Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Een goedkope lening van uw vennootschap… Toch niet altijd zo goedkoop?

Een goedkope lening van uw vennootschap… Toch niet altijd zo goedkoop?

  • On 05/10/2016

Geniet u als bedrijfsleider een goedkope lening vanwege uw vennootschap? Tegen welke prijs? Wist u dat u uw interesten hierop kan verminderen? Bekijk hoe u dit voordeel van alle aard echt in uw voordeel laat spelen.

Renteloze of goedkope lening. Uw onderneming kan u als bedrijfsleider een lening toekennen. Indien u als begunstigde van de lening geen of een te verwaarlozen rente op het ontleende bedrag dient te betalen, dan wordt de lening beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA).

Voordeel van alle aard. Het (belastbaar) voordeel van alle aard is gelijk aan het verschil tussen de rentevoet die de ontlener moet betalen en het tarief van de referentierentevoet.

VAA = te betalen rentevoet – tarief referentierentevoet

Referentierentevoet. Elk jaar bepaalt de fiscus de percentages met betrekking tot de VAA. Afhankelijk van het type van de lening wordt een ander tarief gehanteerd.

De interestenpercentages worden kenbaar gemaakt via het Belgisch Staatsblad. Hiertoe wordt jaarlijks het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd dat artikel 18 van het KB/WIB 92 [1] wijzigt.

Verschillende VAA. Het KB onderscheidt verschillende voordelen. Voor elk soort voordeel geldt een andere referentierentevoet:

  • niet-hypothecaire leningen, voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant;
  • hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering of andere hypothecaire leningen;
  • niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor de financiering van een wagen of andere niet-hypothecaire leningen.

Berekening belasting. De berekening van de belasting op het VAA gebeurt per boekjaar. Een boekjaar beslaat doorgaans 12 maanden. Het is hierbij van belang om te weten dat het boekjaar al dan niet gelijk kan lopen met het kalenderjaar (1 januari tot 31 december). Indien het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar is er sprake van een gebroken boekjaar.

Addertje onder het gras. De jaarlijkse interesten op de VAA bepaald door de fiscus worden pas gepubliceerd in februari of maart van het daaropvolgende jaar. Deze late publicatie zorgt voor praktische problemen bij een gebroken boekjaar. Zo is het meer bepaald niet mogelijk vanaf het begin het correcte tarief toe te passen.

Concrete toepassing. Zo geldt een interestpercentage van 9,2 % voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) en een percentage van 8,16 % voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) op de voordelen die voortvloeien uit ontvangen voorschotten via rekening-courant.

De ondernemingen waarbij het boekjaar werd afgesloten in 2015 hebben ten onrechte het tarief van 9,2 % toegepast op het volledige boekjaar. Concreet diende slechts een interestpercentage van 8,16 % te worden toegepast voor het gedeelte van het boekjaar dat zich in 2015 situeerde.

Voorbeeld.

Boekjaar 01/08/2014 – 31/07/2015
De debetstand rekening-courant bedrijfsleider van 01/01/2015-31/07/2015: € 100 000
Het teveel betaalde bedrag aan interesten bedraagt: € 100 000 x (9,2 % – 8,16 %) x 7/12 = € 606,67

Correctie interesten. Indien de rentevoet correct wordt toegepast bij de opmaak van de fiche 281.20 (bezoldigingen bedrijfsleiders) is het mogelijk in het lopende boekjaar een boekhoudkundige correctie te (laten) maken van de geboekte interesten over het reeds afgesloten boekjaar.

Indien de rentevoet niet correct wordt toegepast bij de opmaak van de fiche 281.20 en er met andere woorden te veel wordt aangerekend als voordeel van alle aard kan dit tevens worden gecorrigeerd. De teveel aangerekende interesten worden als tegoed opgenomen op de rekening courant van de bedrijfsleider.


Bron:
[1] Art. 18 KB/WIB ’92 betreffende de forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard.