Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Al gehoord van de tax shelter?

Al gehoord van de tax shelter?

 • On 07/11/2016

Kent u de tax shelter al? Haalt u er al uw voordeel uit als ondernemer en/of investeerder? Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan van een belastingvermindering genieten. Een win-win situatie voor ondernemer en investeerder.

Doel. Startende vennootschappen hebben soms moeite om voldoende startkapitaal te verzamelen. De maatregelen van de tax shelter bieden hiervoor een oplossing.

De tax shelter heeft als doel kapitaal aan te trekken voor startende vennootschappen en de investeerders hiervoor fiscaal te belonen. De tax shelter beoogt hiermee een win-win situatie. De burgers die investeren in de startende vennootschappen genieten een belastingvermindering van 30 % of 45 % van het geïnvesteerde bedrag.

Startende vennootschap. Om in aanmerking te komen voor de tax shelter dienen de startende vennootschappen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het betreft een Belgische vennootschap of een vennootschap uit de Europese Economische Ruimte (EER) met een Belgische inrichting,
 • die ten vroegste op 1 januari 2013 opgericht is (niet in het kader van een fusie of een splitsing) of een kapitaalverhoging doorvoert binnen de vier jaar na de oprichting (datum neerlegging oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel);

Uitgesloten vennootschappen. Bepaalde soorten ondernemingen komen niet in aanmerking voor de tax shelter:

 • vennootschappen die worden opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die hun voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten;
 • beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen;
 • vastgoedvennootschappen;
 • vennootschappen die reeds dividenden hebben uitgekeerd;
 • beursgenoteerde vennootschappen.

Investeerders. Zowel rijksinwoners als niet-rijksinwoners (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners) kunnen het fiscaal voordeel van de tax shelter ontvangen.

De bedrijfsleider (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, zelfstandige directeur of gelijksoortige functie) van de startende vennootschap zelf is hier een uitzondering op. De bedrijfsleider wordt geacht geen bijkomende stimulans nodig te hebben om in zijn eigen vennootschap te investeren.

Tip! De familieleden van de oprichter(s) en eventuele andere werknemers van de onderneming kunnen het fiscaal voordeel wel verkrijgen als ze in de startende onderneming investeren.

Belastingvermindering. De investering kan rechtstreeks gebeuren door nieuwe aandelen te verwerven na een inbreng in geld of onrechtstreeks via een crowdfunding platform of een startersfonds.

De investeerder is verplicht de aandelen minimum vier jaar in zijn bezit te houden. Indien de investeerder deze verplichting niet naleeft, zal een deel van de belastingvermindering verhoudingsgewijs worden teruggenomen.

Men heeft slechts recht op belastingvermindering voor maximaal 30 % deelname in het kapitaal per onderneming. Bovendien geldt de beperking dat er per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk maximaal € 100 000 via de tax shelter-regeling mag worden geïnvesteerd.

30 of 45 %. De belastingvermindering is afhankelijk van de omvang van de onderneming ten tijde van de investering:

 • De belastingvermindering bedraagt 45 % van het geïnvesteerde bedrag in een micro-vennootschap [1].
 • De belastingvermindering bedraagt 30 % van het geïnvesteerde bedrag in een kleine vennootschap [2].

Formaliteiten. De startende vennootschap moet verscheidene documenten opstellen in het jaar van verwerving van de aandelen door de investeerder en de daaropvolgende vier jaren.

U kan als startende vennootschap hiervoor vrijblijvend gebruik maken van het modelattest.

Praktisch. De belastingvermindering voor een directe investering is van toepassing in het inkomstenjaar waarin de investering wordt gedaan. Voor een investering via een startersfonds zal de belastingvermindering van toepassing zijn in het inkomstenjaar waarin het fonds zijn investering(en) heeft gedaan.

Wilt u meer weten over het opstarten van een onderneming? Boek 8 van de reeks “meer dan cijfers en letters” helpt u alvast goed op weg. Voor advies op maat kan u ons steeds vrijblijvend contacteren voor een afspraak.


Bronnen:
[1] Art. 15 wetboek vennootschappen:
Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
 • balanstotaal: 4 500 000 euro.

[2] Art. 15/1 wetboek vennootschappen:
Microvennootschappen zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
 • balanstotaal: 350 000 euro.