Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Niet akkoord met de belastingen?

Niet akkoord met de belastingen?

  • On 30/04/2008

Op basis van artikel 366 WIB92 kan de belastingplichtige tegen het bedrag van de gevestigde aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag is gevestigd. De termijn hiervoor is 6 maanden.

Door de programmawet van 27 december 2004, die in werking trad op 1 januari 2005, werd aan artikel 366 WIB92 toegevoegd dat het bezwaarschrift evenwel geldig blijft ingediend wanneer het gebracht wordt voor een andere directeur van de belastingen. Wanneer het bezwaarschrift gericht wordt aan een andere directeur van de belastingen zendt deze het van ambtswege door aan de territoriaal bevoegde directeur en stelt de bezwaarindiener hiervan in kennis.

Deze verruiming is volgens de federale ombudsman echter onvoldoende. Voor de belastingplichtige is de structuur van de FOD Financiën namelijk niet evident. Een directeur der belastingen is dan ook niet zijn of haar eerste aanspreekpunt. Als de burger het niet eens is met het bedrag aan belastingen dat hij moet betalen, wendt hij zich vaak eerst tot degene aan wie hij ze moet betalen, zijn ontvangkantoor of taxatiekantoor.

Dat een belastingplichtige zijn bezwaren vervolgens bij dit ontvangkantoor of taxatiekantoor kenbaar maakt, is dan ook niet verwonderlijk. Op zich zou dit ook geen problemen mogen geven. Artikel 5 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid stelt immers: «Elke overheidsdienst die een (aan)vraag van een burger, een onderneming of een vereniging ontvangt die eigenlijk niet voor haar is bestemd, stuurt deze door naar de correcte overheidsdienst en brengt de burger, onderneming of vereniging hiervan op de hoogte.»

Tot hiertoe is dit echter niet het geval bij bezwaarschriften die aan het ontvang- of taxatiekantoor worden geadresseerd. In plaats van deze bezwaren door te sturen naar de bevoegde directeur der belastingen, wordt het gewoon teruggestuurd naar de burger. De tijd om een geldig bezwaarschrift in te dienen, wordt hierdoor aanzienlijk verkort.

Reeds in 2008[1] was er een wetsvoorstel die expliciet de vraag van de federale ombudsman volgt en die het wil mogelijk maken om bezwaarschriften ook bij het ontvang- of taxatiekantoor geldig te kunnen indienen. Echter tot 2013 is hier nog steeds geen gevolg aangegeven[2].