Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Waar uw kind fiscaal voordelig op kamp sturen tijdens de vakantie ?

Waar uw kind fiscaal voordelig op kamp sturen tijdens de vakantie ?

  • On 14/07/2014

Voor uw kinderen jonger dan 12 jaar kan u voor bepaalde opvangkosten een belastingvermindering in de personenbelasting genieten ten belope van 45%. Het gaat hierbij niet alleen om kosten van crèches, maar ook de kosten gemaakt voor vakantiekampen georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport, wetenschap, cultuur en taal.

Zowel binnenlandse als buitenlandse kampen bij welbepaalde instellingen ? Teneinde te kunnen genieten van de belastingvermindering met betrekking tot vakantiekampen zal het onder meer moeten gaan om instellingen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin of instellingen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten,… Wij denken onder meer aan bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport (BLOSO), wetenschap, cultuur, taal …

Daarnaast moeten de uitgaven gedaan zijn voor kinderopvang in de Europese Economische Ruimte. Dus ook buitenlandse vakantiekampen kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Teneinde na te gaan of deze buitenlandse opvangvoorziening onder toezicht staat van een buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en dus aan de gestelde voorwaarde voldoet om te genieten van de belastingvermindering, contacteert u best de buitenlandse instelling zelf.

Belastingvermindering ? Indien aan alle voorwaarden werd voldaan kan u van een belastingvermindering genieten. U mag voor 2014 (aanslagjaar 2015) maximaal € 11,20 per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Leeftijd kinderen ? De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar op het moment van het kamp.

Voorbeeld: Uw zoon neemt deel aan een vakantiekamp voor de eerste 2 weken van juli 2014 en gaat naar een buitenlands vakantiekamp de laatste 2 weken van augustus 2014. Hij werd 12 jaar op 1 augustus 2014. De kosten voor het eerste vakantiekamp komt in aanmerking voor de belastingvermindering, de kosten voor het tweede vakantiekamp daarentegen niet.

Kind ten laste ? De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die te uwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend (co-ouderschap).

Beroepsinkomsten ? U moet beroepsinkomsten hebben. Deze omvatten onder andere de bezoldigingen, pensioenen,werkloosheidsuitkeringen, andere vervangingsinkomsten, winsten, baten …

Wanneer betalen ? U mag de uitgaven pas opnemen in de belastingaangifte voor het inkomstenjaar waarin u de betaling effectief heeft gedaan.

Voorbeeld: Het vakantiekamp waaraan men deelnam tijdens de kerstvakantie 2014 wordt pas in januari 2015 betaald. Deze uitgaven zullen maar in de belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2015 waarin u de betaling effectief heeft gedaan kunnen worden opgenomen.

Bewijsmiddelen ? U moet de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten. De meeste instellingen reiken hiervoor een door de administratie opgesteld attest uit.