Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Woonbonus: nog een woning kopen in 2014 ?

Woonbonus: nog een woning kopen in 2014 ?

  • On 11/09/2014

De overheveling van de woonbonus naar het Vlaams Gewest en het huidige regeerakkoord gooien roet in het eten voor de toekomstige bouwers en kopers van een enige en eigen woning.

Huidige regeling tot en met aanslagjaar 2014 ? Heeft u vanaf 2005 een hypothecaire lening (hypothecaire inschrijving) afgesloten voor het verwerven of behouden van een enige woning in de EER (Europese Economische ruimte) bij een instelling uit de EER met een minimum looptijd van minstens 10 jaar ? In dat geval komen uw interesten, kapitaalaflossingen en eventueel de premie van uw schuldsaldoverzekering in aanmerking voor vermindering van uw belastingen. Voor aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) gebeurt dit via een aftrekbare besteding ten belope van € 2 260 per belastingplichtige mits een eventuele verhoging van € 750 gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken en een eventuele verhoging van € 80 voor de eerste 10 jaren bij minimum 3 kinderen ten laste. Dit betreft een aftrekbare besteding die u in aftrek kan brengen van het geheel van uw belastbare inkomsten tegen het marginale tarief, zijnde het hoogste tarief waaraan u belast wordt (afhankelijk van uw inkomen: 30, 40, 45 of 50%). Kortom de hogere inkomens kregen een hogere aftrek.

Vanaf aanslagjaar 2015 ? Voor de belastingplichtigen die reeds in 2014 een lening lopen hebben en voor diegenen die nog in 2014 een lening afsluiten die aan bovenstaande voorwaarden voldoet zorgt de overheveling van de bevoegdheid met betrekking tot de woonbonus naar het Vlaams Gewest ervoor dat de woonbonus in de plaats van een aftrekbare besteding een belastingvermindering wordt. Dit wil zeggen dat men nu eerst de belastingen zal berekenen om daarna de belastingvermindering in aftrek te brengen. Een maximum bedrag aan betaalde kapitaalaflossing, intresten en eventueel de premie van uw schuldsaldoverzekering komt nog voor een maximum bedrag van € 2 280 in aanmerking voor de belastingvermindering + € 760 voor de eerste 10 belastbare tijdperken en € 80 voor de eerste 10 jaren bij minimum 3 kinderen ten laste. Om de exacte belastingvermindering te kennen zal u het van toepassing zijnde bedrag dienen te vermenigvuldigen met het marginaal tarief zijnde het hoogste tarief waaraan u belast wordt (afhankelijk van uw inkomen: 30, 40, 45 of 50%). Het enige grote verschil dat we dus kunnen zien voor de leningen die nog in 2014 afgesloten worden en voor de reeds lopende rekeningen in 2014 is dus de wijziging van het voordeel dat vooreerst een aftrekbare besteding uitmaakte en op heden een belastingvermindering is geworden.

Nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015 ? Voor de leningen die vanaf 1 januari 2015 worden afgesloten komt een maximum bedrag aan betaalde kapitaalaflossing, intresten en eventueel de premie van uw schuldsaldoverzekering nog voor een maximum bedrag van € 2 280 in aanmerking voor de belastingvermindering waarbij dit bedrag na 10 jaar terugvalt op een bedrag van € 1 520. De belastingvermindering op zich zal ook verlagen gezien deze zal berekend worden aan een vast percentage van 40% in de plaats van tegen het marginaal tarief (afhankelijk van uw inkomen: 30, 40, 45 of 50%).

Samengevat ?

Regeling tot en met AJ 2014: Aftrekbare besteding van (€ 2 260 + evt. € 750 + evt. € 80) * marginaal tarief (afhankelijk van uw inkomen: 30, 40, 45 of 50%).

Regeling vanaf AJ 2015 voor bestaande leningen en nieuwe leningen aangegaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014: Belastingvermindering van (€ 2 280 + evt. € 760 + evt. € 80) * marginaal tarief (afhankelijk van uw inkomen: 30, 40, 45 of 50%).

Regeling voor nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015: Belastingvermindering van (€ 2 280 de eerste 10 jaren en € 1 520 na de eerste 10 jaren) * 40%

Invloed op hoogte van uw lening ? In de praktijk kunnen we dikwijls vaststellen dat verschillende banken rekening houden met de woonbonus in hun simulaties. Met andere woorden: de wijziging van de woonbonus kan een invloed hebben de hoogte van het bedrag dat u in de toekomst nog zal kunnen lenen.

Zal de woonbonus blijven bestaan ? Op de website van de Federale Overheidsdienst krijgen we als antwoord: “in principe ja”. Het gevaar bestaat immers wel dat er meer en meer zal geknibbeld worden aan dit voordeel. Bovenstaande toont immers dat dit reeds gebeurde. Een “zachte” uitdoving van het voordeel is niet uit te sluiten gezien de bedenking kan gemaakt worden dat er op regionaal niveau zeker en vast niet dezelfde budgetten zijn als op federaal niveau.