Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Van winst naar ebit en ebitda

Van winst naar ebit en ebitda

  • On 07/06/2012

Wie de winst (opbrengsten – kosten) van een onderneming wil bepalen, heeft de keuze uit meerdere formules. Zo kan je de winst berekenen voor of na belastingen. Maar soms wil men ook bepaalde andere kosten, zoals afschrijvingen en waardverminderingen of bepaalde uitzonderlijke opbrengsten en kosten uit de winst zuiveren.

Wanneer men geen rekening houdt met uitzonderlijke resultaten, financiële resultaten en belastingen, bekomt men de ebit (earnings before intrest and taxes) of de courante winst. Er wordt met andere woorden enkel en alleen rekening gehouden met de operationele winst of de winst die voorvloeit uit de normale bedrijfsvoering.

De courante winst kan nog verder uitgezuiverd worden door ook de afschrijvingen en de waardeverminderingen weg te laten. Op deze manier bekomen we de ebitda (earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization).

Op basis van het Belgisch boekhoudrecht kunnen de ebit en de ebitda als volgt berekend worden.

Omschrijving

Code

Winst (verlies over het boekjaar vóór belastignen

9903

– Opbrengsten uit vlottende activa

751

– Andere financiële opbrengsten

752/9

– Kosten van schulden

650

– Andere Financiële kosten

652/9

= EBIT

 

+ Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

630

+Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvoeringen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4

+ Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660

– Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

760

= EBITDA

 

Wie werkt met ebit en ebitda moet beseffen dat deze maatstaven niet steeds een beeld scheppen dat overeenstemt met de werkelijkheid. Dit komt enerzijds omdat er binnen de Europese Unie geen uniforme definitie bestaat en iedereen dus min of meer willekeurig de maatstaf kan berekenen. Daarnaast kan een onderneming met verlies toch een positieve ebit of ebitda hebben. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de onderneming te kampen heeft met hoge interestkosten. Daarnaast kan de ebitda ook beïnvloed worden door bijvoorbeeld operationele leasings en te huren in plaats van te kopen. Ook in sectoren waar heel wat extra belastingen betaald moeten worden, bovenop de vennootschapsbelasting, is het raadzaam om niet te vertrouwen op de ebita en ebitda.

Conclusie? Komt u in een jaarrapport ebit en ebitda tegen in plaats van de gebruikelijke winst zoals bepaald in de jaarrekening, dan bent u best op uw hoede. De kans bestaat immers dat men de ebit of ebitda gebruikt om de resultaten te manipuleren.