Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Fiscaal vriendelijke alternatieven voor werknemersbonussen!

Fiscaal vriendelijke alternatieven voor werknemersbonussen!

  • On 30/04/2024

In een tijd waarin bedrijven zich steeds meer richten op het belonen van hun werknemers, rijst de vraag: “hoe kunnen werkgevers hun waardering tonen zonder zware belastingen op de klassieke cashbonus?” In dit artikel bekijken we enkele fiscaal vriendelijke alternatieven die niet alleen aantrekkelijk zijn voor werknemers, maar ook voordelig voor u als werkgever.

1. Warranten als slimme optie

Warranten, financiële producten uitgegeven door banken, bieden werknemers het recht om in de toekomst aandelen van het bedrijf te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze optie heeft betrekking op aandelen die op de beurs genoteerd zijn. Het is een zeer interessante mogelijkheid omdat werknemers deze warranten direct kunnen uitoefenen en de verkregen aandelen onmiddellijk kunnen verkopen zodra ze zijn toegekend.

Wat het bijkomend zo aantrekkelijk maakt, is dat zowel werkgever als werknemer geen socialezekerheidsbijdragen hoeven te betalen, en de werknemer netto meer overhoudt dan bij een gewone cashbonus.

2. Aandelenopties voor belastingvrije meerwaarde

Aandelenopties geven werknemers de kans om aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. Hier betreft het aandelen die niet op de beurs genoteerd zijn. Bij verkoop genieten werknemers van belastingvrije meerwaarde als de koers gestegen is. Let wel op de belasting op het moment van toekenning, maar de potentieel hoge beloning maakt dit een aantrekkelijke optie.

Het verschil met een warrant is dat de werknemer die een aandelenopties heeft deze minstens één jaar bij zich dient te houden. Pas daarna kan hij die opties uitoefenen of ze weer doorverkopen.

3. Winstpremie als collectieve beloning

Het toekennen van een winstpremie kan worden toegekend door elke onderneming, vereniging of instelling die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

Uitkeren van een winstpremie aan alle medewerkers kan fiscaal interessant zijn. De werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07%, terwijl de werkgever geen patronale bijdragen verschuldigd is. Het is een collectieve premie die sinds 1 januari 2018 mogelijk is.

De winstpremie dient voor elke werknemer identiek te zijn. Dit kan aan de hand van een identiek bedrag of een identiek percentage van het loon.

Een winstpremie is niet gekoppeld aan het behalen van een collectieve doelstelling die op het niveau van de onderneming is vastgelegd. De toekenning ervan is uitsluitend afhankelijk van het behalen van winst tijdens het boekjaar.

4. Resultaatsgebonden bonus voor doelgerichte beloning

De resultaatsgebonden bonus, ook bekend als bonus CAO90, wordt uitbetaald bij het behalen van specifieke doelen. Dit bonusplan dient minstens één doelstelling vast te leggen die moet behaald worden tijdens een referteperiode van minstens 3 maanden om recht te hebben op de bonus.  De fiscus ziet de bonus tot 4.020 euro bruto (= € 3.496 netto + 13,07% solidariteitsbijdrage) in 2024 niet als loon, maar werkgevers moeten een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33% betalen. Dit bedrag geldt per jaar en per werknemer.

5. Cafetariaplan voor individuele keuzes

Een cafetariaplan laat werknemers een deel van hun loon omzetten in een extralegaal voordeel naar keuze, zoals een fiets, smartphone, extra vakantiedagen, en meer. (Dit voordeel dient dus anders te zijn dan cash geld)

Het vergroot de koopkracht van werknemers en biedt flexibiliteit. Daarnaast heeft de toekenning van het voordeel in het cafetariaplan geen impact op de loonkost, het is dus budgetneutraal.

6. Onkostenvergoeding voor belastingvrije vergoedingen

Een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor kosten eigen aan de werkgever, zoals telewerken, het gebruik van een wagen en dienstreizen, vormt een extralegaal voordeel voor de werknemer. Als werkgever verstrekt u maandelijks een vast bedrag ter vergoeding van de kosten die de werknemer heeft gemaakt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Deze vergoeding is fiscaal gunstig omdat het gaat om aftrekbare kosten, waardoor er geen RSZ-bijdragen of belastingen verschuldigd zijn.

7. Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget

Sinds 1 maart 2019 is er een systeem van kracht waarbij een werkgever die een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn personeelsleden, in plaats daarvan een mobiliteitsbudget kan aanbieden. Hierbij krijgt de werknemer de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe hij zijn mobiliteitsuitgaven invult.

Het mobiliteitsbudget is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Meer informatie kunt u hierover vinden in ons vorig artikel “Mobiliteitsbudget – Vernieuwingen vanaf 2024, de stand van zaken”.

8. Maaltijd- en ecocheques voor belastingvrije voordelen

Ruim 70% van de bedrijven geeft maaltijdcheques. Om van maaltijdcheques te kunnen genieten dient de werkgever wel gebonden te zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een ondernemingsCAO, die de toekenning van de maaltijdcheques regelt. Doch kan het ook worden voorzien in de individuele overeenkomst.

Bij het verkrijgen van de maaltijdcheques komen zowel de werknemer als de werkgever tussen in het bedrag.

  • De tussenkomst van de werkgever bedraagt maximaal € 6,91 per maaltijdcheque.
  • De tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste € 1,09 per maaltijdcheque.

De specifieke waarde van een maaltijdcheque wordt vastgelegd in de CAO of betrokken overeenkomst die de toekenning van de maaltijdcheques regelt.

Ecocheques zijn te gebruiken voor milieuvriendelijke aankopen. Ecocheques kunnen worden aangeboden door werkgevers uit de privésector. Met deze cheques kunnen enkel producten en diensten van ecologische aarde worden aangekocht die worden opgenomen als bijlage bij CAO nr. 98.

Deze cheques hebben een maximale waarde van € 10 en zijn geldig voor een periode van 2 jaar. Het totale bedrag van de verkregen ecocheques mag per werknemer niet meer bedragen dan € 250 per jaar per werknemer.

Beide voordelen zijn vrij van belastingen en sociale bijdragen, als er aan de voorwaarden wordt voldaan.

9. Innovatiepremie voor creatieve bijdragen

Werknemers die met originele ideeën komen, kunnen een innovatiepremie aanvragen. Dit idee moet natuurlijk wel een reële waardetoevoeging hebben voor het bedrijf. Dit bedrag is 100% vrij van belastingen en sociale bijdragen, zolang het niet hoger is dan het maandelijkse brutoloon.

Met het oog op het bereiken van een balans tussen werknemerstevredenheid en fiscale efficiëntie, bieden deze alternatieven diverse mogelijkheden voor werkgevers om hun waardering te uiten zonder de financiële last van hoge belastingen te dragen. Deze fiscaal gunstige beloningsstructuren versterken niet alleen de relatie tussen werkgever en werknemer, maar dragen ook bij aan het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur.

Wenst u nog bijkomende uitleg bij één van bovenstaande fiscale alternatieven? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!