Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

(Ver)koopt u biociden zoals javel en chloor? Opgelet, nieuwe regelgeving!

(Ver)koopt u biociden zoals javel en chloor? Opgelet, nieuwe regelgeving!

  • On 31/05/2016

Om ernstige veiligheidsreden kunnen niet alle soorten biociden meer vrij verkocht worden. Sinds mei 2016 moeten zowel de verkopers als de gebruikers van biociden van het gesloten circuit om o.a. insecten te doden, bouwmaterialen te beschermen en zwembadwater te reinigen, worden geregistreerd.

Pesticiden vs. biociden. Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de landbouw. Biociden daarentegen zijn eveneens bestrijdingsmiddelen maar voor huishoudelijk gebruik. De meeste stoffen kunnen duidelijk geklasseerd worden, anderen bevinden zich in een grijze zone. Soms worden bepaalde middelen voor de landbouw namelijk oneigenlijk gebruikt voor het onderhoud van een privétuintje.

Soorten biociden. Er zijn vier soorten biociden, met name, desinfecterende biociden, beschermings- en plaagbestrijdingsmiddelen en anderen die niet in een groep kunnen geclassificeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan producten om oppervlaktes te desinfecteren, ontsmettingsmiddelen voor de huid, houtbeschermingsmiddelen, producten om ratten te bestrijden, mollen af te schrikken, etc.

Gevaren. Omdat sommige biociden een groot risico inhouden voor de gezondheid worden ze ingedeeld in een apart circuit, het gesloten circuit. Ze zijn giftig, kankerverwekkend, etc. waardoor het dragen van beschermingskledij vereist is. Voor deze producten gelden er specifieke regels voor o.a. opslag, gebruik en verwijdering. Omwille van deze redenen zijn deze biociden voorbehouden voor professionelen en zijn ze niet vrij te koop op de Belgische markt.

Toegelaten producten. Om uit te kunnen maken of uw producten al dan niet toegelaten zijn op de Belgische markt dient u de officiële lijst te raadplegen. De lijst bevat de toegelaten producten met al hun specificaties. Zo leest u onder andere welke gevaren ze met zich meebrengen, tot welke datum ze op de markt mogen gebracht worden en of ze tot het gesloten of open circuit behoren.

Wetgeving en toezicht. De schadelijke effecten van biociden worden steeds duidelijker. Des temeer zijn ze schadelijk omdat ze binnenshuis in plaats van buitenshuis worden gebruikt. Door het hoge risico mag er geen enkele biocide op de markt worden gebracht zonder toestemming van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Elke toegelaten verkoop moet een specifieke toelatingsakte hebben met vermelding van een individueel nummer op het etiket van het desbetreffende middel.

Nieuw. Bijkomend geldt vanaf mei 2016 dat elke verkoper en/of gebruiker van een product van het gesloten circuit zich vooraf moet registreren alsook elk gebruik en elke aan- en verkoop ervan.

Verplichtingen verkoper. Elke verkoper van een biocide van het gesloten circuit moet zich registreren bij de aan- of verkoop ervan. Bijkomend dient ook de aangekochte of verkochte hoeveelheid elke 3 maanden te worden aangegeven. Bij elke verkoop moet de nodige informatie betreffende de verplichtingen voor bewaring, transport, etc. worden meegegeven aan de klant.

Verplichtingen koper. Dezelfde verplichtingen gelden voor de koper van het bestrijdingsmiddel. Wanneer hij de biocide aankoopt moet hij zich registreren, alsook jaarlijks (in plaats van driemaandelijks) de aangekochte als gebruikte hoeveelheden duiden. De koper moet voor zijn eigen bestwil over de vereiste kennis beschikken.

Conclusie. Ga als verkoper via de lijst van toegelaten biociden na welke producten u verkoopt en gebruikt. Indien u tot de conclusie komt dat hierbij middelen uit het gesloten circuit voorkomen, dient u te handelen naar de nieuwe normen.

Ook in de hoedanigheid van koper moeten de verplichtingen in het achterhoofd worden gehouden. Ga bij elke aankoop direct na tot welk circuit uw middel behoord en neem zo nodig de toelatingsakte van het product door via de lijst van de toegelaten producten.


Bronnen:
Biocideverordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.
FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.