Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Schenken vastgoed vereenvoudigd en goedkoper

Schenken vastgoed vereenvoudigd en goedkoper

  • On 01/10/2015

Heeft u al enig idee hoe u uw waardevolste bezittingen aan uw dierbaren gaat overdragen? Sinds kort biedt de schenking ruime opportuniteiten. De belastingtarieven zijn fors gedaald!

Overdracht roerende en onroerende goederen. Zowel roerende als onroerende goederen kunnen van de ene eigenaar overgaan op de andere. Als bezitter van roerende goederen, huizen, gronden, e.d. bent u in de mogelijkheid om deze tijdens uw leven te schenken of bij uw overlijden na te laten, uiteraard rekening houdende met uw reserve en uw beschikbare deel.

Algemene regels schenking. Roerende goederen, waaronder cash geld, kunnen als handgift belastingvrij worden gegeven. Indien de roerende goederen niet overgaan door middel van een handgift, geldt een vlak belastingtarief van 3 % voor schenkingen in de rechte lijn (en schenkingen tussen partners) en een tarief van 7 % voor schenkingen aan andere begunstigden. De schenking van onroerende goederen wordt daarentegen belast tegen een progressief tarief.

Behoud van een zo groot mogelijke waarde. Iedereen is op zoek naar de meest gunstige overgang voor zijn goederen en zeker voor zijn onroerende goederen. Concreet was het vóór 1 juli 2015 in hoofde van de ontvanger van onroerende goederen fiscaal voordeliger om erfbelasting of registratierechten te betalen, een duo legaat of een verkoop op lijfrente aan te gaan, eerder dan schenkingsrechten te betalen. Het belastingtarief van een schenking kon voorheen oplopen tot 80 % van de waarde van het goed. Schenking was met andere woorden uit den boze.

Grote veranderingen inzake schenking waren dus broodnodig, daarom heeft de Vlaamse overheid de hoge tarieven verminderd tot een “maatschappelijk verantwoord niveau“. De burger krijgt hierdoor de kans om een evenwichtigere keuze te maken tussen het schenken dan wel het nalaten van een onroerend goed. Zo is het vanaf 1 juli 2015 mogelijk een onroerend goed te schenken aan een volgende generatie op een tijdstip dat deze net het meest welkom is.

Of het vandaag de dag effectief goedkoper is om een schenking te krijgen dan een erfenis te ontvangen, is afhankelijk van de waarde van het goed, het aantal begunstigden en het aantal schenkers.

Vereenvoudigd en goedkoper. Op alle schenkingsakten zijn nieuwe, verlaagde tarieven van toepassing. Bovendien is de regelgeving ook vereenvoudigd. De tariefschijven zijn verminderd van 5 of 9 naar 4 schijven en er zijn slechts 2 in plaats van 4 tariefcategorieën. 

De 2 categorieën worden wel nog ingedeeld naargelang de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. De voordeligste categorie is deze van schenkingen in de rechte lijn, d.w.z. schenkingen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners (echtgenoten, wettelijk samenwonenden en, mits vervullen van enkele voorwaarden, feitelijk samenwonenden). De 2de categorie is bestemd voor andere begunstigden (neven, nichten, zussen, broers, etc.). Het tarief hiervan ligt hoger.

De begunstigde die bovendien bereid is om het verkregen goed energiezuiniger te maken, kan een bijkomende verlaging van de schenkbelasting genieten. Om dit gunsttarief te verkrijgen, moet de begiftigde renovatiewerken met een minimumwaarde van € 10 000 door een aannemer laten uitvoeren binnen 5 jaar na de verkrijging van het onroerend goed. Welke specifieke renovatiewerken onder deze toepassing vallen, vindt u terug via het programmadecreet van 3 juli 2015. De ratio legis van dit gunsttarief is de privéhuurmarkt te versterken met kwaliteitsvolle woningen.

Bijkomend bestaat er reeds een aantal jaar een bijzonder tarief voor de schenking van bouwgrond op voorwaarde dat de begunstigde er binnen 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Vanaf 1 juli 2015 kunnen schenker en begiftigde vrij kiezen tussen beide regimes. Naar alle waarschijnlijkheid zal de grote meerderheid het nieuwe tarief verkiezen aangezien hier geen voorwaarden aan verbonden zijn.

Voorbeeld bij schenking met energiezuinige renovaties. In onderstaande tabel worden de nieuwe tarieven weergegeven met een uitsplitsing voor energiezuinige renovaties.

Tarief schenkbelasting vanaf 1 juli 2015 onroerende goederen

Verkrijging in rechte lijn en tussen partners

Niet-rechte lijn

Gedeelte schenking

zonder   energierenovatie

met energierenovatie

zonder   energierenovatie 

met energierenovatie

€ 0,01 – 150 000

3 %

 

10 %

9 %

€ 150 000,01 – 250 000

9 %

6 %

20 %

17 %

€ 250 000,01 – 450 000

18 %

12 %

30 %

24 %

Vanaf € 450 000,01

27 %

18 %

40 %

31 %

Vóór 1 juli 2015 moest men in de rechte lijn 10 % betalen op een ontvangen bedrag van € 150 000. Nu bedraagt het overeenstemmende tarief slechts 3 %. Maar het frappante verschil situeert zich bij schenkingen tussen andere personen dan in de rechte lijn. Zo betaalde u vroeger tussen 50 % en 65 % aan schenkingsbelasting op een bedrag van € 150 000. Nu bedraagt de belasting slechts 17 % of 20 %, naargelang men al dan niet energiezuinige renovaties laat uitvoeren. 

Concreet voorbeeld. Een woning met een waarde van € 350 000 wordt geschonken. In de rechte lijn moest voorheen € 50 625 aan schenkbelasting betaald worden. Nu bedraagt dit nog € 31 500. Wanneer de woonst wordt geschonken door een oom of tante aan een neef of nicht liep de heffing op tot € 204 375! Nu is deze schenkbelasting in niet-rechte lijn aanzienlijk gedaald tot € 65 000.

Toepassingsgebied. De verlaagde tarieven van de Vlaamse schenkbelasting zijn enkel van toepassing als de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft of indien men geen rijksinwoner is, zijn geschonken goed in het Vlaams gewest gelegen is. Het begrip fiscale woonplaats duidt op de coördinaten waar de schenker gedurende de laatste vijf jaar het langst resideert.


Documentatie:
http://refibo.be/documentatie/overige/algemeen/het-erfrecht-uiteengezet