Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Mag mijn vennootschap dividend uitkeren aan de aandeelhouders?

Mag mijn vennootschap dividend uitkeren aan de aandeelhouders?

  • On 07/01/2022

Is een dividenduitkering aan mijn aandeelhouders omwille van de nieuwe regelgeving moeilijker geworden? In een naamloze vennootschap is het nog steeds mogelijk om dividenden uit te keren na  het slagen voor enkel de netto-actieftest. In een besloten en coöperatieve vennootschap zal de winstuitkering niet zo eenvoudig zijn, aangezien de onderneming dient te slagen voor de dubbele test.

Dubbele test. Sinds 1 mei 2019 (voor nieuwe vennootschappen) en vanaf 1 januari 2020 (voor bestaande vennootschappen) kunnen een bv’s of een cv’s slechts overgaan tot een dividenduitkering als ze slagen voor zowel de balanstest als de liquiditeitstest (dubbele test). Dit is een verstrenging in vergelijking met het oud recht, aangezien het vroeger in een bvba en cvba mogelijk was om winsten uit te keren na het slagen voor enkel de netto-actieftest.

Balanstest. De balanstest of ook de netto-actieftest genoemd is een solvabiliteitstest die de onderneming moet doorstaan. Deze test houdt in dat er geen uitkering mag gebeuren als het eigen vermogen van de vennootschap negatief is of door de winstuitkering negatief zou worden. 

Voorbeeld: een onderneming wil 60 000 euro dividend uitkeren aan haar aandeelhouders. In dat geval moeten de aandeelhouders de balanstest uitvoeren (Eigen vermogen – dividend uitkering > 0) en die dient positief te zijn.

Activa Passiva
Vaste activa                                                    45 000 Eigen vermogen                                            80 000
Vlottende activa                                            65 000 Vreemd vermogen                                       30 000
  Schulden op ten hoogste 1 jaar                  30 000
Totaal                                                            110 000 Totaal                                                            110 000

De balanstest is de eerste van twee testen voor de bv en de cv.

Liquiditeitstest. De tweede test waar een bv of een cv is de liquiditeitstest. Deze test houdt in dat de raad van bestuur onderzoekt of de vennootschap nog in staat zal zijn om haar schulden, die opeisbaar worden binnen de 12 maanden, te betalen aan haar schuldeisers.

Voorbeeld: een onderneming wil 60 000 euro dividend uitkeren aan de aandeelhouders. De balanstest was reeds positief, maar nu moet nog een liquiditeitstest worden uitgevoerd. Als er 60 0000 wordt uitgekeerd blijft er slechts 20 000 euro over (< vreemd vermogen). De liquiditeitstest is bijgevolg negatief.

Activa Passiva
Vaste activa                                                    45 000 Eigen vermogen                                            80 000
Vlottende activa                                            65 000 Vreemd vermogen                                       30 000
  Schulden op ten hoogste 1 jaar                  30 000
Totaal                                                            110 000 Totaal                                                            110 000


Opgelet: dit voorbeeld is een momentopname (de balans is steeds een momentopname). In de praktijk moet bij het uitvoeren van de liquiditeitstest rekening worden gehouden met de cashflowplanning.

Niet voldaan aan deze dubbele test. Als niet voldaan is aan de dubbele test mag een bv of een cv niet overgaan tot het uitkeren van dividenden aan de aandeelhouders.

Hoe wordt dit gehanteerd en gecontroleerd? Als de vennootschap, na falen voor één of beide testen, toch dividenden uitkeert loopt ze het risico op een dubbele sanctie. De dubbele sanctie bestaat uit enerzijds een hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur voor de schade die andere partijen hebben geleden door de winstuitkering, en anderzijds het terugbetalen van de uitgekeerde dividenden door de aandeelhouders.

Opmerking. Deze dubbele sanctie is ook van toepassing indien blijkt dat de vennootschap in de 12 maanden na dividenduitkering toch over onvoldoende cash beschikt om haar schulden te betalen en failliet gaat.

De nv als buitenbeentje. De nv is niet onderworpen aan de dubbele test. Een nv kan net zoals vroeger overgaan tot winstuitkering als het slaagt voor de netto-actieftest. Deze test veronderstelt dat de naamloze vennootschap kan overgaan tot het uitkeren van winsten als het netto-actief van de vennootschap niet is gedaald of niet zal dalen beneden het bedrag van het gestorte of opgevraagde kapitaal.

De dubbele sanctie, zoals aangehaald bij de bv en cv, geldt niet voor een nv. Een nv kan slechts één sanctie worden opgelegd, met name de terugvordering van de onterecht betaalde dividenden bij de aandeelhouder.

Meer info. REFIBO bv begeleidt en helpt u graag bij het beantwoorden van al uw vragen.

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgende e-mailadres: studiedienst@refibo.be