Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verschoonbaarheid van gefailleerden

Verschoonbaarheid van gefailleerden

  • On 21/10/2008

Indien een gefailleerde natuurlijke persoon door de rechter verschoonbaar wordt verklaard, kan hij na de sluiting van het faillissement niet meer vervolgd worden door zijn schuldeisers. Al zijn schulden verdwijnen dus gewoon door de sluiting van het faillissement. Indien de verschoonbaarheid wordt uitgesproken zijn ook de echtgeno(o)t(e) die persoonlijk zou gehouden zijn tot de schuld van zijn/haar echtgeno(o)t(e) vrijgesteld van vervolging door de schuldeisers. En sinds augustus 2008 kan ook de ex-echtgeno(o)t(e) van de gefailleerde mee genieten van de verschoonbaarheid.

Overeenkomstig art. 80 van de faillissementswet beslist de rechtbank in het vonnis tot sluiting van het faillissement over het al dan niet verschoonbaar zijn van de gefailleerde. De wet zegt letterlijk: Behalve in geval van gewichtige omstandigheden, met bijzondere redenen omkleed, spreekt de rechtbank de verschoonbaarheid uit van de ongelukkige gefailleerde die te goeder trouw handelt.

Met andere woorden: als de gefailleerde het slachtoffer wordt van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, of waarborgen biedt voor de toekomst moet hij zijn activiteiten kunnen hervatten. Verschoonbaarheid is dus een gunst die aan een handelspartner wordt gegeven in zoverre hij, volgens redelijke verwachtingen, een betrouwbare tegenpartij zal zijn wiens handels- of industriële activiteit het algemeen belang zal dienen. Iedereen verdient een kans om met een propere lei te herbeginnen.

De laatste jaren wordt de verschoonbaarheid door de rechtbanken dan ook vlot toegestaan en wordt ze slechts uitzonderlijk geweigerd: de zelfstandige die te goeder trouw handelde en door omstandigheden failliet ging, zal over het algemeen verschoonbaar verklaard worden.

 

Meer info: http://www.bibf.be/Uploads/Documents/doc_3139.pdf