aan hogere tarieven is onderworpen en tevens aan sociale bijdragen. Een interessante belegging dus voor u als bedrijfsleider!

Kapitaalverhoging. Een rekening-courant in credit kan een alternatief vormen voor een kapitaalverhoging. Door gebruik te maken van een rekening-courant kan je omslachtige procedure tot het verhogen van het kapitaal vermijden. Een kapitaalsverhoging vereist een statutenwijziging en een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Beide zijn niet goedkoop en kunnen dus worden vermeden door de rekening-courant om te zetten in kapitaal.

Gevaar credit rekening-courant. Normaliter is een rekening-courant onmiddellijk opvraagbaar bij de vennootschap, maar als de vennootschap in slechte papieren zit, zal u heel moeilijk uw geld kunnen opvragen. Als de vennootschap zich op het randje van een faillissement bevindt, zal u niet ongemerkt grote sommen geld uit de vennootschap kunnen halen. Het risico bestaat dan ook dat uw geld bij een later faillissement verloren gaat.

Beperkingen van de credit-rekening courant. De wetgever wil vermijden dat de rekening-courant fiscaal misbruikt wordt. Om die reden heeft de wetgever een dubbele beperking gesteld aan de credit rekening-courant, met name:

  • Een maximumbedrag. De rekening-courant in credit mag op het einde van het boekjaar niet meer bedragen dan de som van het fiscaal gestort kapitaal en de reeds belaste reserves aan het begin van dat boekjaar. Als de rekening-courant meer bedraagt dan het bovenstaande bedrag, worden alle interesten toegekend op de rekening-courant pro rata herverdeeld als dividend. Het gevolg hiervan is dat er 30% roerende voorheffing verschuldigd is op het dividend. Dit dividend is tevens niet fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap.  

Voorbeeld. Een bvba heeft een fiscaal gestort kapitaal van 18.550 euro en daarnaast reeds belaste reserves van 15.000 euro (bestaande uit 10.000 euro overgedragen winst van het vorig boekjaar en 5.000 wettelijke reserves). De credit rekening-courant mag hierdoor niet meer bedragen dan 33.550 euro. Als de rekening-courant daarentegen 40.000 euro bedraagt, waarop 4% interesten worden gerekend (= 1.600 euro), zal 258 euro als dividend worden gekwalificeerd.[1]

Tip. Let op als u een kapitaalvermindering doorvoert doorheen het boekjaar. Dit heeft een effect op de maximale hoogte van uw credit rekening-courant.

  • Een maximale rentevoet. De tweede beperking slaat op de rentevoet. De rentevoet mag niet meer bedragen dan de marktrentevoet. Als de rentevoet meer bedraagt dan de marktrentevoet, zullen de meer gerealiseerde interesten worden gekwalificeerd als dividenden waarop 30% roerende voorheffing verschuldigd is. Het dividend is daarnaast niet fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap.

Vroeger bestond heel wat verwarring omtrent deze marktrentevoet, aangezien dit niet makkelijk te bepalen is. Vandaag is er daarentegen een duidelijk antwoord omtrent de omvang van de maximale rentevoet. De creditinteresten mogen niet meer bedragen dan het MFI-tarief[2] van de NBB verhoogd met 2,5%. Concreet schommelt de maximale interestvoet rond de 4%.[3]

Voorbeeld. Het boekjaar van vennootschap X loopt van 1 januari tot 31 december. Als u in het boekjaar 2019 creditinteresten wil toekennen op de rekening-courant credit, moet worden gekeken naar het MFI-tarief van november 2018 (= 1.59), zijnde de 2demaand voor de start van het boekjaar. Dit bedrag moet u verhogen met 2,5%. De maximale rentevoet is in dit geval 4.09% (op jaarbasis).

Voorbeeld. Het boekjaar van vennootschap X loopt van 1 maart tot 28 februari. Als u in het boekjaar 2019 creditinteresten wil toekennen op de rekening-courant credit, moet worden gekeken naar het MFI-tarief van januari 2018 (=1.63). Dit bedrag moet u verhogen met 2,5%. De maximale rentevoet is in dit geval 4.13% (op jaarbasis).

Opmerking. De berekeningswijze van de maximale rentevoet is vandaag nog niet wettelijk verplicht. Pas vanaf AJ 2021 (boekjaar 2020) zal u dit verplicht moeten toepassen. Tot die tijd kan u een hogere interest toepassen op voorwaarde dat u kan aantonen dat deze markconform is. Geen gemakkelijke klus dus.

Meer info. Refibo bvba beantwoordt graag al uw vragen omtrent de credit rekening-courant en bepaalt graag de maximale omvang en rentevoet van uw rekening-courant.

Contacteer ons gerust op volgend telefoonnummer: + 32 (0) 9 223 31 54 of volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be


 [1] Berekening: (40.000 euro – 33.550 euro) x 1.600 = 258 euro

                                           40.000

[2] Monetary Financial Institution interesten. Om de maximale rentevoet te bepalen moet er steeds gebruik gemaakt worden van het tarief toepasselijk op leningen tot 1.000.000 euro (variabel tarief en initiële rentebepaling < 1 jaar). Het is hierbij de bedoeling om te kijken naar het tarief van de tweede maand voorafgaand aan de start van het boekjaar.

[3] De tarieven (MFI-rentevoet en totale interestvoet) kunnen steeds op de volgende website worden gevonden: http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl.