Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Verplichte meldingsplicht voor ondernemingen die gebruik maken van het algemeen verhoudingsgetal.

Verplichte meldingsplicht voor ondernemingen die gebruik maken van het algemeen verhoudingsgetal.

  • On 01/02/2024

In de dynamische wereld van belastingwetten en regelgeving is het van cruciaal belang voor ondernemingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Recentelijk heeft de introductie van de verplichte meldingsplicht significante veranderingen teweeggebracht voor ondernemingen die het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik hanteren bij de berekening van de aftrekbare btw. Vanaf het belastingjaar 2023 dienden belastingplichtigen die hun recht op aftrek willen baseren op werkelijk gebruik, voorafgaand aan deze keuze een formele melding hiervan te doen.Vervolgens, met ingang van het belastingjaar 2024, wordt deze voorafgaande meldingsverplichting uitgebreid naar gemengde belastingplichtigen die opteren voor het gebruik van het algemeen verhoudingsgetal.In dit artikel duiken we dieper in op de essentie van deze meldingsplicht.

Het principe schrijft voor dat elke btw-plichtige gerechtigd is de door henzelf betaalde btw in mindering te brengen op de ontvangen btw, vóór de overmaking van het saldo aan de belastingdienst. In het geval van gemengde btw-plichtige, waarbij niet de volledige omzet aan btw is onderworpen, is het niet toegestaan om de totaliteit van de betaalde btw af te trekken.

De recente wetswijziging heeft echter verandering teweeggebracht met betrekking tot bovengenoemde regel, waarbij de gemengde belastingplichtige die het algemeen verhoudingsgetal hanteert nu verplicht is om aan de nieuwe meldingsplicht te voldoen.

De nieuwe meldingsplicht houdt een controle in over de aftrekbaarheid van betaalde btw.

Soorten belastingplichtigen

De gewone belastingplichtige is een belastingplichtige die enkel btw-belaste handelingen verricht.

Een gemengde belastingplichtige wordt gedefinieerd als een belastingplichtige die zowel btw-belaste handelingen als niet-btw-belaste handelingen verricht tijdens de uitoefening van zijn economische activiteit, zoals bijvoorbeeld bij een managementvennootschappen.

Een gedeeltelijke belastingplichtige is een persoon die handelingen verricht die onderworpen zijn aan btw en gelijktijdig deze combineert met handelingen die buiten de reikwijdte van de btw vallen.

Naast de gewone belastingplichtige, komt nu ook aan de gemengde btw-plichtige eveneens de verplichting toe om de verdeling te maken volgens twee methoden: het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik. Voorheen hoefden gemengde belastingplichtigen die kozen voor het gebruik van een algemeen verhoudingsgetal niets te ondernemen.

Toepassing algemeen verhoudingsgetal

Het algemeen verhoudingsgetal houdt een soort forfaitaire methode waarbij wordt vastgesteld in welke mate de betaalde btw in aanmerking kan worden genomen voor aftrek.

Bij het hanteren van het algemeen verhoudingsgetal wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorlopig en een definitief verhoudingsgetal.

Het voorlopig verhoudingsgetal betreft het percentage dat wordt aangewend om het recht op aftrek gedurende het lopende kalenderjaar te bepalen. Dit verhoudingsgetal wordt jaarlijks medegedeeld bij de indiening van de aangifte voor het eerste kwartaal (kwartaalaangevers) of voor de maand maart (maandaangevers). In het geval dit toepasselijk is op een nieuwe onderneming wordt het voorlopig verhoudingsgetal gebaseerd op de prognoses.  Het voorlopig verhoudingsgetal wordt dan verder gebruikt gedurende het gehele kalenderjaar.

Het definitief verhoudingsgetal wordt vastgesteld na afloop van het kalenderjaar op basis van de resultaten van dat jaar. Op grond van het definitief verhoudingsgetal wordt de reeds in aftrek gebrachte btw herzien, die oorspronkelijk was gebaseerd op het voorlopig verhoudingsgetal.

Het verschil in recht op aftrek tussen het voorlopig en definitief verhoudingsgetal moet uiterlijk worden aangepast in de maandaangifte van maart of in de aangifte voor het eerste kwartaal. Historisch gezien moest bij deze btw-aangifte een berekeningsblad met toelichting worden toegevoegd. Echter, vanaf 2024 wordt de procedure voor het melden van zowel het voorlopig als definitief algemeen verhoudingsgetal gedigitaliseerd en dient te geschieden via Intervat.

Toepassing werkelijk gebruik

Het werkelijk gebruik van de btw-aftrekbaarheid wordt vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijke consumptie van goederen en diensten.

Nieuwigheid: Rapportering van het werkelijk gebruik of algemeen verhoudingsgetal

Het hanteren van het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik is geen nieuw fenomeen. De innovatie schuilt echter in de verplichting tot rapportage omtrent de gekozen methode.

Indien men als gemengde belastingplichtige opteert voor het werkelijk gebruik of het algemeen verhoudingsgetal, dient men de belastingadministratie hiervan vooraf in kennis te stellen. Deze verplichting was reeds van toepassing op de gewone belastingplichtige, maar is nu uitgebreid naar de gemengde belastingplichtige.

Naast de gemengde belastingplichtige dient ook de gedeeltelijke belastingplichtige nu ook gebruik maken van het algemeen verhoudingsgetal naast het feit dat zij gebruik dienden te maken van het werkelijk gebruik.

Gevolgen

De voornoemde beslissing impliceert dat er melding van het gebruik van het algemeen verhoudingsgetal of van het werkelijk gebruikt dient te gebeuren middels het formulier 604A. Deze verklaring behoort te worden ingediend door alle belastingplichtigen die een aanvraag indienen voor een nieuw btw-nummer.

Bovendien zijn ondernemingen die per 31 december 2023 reeds het algemeen verhoudingsgetal hanteerden, verplicht om hiervan kennisgeving te doen middels het formulier 604B vóór 1 juli 2024.

Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be. Wij staan klaar om te assisteren bij deze meldingsplicht.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!