Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Valt uw computerprogramma onder de aftrek voor innovatie-inkomsten?

Valt uw computerprogramma onder de aftrek voor innovatie-inkomsten?

  • On 05/04/2017

De Belgische wetgever wilt innovatie stimuleren. Eén van de nieuwe maatregelen is de aftrek voor innovatie-inkomsten. Wat is een innovatie-inkomst? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om hier voordeel uit te krijgen? Door deze kersverse aftrek is het mogelijk om tot 85 % van uw netto-ontvangsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten vrij te stellen van vennootschapsbelasting. Onder andere softwarebedrijven kunnen sinds 2017 genieten van de gunstige wetswijziging voor hun auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s.

Nieuw. De wet van 9 februari 2017 [1] introduceert de nieuwe innovatieaftrek in onze vennootschapsbelasting. Het toepassingsgebied is ruimer dan de aftrek voor octrooi-inkomsten [2].

Retroactieve werking. De nieuwe innovatieaftrek treedt retroactief in werking voor inkomsten vanaf 1 juli 2016 [3].

Wat houdt de nieuwe regeling in? Vennootschappen kunnen 85 % van de netto-inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten (IER) in mindering brengen van hun belastbare basis in de vennootschapsbelasting [4].

Welke intellectuele eigendomsrechten? De aftrek voor innovatie-inkomsten geldt voor intellectuele eigendomsrechten waarvan de vennootschap volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder is [5].

De volgende intellectuele eigendomsrechten vallen onder de toepassing:

  • een auteursrechtelijk beschermd computerprogramma [6];
  • octrooien of aanvullende beschermingscertificaten;
  • kwekersrechten met betrekking tot gewassen die zijn aangevraagd of verworven na 30 juni 2016;
  • weesgeneesmiddelen (geneesmiddelen voor een zeldzame ziekte), voor de eerste tien jaar van inschrijving in het Europees Register en indien aangevraagd of verworven na 30 juni 2016;
  • van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, voor geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik, voor weesgeneesmiddelen.

Automatisch. In tegenstelling tot andere categorieën intellectuele eigendomsrechten, dient het IER voor een computerprogramma niet aangevraagd te worden. Het ontstaat automatisch van zodra het door het auteursrecht beschermd wordt, met andere woorden vanaf dat het voortvloeit uit een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma. Deze programma’s hebben als doel om een fundamenteel, industrieel of experimenteel onderzoek te voeren.

Tip! Zowel zelf ontwikkelde als extern verworven intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking.

Alle soorten vergoedingen. Zowel royalty’s, vaste, voorwaardelijke als hypothetische vergoedingen [7], schadevergoedingen van inbreuken en vergoedingen ontvangen door vervreemding komen in aanmerking voor de aftrek [8].

Voor welke vennootschappen? Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen de nieuwe innovatieaftrek toepassen. Voor deze laatste moet het intellectueel eigendomsrecht worden toegewezen aan de Belgische inrichting.

Formule. Innovatieaftrek = netto-innovatie-inkomsten * (kwalificerende (eigen) uitgaven m.b.t. het intellectueel eigendomsrecht + 30 % / globale uitgaven m.b.t. het intellectueel eigendomsrecht) * 85 % [9]

Let op! Hoe kleiner het aandeel van de zelfuitgevoerde activiteiten in de globale uitgaven, hoe kleiner het voordeel is van de 30 %-verhoging.

Tip! Indien het aftrekbaar bedrag hoger uitkomt dan de belastbare grondslag van de vennootschap, wordt het saldo onbeperkt in de tijd overgedragen naar de volgende jaren.

Bewijs? De vennootschappen die gebruik willen maken van de aftrek moeten zich houden aan een documentatieplicht. De volgende elementen moeten worden bewezen en ter beschikking gehouden worden van de belastingadministratie:

  • de werkelijke waarde van een intellectueel eigendomsrecht indien ontvangen van een verbonden onderneming;
  • de innovatie-inkomsten van het betreffende IER;
  • de kosten en uitgaven gerelateerd aan het IER zowel van het huidige als eventueel voorgaande belastbare tijdperken.

De belastingplichtige dient tevens per aanslagjaar bij zijn aangifte een opgave te voegen van de aftrek voor de inkomsten. Het modelformulier wordt door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde vastgesteld.


Bronnen:

[1] Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten.
[2] Art. 205 WIB ’92.
[3] Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 54-2235/005.
[4] Art. 205/1 § 1 WIB ’92.
[5] Art. 205/1 §2, 1° WIB ’92.
[6] Met inbegrip van een afgeleid werk of een aanpassing van een bestaand computerprogramma dat voortvloeit uit een onderzoeks- en ontwikkelingsproject of -programma en dat nog geen inkomsten heeft voortgebracht vóór 1 juli 2016 (art. 275/3, § 3 WIB 1992).
[7] Indien de vennootschap zelf de diensten of de goederen heeft geleverd.
[8] Art. 205/1 §2, 2° WIB ’92.
[9] Art. 205/3, WIB ’92.