Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Hoe verzilvert u als aandeelhouder de kennis uit een jaarrekening?

Hoe verzilvert u als aandeelhouder de kennis uit een jaarrekening?

  • On 28/07/2023

Wilt u investeren in een Belgische onderneming of de financiën van een potentiële klant, leverancier of concurrent grondig doorlichten? Dan gaat u beter chronologisch te werk bij het raadplegen van de diverse financiële bronnen die beschikbaar zijn. Beginnende bij de jaarrekening beschikt u over een momentopname uit het verleden. Hoewel u met de jaarrekening alleen geen compleet beeld in handen hebt is het wel een uitstekend klankbord voor toekomstige prognoses en benchmarking. Maar met welke handleiding voor het klankbord verzilvert u haar meerwaarde? 

De balans

Een goed vertrekpunt is om de balans van het bedrijf onder de loep te nemen. De balans is een schematische weergave van enerzijds de activa (de bezittingen en investeringen van een onderneming) en anderzijds de passiva van een onderneming (de financieringsbronnen).

De balans  blijft echter   momentopname van de huidige situatie van uw onderneming. Het vermogen en de bezittingen zijn immers steeds in beweging. Niettegenstaande kan u zich voor de analyse in grote lijnen wel op de balans baseren. Aan de hand van de verschillende actief- en passiefposten valt de financiële positie van de onderneming, zoals de solvabiliteit en de liquiditeit af te leiden.

De resultatenrekening

Via de resultatenrekening kan u de financiële stand van zaken makkelijk benchmarken met het jaar voorheen of met concurrenten. De resultatenrekening verschaft u een inzicht op de inkomsten en uitgaven van het bedrijf gedurende het boekjaar. Kijk naar de omzet, brutowinst, bedrijfskosten, nettowinst en winstmarges. Vergelijk daarbij de resultaten met voorgaande jaren om trends en groeipatronen te identificeren.

Het kasstroomoverzicht

Wilt u meer informatie over hoe de onderneming zijn geld genereert of besteedt? Dan kunt u het kasstroomoverzicht raadplegen. Een kasstroomoverzicht is een weergave van de in- en uitgaande geldstromen van een onderneming. Het overzicht verschaft informatie over de bronnen en het gebruik van liquide middelen, oftewel contant geld en kasequivalenten, gedurende een boekjaar. Het kasstroomoverzicht is belangrijk omdat het een inzicht geeft over hoe de onderneming zijn lopende activiteiten financieel ondersteunt, investeringen doet en of de onderneming instaat is om zijn schulden op korte termijn af te betalen met liquide middelen. Een goede cashflow is immers cruciaal voor een onderneming en staat los van de winstgevendheid.

Ratio-analyse

Om de financiële slagkracht van een onderneming op kwantitatieve wijze te vergelijken binnen de sector gaat u met een ratio-analyse nog dieper graven in de activa en passiva van een onderneming. Enkele belangrijke en vaak geraadpleegde ratio’s zijn

  1. Liquiditeit: Aan de hand van de liquiditeitsratio kunt u aftoetsen of een bedrijf voldoende cash heeft om haar schulden binnen het jaar te betalen
  2. Solvabiliteit: De financiële flexibiliteit op lange termijn kunt u beoordelen met de solvabiliteitsratio. Deze verhouding van het eigen vermogen op het totale vermogen geeft weer in welke mate een onderneming afhankelijk is van extern kapitaal en welke waarborg er is ten opzichte van schulden op lange termijn.
  3. Rentabiliteit:
  • Met de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) toetst u af hoe winstgevend een onderneming is met alle financiële middelen die ingezet worden.
  • U kunt echter nog dieper delven door specifiek naar de rentabiliteit van het eigen vermogen te kijken (REV). Met de REV beoordeelt u hoe effectief het eigen kapitaal benut wordt, hierin worden geen leningen of vreemd vermogen inbegrepen.
  • Tenslotte kan u ook uitsluitend naar het rendement van het vreemd vermogen (RVV) kijken. Concreet is dit de verhouding van de rente op het gemiddeld vreemd vermogen die als indicator dient om te bepalen hoeveel rente er op de leningen betaald wordt.

Tip:

In sommige gevallen kan een investering met nieuw vreemd vermogen een hefboomeffect opleveren. Allereerst is het belangrijk om het RTV af te wegen tegenover het RVV. Slechts wanneer uw RTV hoger is dan het RVV is het voordeliger om uw totaal vermogen te verhogen ten opzichte van de kostprijs van het vreemd vermogen.

Deze ratio’s hoeft u niet zelf te berekenen, op diverse websites worden gratis tools aangeboden waarbij u deze ratio’s kunt laten berekenen. Ook wanneer u ratio’s vergelijkt met het sectorgemiddelde of eerdere boekjaren kunt u meer inzichten bekomen die uw objectief oordeel helpen vormgeven.

Toelichtingen en auditorverslag

Lees er ook zeker de toelichtingen bij de jaarrekening op na om meer gedetailleerde informatie te krijgen over de financiële cijfers. Dit kan waardevolle inzichten bieden over mogelijke risico’s en onzekerheden.

Een belangrijke nuance dient nog toegevoegd te worden. Zo brengt een analyse van de jaarrekening het financiële kader goed in beeld maar er zijn nog andere aspecten zoals de marktanalyse, concurrentiepositie en stakeholdersanalyse die ook een belangrijk onderdeel zijn om de puzzel te vervolledigen. Een alomvattende due diligence bevat tenslotte ook gesprekken met het management en sectoranalisten om een compleet oordeel te vormen over een onderneming.

Heeft u nog bijkomende vragen over de analyse van een jaarrekening? REFIBO BV neemt graag met u een jaarrekening onder de loep. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!