Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Help, u bent uw personenbelasting vergeten indienen?

Help, u bent uw personenbelasting vergeten indienen?

  • On 03/08/2016

Is de deadline voor de personenbelasting gekomen en gegaan zonder dat u het beseft heeft? 13 juli 2016 was het laatste moment om zelf uw aangifte inzake personenbelasting via Tax-on-web in te dienen. Wat nu? Kan u nog een boete en een belastingverhoging vermijden?

Voorwerp. Elke inwoner van België dient belastingen op zijn totale inkomen te betalen [1]. Als eerste stap in het belastingproces moet u als inwoner uw inkomen aangeven via “deel 1” van het aangifteformulier. De overheid kan dan op haar beurt de individuele belasting hierop berekenen. Tevens moet iedere inwoner dat eveneens bedrijfsleider, zelfstandige of inkomsten uit roerende goederen, kapitalen en/of diverse inkomsten ontvangt ook een tweede deel invullen. Echter, de einddatum tot wanneer u zelf uw papieren of elektronische aangifte kon indienen is reeds voorbij. Wat nu?

Boekhouder/accountant.Als u uw aangifte laat invullen door een mandataris (boekhouder-fiscalist, accountant of belastingconsulent) heeft u extra tijd tot 27 oktober 2016. Een mandataris zorgt niet enkel voor een langere aangiftetermijn, hij/zij kan u bovendien met kennis van zake helpen met een optimalisatie van uw aangifte.

Toch nog zelf indienen. Indien u er voor opteert om toch nog, laattijdig, uw aangifte in te vullen en in te dienen, dient u rekening te houden met een eventuele boete en belastingverhoging.

Een laattijdige indiening impliceert een langere behandelingstermijn voor de fiscus. De definitieve aanslag dient slechts gevestigd te zijn op 31 december van het derde jaar volgend op het inkomstenjaar. Wanneer u niet te laat indient, heeft de fiscus tijd tot 30 juni, twee jaar volgend op het inkomstenjaar. Een langere behandelingstijd heeft een eventuele latere terugbetaling tot gevolg.

Een enkele uitzondering op de boete en de verhoging geldt wanneer er sprake is van overmacht. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technisch probleem.

Wanneer er geen sprake is van overmacht en u bent als belastingplichtige te goeder trouw, dan krijgt u voor een eerste overtreding een boete van € 50. Overtreedt u de termijn voor een tweede maal dan ontvangt u een boete van € 125, etc. Vanaf de vijfde overtreding en indien u te kwader trouw handelt, loopt de boete op tot € 1 250 [2].

Bovenop de boete riskeert de belastingplichtige ook een belastingverhoging van 10 tot 200 %, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding [3].

Niet indienen. Onder het motto “beter laat dan nooit” is het tevens ten sterkste af te raden helemaal geen aangifte in te dienen. Wanneer de fiscus niets ontvangt, zal zij behoudens een boete en belastingverhoging een aanslag van ambtswege [4] vestigen. De fiscus houdt hierbij geen rekening met voorheffingen, voorafbetalingen en aftrekposten. De fiscus gaat uit van de beschikbare gegevens, waarbij van optimalisatie geen sprake is.

De administratie heeft drie jaar de tijd om de aanslag van ambtswege te vestigen. Indien u niet akkoord bent met de berekening door de fiscus, dient u zelf de werkelijke aanslag te bewijzen.

Conclusie. Wanneer u uw personenbelasting bent vergeten indienen, tracht de schade te beperken en contacteer uw boekhouder voor hulp op maat.


Bronnen:
[1] Art. 1 WIB’92.
[2] Art. 1 KB van 24 september 2013 tot uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten.
[3] Art. 444 WIB’92.
[4] Art. 351 WIB’92.