Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Welke huurprijs rekent u aan uw vennootschap?

Welke huurprijs rekent u aan uw vennootschap?

  • On 19/03/2018

Wist u dat u als bedrijfsleider een deel van uw woning kan verhuren aan uw eigen vennootschap? De huurovereenkomst is fiscaal gunstig zowel voor uzelf als uw vennootschap. Wat zijn de voordelen?

Voordeel vennootschap-huurder. Voor de vennootschap zijn betaalde huurgelden aftrekbare kosten. De belastbare winst van de vennootschap wordt op deze manier verminderd.

Voordeel bedrijfsleider-verhuurder. Door een onroerend goed aan uw vennootschap te verhuren, kan u op een fiscaal voordelige manier geld uit uw vennootschap halen. Het huurgeld dat een bedrijfsleider ontvangt, is namelijk een onroerend inkomen in plaats van een beroepsinkomen.

Het concrete voordeel vloeit voort uit het feit dat onroerende inkomsten minder zwaar worden belast dan beroepsinkomsten. Het onroerend inkomen is gelijk aan de volledige huurprijs plus de huurvoordelen. Forfaitair mag 40 % van het huurbedrag voor kosten worden afgetrokken. Daartegenover staan de bezoldigingen die u als bedrijfsleider ontvangt. Hierop mag slechts 3 % forfaitair als kost in mindering worden gebracht.

Bovendien worden onroerende inkomsten niet mee in rekening gebracht om uw verschuldigde sociale zekerheidsbijdrage te berekenen.

Voorlopige conclusie. We kunnen concluderen dat er tweemaal voordeel kan worden genoten. De huurgelden kunnen in de vennootschap voor 100 % worden ingebracht en in de personenbelasting wordt slechts 60 % van de huurgelden belast.

Plafondbedrag. De voordelen zouden ertoe kunnen verleiden de huurprijs op te drijven zodat er meer kosten worden gegenereerd in de vennootschap en dat er minder belastingen zouden moeten worden betaald. Om misbruik te vermijden, heeft de fiscus een plafondbedrag opgelegd. De door de vennootschap betaalde huur mag niet hoger zijn dan het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (KI) van de verhuurde woning, vermenigvuldigd met 5/3de en met de ‘revalorisatiecoëfficiënt’. Deze coëfficiënt wordt elk jaar geïndexeerd en is voor het aanslagjaar 2018 vastgesteld op 4,39.

Niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (KI) x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt

Overschrijden beperking. De huur wordt gekwalificeerd als loon indien deze hoger is dan het plafondbedrag berekend volgens de bovenstaande formule. Deze surplus wordt dan met andere woorden bijgerekend bij het andere belastbare beroepsinkomen. De bezoldiging wordt bijgevolg belast aan de minder gunstige progressieve tarieven van de personenbelasting. Het tarief in de personenbelasting kan in de hoogste schijven oplopen tot 50 % vermeerdert met gemeentebelasting. Bovendien wordt de bezoldiging mede in rekening gebracht voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen en kan ze niet worden verminderd met bijvoorbeeld interesten van een lening waarmee het goed verkregen werd.

Tip! Bepaal niet met de natte vinger het huurbedrag dat u rekent aan uw vennootschap voor bijvoorbeeld de ruimte waar u cliënten ontvangt of uw bureauruimte. Om binnen de lijntjes te kleuren is er een duidelijke formule die kan toegepast worden.

Toepassingsgebied[1]. Deze regeling geldt enkel voor bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars en gelijksoortige functies. Bedrijfsleiders die een leidende functie van commerciële, technische of financiële aard hebben, blijven buiten toepassing. De herkwalificatie geldt bovendien enkel voor gebouwde onroerende goederen die verhuurd worden. Terreinen en gronden blijven buiten beschouwing.

Tip! De herkwalificatie blijft steeds beperkt tot het eigendomsaandeel van de bedrijfsleider in het onroerend goed. Indien het onroerend goed behoort tot het gemeenschappelijk vermogen, zal enkel het deel van de bedrijfsleider in aanmerking komen. Indien de eigendom uitsluitend toebehoort aan het eigen vermogen van de partner, zal bovenstaande herkwalificatie niet worden toegepast. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uw echtgeno(o)t(e) geen enkele connectie mag hebben met de vennootschap. Het is dus noodzakelijk dat uw partner geen enkele werkzaamheid voor de vennootschap verricht, noch vermeld staat in de statuten van de vennootschap.

Onderverhuring. Sommige bedrijfsleiders proberen aan deze herkwalificatie te ontsnappen door een huur-onderverhuurconstructie op te zetten. Dit gaat op de volgende manier in zijn werk: men verhuurt een onroerend goed aan een natuurlijke persoon of een tweede vennootschap die het onroerend goed vervolgens onderverhuurt aan uw vennootschap. Er wordt getracht om het gevaar van ‘herkwalificatie’ te omzeilen doordat de bedrijfsleider niet zelf aan zijn vennootschap verhuurt, maar aan een ‘derde’.

Opgelet! De belastingadministratie doorziet dit soort constructies meestal en verwerpt ze dan ook resoluut door ofwel aan te tonen dat er sprake is van misbruik, ofwel de constructie te herkwalificeren als een rechtstreekse huurovereenkomst.

REFIBO. Wij staan u graag bij bij het bepalen van uw plafondbedrag en het opmaken van de huurovereenkomsten. U kan ons vrijblijvend contacteren per e-mail of telefonisch.


[1] Art. 32 WIB 1992.