Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

“Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.”

“Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.”

  • On 11/05/2016

U heeft ongetwijfeld al veel van deze en soortgelijke bordjes zien hangen. In recreatiegebieden, sportinfrastructuren, parkings, etc. Echter, zijn deze bordjes geldig? Wat betekenen ze juist? Kan u als uitbater of organisator zich (hierdoor) uitsluiten van aansprakelijkheid?

Regels betreffende aansprakelijkheid. Het Belgisch aansprakelijkheidsrecht is aanvullend van aard [1]. Dit betekent dat het mogelijk is om er van af te wijken. Een aansprakelijkheid kan worden uitgebreid, verminderd of uitgesloten. Bij vermindering of uitsluiting is er sprake van een “exoneratiebeding”.

Het exoneratiebeding is een contractueel beding. Het bevrijdt een partij geheel of gedeeltelijk van zijn contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bordjes “wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal”. Opdat de bordjes zouden gelden als contractueel beding moeten zij onder meer goed zichtbaar zijn en bij de ingang worden geplaatst. Op die manier kan de bezoeker van uw zaak moeilijk opwerpen dat hij “er niet mee akkoord was”.

Geoorloofd? Omwille van de principes van wilsautonomie en contractvrijheid is het toegestaan een exoneratiebeding op te maken.

Waarvoor uitsluiten? Zowel persoonlijke-, lichamelijke- als zaakschade kan worden uitgesloten.

Let op! Er zijn bijzondere wetten opgesteld die de uitsluiting van aansprakelijkheid verbieden [2].

Vier regels. Aanvullend op de bijzondere wetten zijn er 4 regels waaraan elk uitsluiting van aansprakelijkheid concreet moet voldoen om geldig te zijn.

Het beding moet vooreerst aanvaard zijn, dit impliceert kennisname of mogelijke kennisname. Ten tweede mag het beding niet strijdig zijn met het dwingend recht of een recht dat raakt aan de openbare orde en de goede zeden. Ten derde mag de schuldenaar zijn eigen opzet niet uitsluiten en als laatste mag het beding de overeenkomst niet uithollen.

Let op! Een opzettelijke fout en een zware fout dient van elkaar te worden onderscheiden. Een opzettelijke fout is vrijwillig, wetens en willens gepleegd. Een grove fout daarentegen wordt zonder de intentie deze te maken, toch begaan.

Sanctie. Wanneer niet aan de regels wordt voldaan, kan het beding nietig worden verklaard of kan het recht om op het beding beroep te doen, worden ontzegd.

Beter voorkomen. Zorg er als ondernemer voor dat zoveel mogelijk ongevallen worden voorkomen. Dit kan door onder andere waarschuwingsbordjes te plaatsen voor elke ongewone situatie of infrastructuur.


Bronnen:
[1] Art. 1382 e.v. BW.
[2] Boek XIV marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep, wet van 10 april 1971 betreffende arbeidsongevallen, wet van 13 april 1995 tot wijziging van artikel 29bis en tot opheffing van artikel 29ter van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken; boek VI marktpraktijken en consumentenbescherming Wetboek van economisch recht, Art 7 §2 KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.