Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wat betekent het UBO-register voor u?

Wat betekent het UBO-register voor u?

  • On 20/04/2019

Het spiksplinternieuwe UBO-register ziet binnenkort het levenslicht. Dit centraal register beoogt alle uiteindelijke begunstigden van een onderneming in kaart te brengen en te registeren. U als bedrijfsleider van uw onderneming dient hiervoor de nodige acties te ondernemen en dit voor 30 september 2019. Een bijkomende administratieve verplichting die zeker niet uit het oog verloren mag worden. Maar wat betekent het voor uw onderneming? En wat dient u eigenlijk te doen?

Ontstaan en doel. Het UBO-register (UBO betekent zoveel als Ultimate Beneficial Owners’ of uiteindelijke begunstigden) vloeit voort uit de Europese verplichting dat lidstaten maatregelen moeten nemen om de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in kaart te brengen.

Bij de goedkeuring van de nieuwe antiwitwaswetgeving[1] werd dit register in het leven geroepen om de anonimiteit in onze bedrijven tegen te gaan. Op die manier probeert men de strijd tegen witwassen van geld en het illegaal financieren van terrorisme tegen te gaan. Ook de modaliteiten[2] van het register zijn ondertussen gekend.

Wie. Drie soorten juridische entiteiten moeten aan deze verplichting voldoen: vennootschappen, stichtingen/vzw’s en trusts/fiducieën. Voor elk van de juridische entiteiten bepaalt de wet wie als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd.

Uiteindelijke begunstigden. De uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke personen met een toereikend eigendomsbelang of zeggenschap over de vennootschap.

Bij een belang van meer dan 25% van de stemrechten of van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt men sowieso vermoed uiteindelijke begunstigde te zijn.

Voor andere juridische entiteiten dan vennootschappen, zoals vzw’s en stichtingen, worden o.a. de leden van de raad van bestuur, personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen en personen belast met het dagelijks bestuur aanzien als uiteindelijke begunstigden.

Beheer. Een speciaal daartoe opgerichte dienst binnen de FOD Financiën zal het register aanleggen en beheren. Via het elektronische platform MyMinFin is het mogelijk de benodigde gegevens als onderneming in te vullen. In de praktijk zal het register echter vaak aangevuld worden door een volmachthouder, zoals bv. uw boekhouder.

De verzamelde informatie zal ook raadpleegbaar zijn, dit voor alle overheidsorganen die belast zijn met de strijd tegen het witwassen van geld. In een latere fase zal het UBO-register van de vennootschappen zelfs worden opengesteld voor elke burger. Het UBO-register met betrekking tot verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, trusts of gelijkaardige juridische entiteiten, zal kunnen worden geraadpleegd door elke persoon of organisatie die een legitiem belang kan aantonen. Afhankelijk van de situatie moet dit via een schriftelijke aanvraag verlopen.

Tot slot heeft ook de fiscus inzage.

Inwerkingtrede. Het was de bedoeling dat iedere uiteindelijke begunstigde was geïdentificeerd in het UBO-register uiterlijk op 30 september 2018. Echter is dit voor een eerste maal uitgesteld naar 31 maart 2019 en een tweede keer naar 30 september 2019.

Afwijkingen. Er kunnen afwijkingen worden gevraagd, maar daarvoor is wel “een uitzonderlijk karakter van de omstandigheden” nodig. Er moet met andere woorden aan de toegang “een onevenredig risico” op fraude, ontvoering, chantage, afpersing enzovoort zijn verbonden.

Ook indien een UBO reden heeft om te denken dat hij/zij gevaar loopt bij het toegankelijk maken van zijn/haar gegevens, kan een uitzondering aangevraagd worden. Ook voor minderjarigen of handelingsonbekwame UBO’s is dat mogelijk.

Sancties. Wie de gevraagde gegevens niet of te laat doorgeeft, riskeert een administratieve boete tot 50.000 euro.

Meer info. REFIBO bvba begeleidt en helpt u graag verder bij het vervullen van deze verplichting.

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.


 [1] Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten  (Belgisch Staatsblad 6 oktober 2017)

[2] Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (Belgisch Staatsblad 14 augustus 2018)