Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Stappenplan faillissement BVBA

Stappenplan faillissement BVBA

  • On 24/11/2014

Dikwijls vraagt men zich af wat nu juist de te ondernemen stappen zijn bij een vrijwillig faillissement van een BVBA. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

1. Aanvraag faillissement bij de rechtbank van koophandel

2. De rechtbank zal beoordelen of de voorwaarden tot faillissement voldaan zijn

Voorwaarden:

  • Heeft de vennootschap op duurzame wijze opgehouden te betalen.
  • Het feit dat enige schulden onbetaald zijn, volstaat zeker niet altijd om te oordelen dat men op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen.
  • Het gebrek aan liquiditeit moet van blijvende aard zijn.
  • Indien men slechts tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen, is er nog steeds de mogelijkheid van een gerechtelijke reorganisatie (dit laatste is geregeld door de wet op de continuïteit van de ondernemingen).

3. Verdachte periode vóór de aanvraag van het faillissement: De rechtbank kan op vraag van de curator een verdachte periode instellen die maximaal de 6 maanden vóór het vonnis omvat. Dit zal dikwijls het geval zijn indien de rechter merkt dat men juist voor de aanvraag van het faillissement bepaalde goederen snel ontvreemd heeft aan de vennootschap aan bijvoorbeeld een te lage waarde. Het gevolg hiervan zal zijn dat men er zal van uitgaan dat deze verkoop nooit heeft plaatsgevonden.

4. Vanaf vonnis van faillietverklaring, waarbij een curator aangesteld wordt, verliest u de beschikking en het beheer over uw goederen en uw vermogen, u kan vanaf dan geen goederen meer verkopen of aankopen.

5. Curator maakt inventaris op van alle roerende en onroerende goederen en van alle schulden van de vennootschap. De goederen van de vennootschap zullen verkocht worden teneinde de uitstaande schulden te betalen.

6. Bestuursfouten: indien men kan bewijzen dat men als zaakvoerder een kennelijke grove fout heeft gemaakt, kan de rechtbank oordelen dat je persoonlijk dient te betalen voor bepaalde schulden.

7. Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. De vennootschap kan failliet verklaard worden, de vennoten/aandeelhouders daarentegen niet. In principe riskeert u als vennoot enkel het kapitaal dat u investeerde, maar hier zijn uitzonderingen op. In sommige gevallen kan ook uw persoonlijk vermogen aangesproken worden.

8. Voor welke schulden zal u sowieso dienen te betalen met persoonlijke gelden :

  • Het nog niet volstorte gedeelte van het kapitaal.
  • Het bedrag dat de vennoot in het rood staat tegenover zijn vennootschap, zoals genoteerd in de rekening courant van de vennootschap.
  • Schulden voor leningen die de vennootschap heeft aangegaan waarbij u zich persoonlijk borg heeft gesteld. De bank moet daarvoor niet wachten op een faling en kan haar gang gaan ook tijdens de afwikkeling van het faillissement van de vennootschap.
  • Indien de rechtbank van oordeel is dat er een bestuursfout werd gemaakt, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag ongeacht zijn werkelijke aandeel in de schade. Daarvoor kan er beslag worden gelegd op zijn privé- vermogen.

9. Zaakvoerders van een vennootschap kunnen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet-betalen van btw, bedrijfsvoorheffing en RSZ-schulden.Als de vennootschap in het voorbije jaar herhaaldelijk heeft nagelaten BTW of bedrijfsvoorheffing te betalen, is het aan de bestuurder om zijn onschuld te bewijzen. Herhaaldelijk betekent hier : binnen een periode van 1 jaar minstens 2 keer niet betalen ingeval van trimesteriële betaling of minstens 3 keer ingeval van maandelijkse betaling. De aansprakelijkheid voor sociale schulden wordt gekoppeld aan (het niet-naleven van) een communicatieplicht. De RSZ kan aan een onderneming met RSZ-schulden gegevens vragen van klanten of andere derden die de onderneming nog geld verschuldigd zijn. Maakt de onderneming die gegevens niet over, dan zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de achterstallige bijdragen.

10. Opnieuw starten na sluiting faillissement: Onder bepaalde omstandigheden (oordeel van ernstige fout) kan de rechter een beroepsverbod opleggen. Dit houdt een verbod in om persoonlijk, of door een tussenpersoon, de functie uit te oefenen van bestuurder, of zaakvoerder in een vennootschap. Dit verbod kan opgelegd worden voor een periode van minimum 3 jaar en maximum 10 jaar.

11. Faillissementsverzekering voor zelfstandigen afsluiten: U kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een faillissementsverzekering en/of -uitkering. Hierbij heeft u nog recht op kinderbijslag, geneeskundige verzorging gedurende maximaal 1 jaar. U hebt mogelijk ook recht op de faillissementsuitkering. Dit is een maandelijkse uitkering, gedurende maximaal 12 maanden. Let op u kan hier geen beroep op doen indien u tijdens de faillissementsprocedure een beroep zou uitoefenen. Voor deze aanvraag hebt u de tijd tot het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het faillissementsvonnis uitgesproken werd.