Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uw personenbelasting vergeten in juli?

Uw personenbelasting vergeten in juli?

  • On 04/10/2017

Wakker geschrokken? 13 juli 2017 is aan u voorbijgegaan en u bent uw personenbelasting vergeten indienen? Wat kan u nu nog doen? Hoe vermijdt u een boete en een belastingverhoging?

Personenbelasting (PB). Elke inwoner van België moet belastingen betalen op zijn totale inkomen [1]. Als inwoner dient u eerst uw inkomen aan te geven via “deel 1” van het aangifteformulier. De overheid kan dan op haar beurt de individuele belasting hierop berekenen. Voor iedere inwoner dat eveneens bedrijfsleider, zelfstandige of inkomsten uit roerende goederen, kapitalen en/of diverse inkomsten ontvangt, is er ook een tweede deel dat verplicht moet worden ingevuld. De deadlines om zelf uw papieren of elektronische aangifte in te dienen, zijn intussen verstreken. Wat zijn uw opties?

Toch nog zelf indienen. Indien u er voor opteert om toch nog uw aangifte in te vullen en in te dienen, krijgt u te maken met een eventuele boete en belastingverhoging.

Een laattijdige indiening impliceert een langere behandelingstermijn voor de fiscus. De definitieve aanslag dient slechts gevestigd te zijn op 31 december van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar. Wanneer u niet te laat indient, heeft de fiscus tijd tot 30 juni, twee jaar volgend op het inkomstenjaar. Een langere behandelingstijd heeft een eventuele latere terugbetaling tot gevolg.

Enkel indien er sprake is van overmacht, zal u geen boete of verhoging moeten betalen. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld een ernstige ziekte, een ongeval of het verlies van documenten door een brand of diefstal. Indien er sprake is van overmacht moet u een aanvraag indienen bij de administratie van de directe belastingen om uw aangifte op een later tijdstip in te mogen dienen. De termijn van het uitstel zal in verhouding van de aangegeven redenen worden bepaald [2].

Wanneer er geen sprake is van overmacht en u bent als belastingplichtige te goeder trouw, dan krijgt u voor een eerste overtreding een boete van € 50. Overtreedt u de termijn voor een tweede maal, dan ontvangt u een boete van € 125, etc. Vanaf de vijfde overtreding en indien u te kwader trouw handelt, loopt de boete op tot € 1 250 [3].

Bovenop de boete riskeert de belastingplichtige ook een belastingverhoging van 10 tot 200 %, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding [4].

Niet indienen. Het motto “beter laat dan nooit” geldt hier zeker. Wanneer de fiscus niets ontvangt, zal zij bovenop een boete en belastingverhoging een aanslag van ambtswege [5] vestigen. De fiscus houdt hierbij geen rekening met voorheffingen, voorafbetalingen en aftrekposten. Zij gaan uit van de beschikbare gegevens, waarbij van optimalisatie geen sprake is.

De administratie heeft drie jaar de tijd om de aanslag van ambtswege te vestigen. Indien u niet akkoord bent met de berekening door de fiscus, dient u zelf de werkelijke aanslag te bewijzen.

Boekhouder/accountant. Als u uw aangifte laat invullen door een mandataris (boekhouder-fiscalist, accountant of belastingconsulent) heeft u extra tijd tot 26 oktober 2017. Een mandataris zorgt niet enkel voor een langere aangiftetermijn, hij/zij kan u bovendien met kennis van zake helpen met een optimalisatie van uw aangifte.

Conclusie. Wanneer u uw personenbelasting bent vergeten indienen, tracht de schade te beperken en contacteer nu nog uw boekhouder. Niet alleen vermijdt u zo een boete en belastingverhoging, u krijgt ook advies om uw aangifte te optimaliseren.


Bronnen: 
[1] Art. 1 WIB’92.
[2] Circulaire nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc Nr. 15/2013) dd. 25.04.2013.
[3] Art. 1 KB van 24 september 2013 tot uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten.
[4] Art. 444 WIB’92.
[5] Art. 351 WIB’92.